Gå til sidens hovedinnhold

Her er posisjonens ambisjoner for Halden i 2015-2019

Artikkelen er over 5 år gammel

Høyre, Frp, Venstre og Senterpartiet ble for en måned siden enige om å styre Halden sammen. Her er hele avtalen som ligger til grunn for samarbeidet deres.

Her er avtalen som ligger til grunn for samarbeidet mellom Høyre, Frp, Venstre og Senterpartiet. Vi har utelatt kapitlene om hvordan arbeidet skal organiseres, og bare tatt med de delene som dreier seg om politikken som skal føres.

Tittel: Et respektfullt samarbeid for fire nye år 2015-2019

Politisk samarbeidsavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre (heretter: samarbeidspartiene) som gjelder alle valgte representanter og vararepresentanter i styrer, råd og utvalg.

VÅRE MÅL

  • Målet for vårt politiske arbeid er en solid kommune preget av sunn og stabil økonomi, med et allsidig og forsvarlig tjenestetilbud. Halden skal være en god kommune å bo i.
  • Vi vil arbeide for at Halden skal være en attraktiv kommune for eksisterende og nytt næringsliv som gir allsidige og trygge arbeidsplasser.
  • Vi vil arbeide for at Halden skal bli den mest innovative kommunen i Norge der ny næringsutvikling finner sted og idérike mennesker og selskaper etablerer seg.
  • Vi vil arbeide for at den rike kulturblomstringen, det omfattende idrettslivet og det brede foreningslivet i Halden skal fortsette, til glede og inspirasjon for innbyggerne.
  • Vi vil arbeide med å videreutvikle Halden til en enda bedre kommune å bo i, gjennom aktivt samspill mellom det offentlige, det private og frivillige,
  • Vi vil føre en politikk basert på åpenhet og vilje til samarbeid mellom administrasjon, politikere, ansatte og innbyggerne i kommunen.

FORPLIKTENDE SAMARBEID OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Samarbeidspartiene skal legge fram felles forslag til budsjett for hvert år i hele valgperioden. Budsjettet er det viktigste styringsdokumentet for kommunen, det må derfor legges ned et betydelig arbeid i å utarbeide et budsjett, som samtlige av samarbeidspartiene kan stå bak. Samarbeidspartiene forplikter seg til en realistisk budsjettering av både forventede inntekter og utgifter.

Det legges opp til behandling av økonomiplanen fortrinnsvis i juni hvert år.

Samarbeidspartiene vil arbeide for ytterligere effektivisering som reduserer kommunens driftskostnader. Så langt det er mulig ønsker samarbeidspartiene å opprettholde dagens tjenestetilbud.

De tilbud som i dette dokumentet nevnes opprettholdt eller etablert, er alle under forutsetning av at ikke uforutsette forhold gjør at disse må endres. I så fall gjøres dette først etter en samlet vurdering av samarbeidspartiene.

Den oppsatte planen for nedbetaling av akkumulert underskudd følges som et minimum.

POLITISKE AVKLARINGER

Administrative forhold:
Det opprettholdes en klar rollefordeling mellom administrativt og politisk arbeid. Kommunens delegasjonsreglement videreføres, eventuelt justeres ved behov.

Økonomistyring:
Samarbeidspartienes viktigste oppgave er å sørge for at kommunen gir nødvendig tjenestetilbud til innbyggerne. For å få til dette, er det viktig at man kontinuerlig arbeider for en rasjonell drift av kommunen. Samarbeidspartiene vil hele tiden gå ut fra at kommunens reviderte og godkjente regnskap representerer de faktiske tallene og den reelle økonomiske situasjonen.

Budsjetter er bindende styringsdokumenter for øvrige vedtak. Budsjettendringer underveis i året kan bare skje unntaksvis. Kommunen må hele tiden aktivt søke finansiering gjennom diverse sentrale støtteordninger.

Finner man etter en totalvurdering av økonomi og hensiktsmessighet at private kan gjøre tjenester billigere enn kommunen, og til samme kvalitet, kan dette vurderes.

Eiendomsskatt:
Ved hver budsjettbehandling vurderes hvorvidt eiendomsskatten kan endres.

Næringsutvikling:
Det skal føres en aktiv næringspolitikk som støtter opp om og bidrar til økt sysselsetting. Hovedutvalget for samfunnsutvikling og kultur fastlegger hvilke satsingsområder det skal arbeides med for økt sysselsetting og positiv næringsutvikling for øvrig. Nøkkelord i denne sammenheng er langsiktig planlegging, tilrettelegging og rask saksbehandling. Vi vil aktivt jobbe for at kommunen er en forutsigbar partner for kommunens næringsliv.

Handlingsplaner som skal ende opp i konkrete tiltak utarbeides og iverksettes. Hovedutvalget for samfunnsutvikling og kultur får et særlig ansvar i denne sammenheng som politisk organ i kommunen.

Jordbruk og skogbruk er viktige næringer i kommunen og betydelige råstoffleverandører til Østfoldindustrien og til eksport. Den landbruksfaglige kompetanse i kommunen skal ivaretas og det skal være tilstrekkelig administrative ressurser til behandling av søknader fra landbruksnæringen om tilgjengelige tilskudd

Vi vil aktivt arbeide for å beholde og tiltrekke oss offentlige kontorer i Halden, som for eksempel tingretten og tolladministrasjonen.

Undervisning og oppvekst:
Vår fremste oppgave er å få gjennomført vedtaket om å bygge ny skole på kommunens tomt på Risum. Denne nye Idd barneskole erstatter nåværende Idd skole på Øberg og Folkvang skole.

Eksisterende vedtak rundt Prestebakke skole videreføres for hele perioden.

Det følges fortløpende med på kapasiteten ved de øvrige skoler og hvorvidt det er behov for midlertidige eller mer langsiktige løsninger.

Det er en målsetting at det kan settes av mer til læremidler og utstyr til skolene.

Tiltak for å styrke kompetanseheving hos skolens ansatte videreføres.

Parallelt med prosjektering og bygging av Idd skole, utredes muligheten for å etablere ny barne- og ungdomsskole med idrettshall på Os-tomten, til erstatning for nåværende Os barneskole og Rødsberg ungdomsskole.

Helsesøstertjenesten skal prioriteres innenfor de begrensede rammene vi har.

Arbeidet i Familiens Hus videreføres, og det tas sikte på å opprettholde tilbudet ved Maurtua Åpne Barnehage.

Helse, omsorg og sosial:

Fremtidig kompetansebehov for sektoren utredes og det utarbeides handlingsplan for hvordan kommunen skal dekke fremtidige behov for kompetente medarbeidere.

Det arbeides for å bygge et nytt demenssenter på Bergheim.

Det tas sikte på å opprette et demensteam med en demenskoordinator.

Helse- og omsorgsplanen rulleres. Det siktes mot en konkretisering av hvordan tjenestene i kommunen skal bygges opp videre. Det legges særlig vekt på hvordan moderne teknologi og prinsipper for slike tjenester kan tas i bruk.

Kommunens gode tilbud for personer med psykisk utviklingshemming bør opprettholdes.

Busterudgata Eldresenter opprettholdes, og gjennom et samarbeid med Frivilligsentralen siktes det mot å utvide aktivitetstilbudene.

For å følge opp Samhandlingsreformens støtte til rusmisbrukere, ses det på muligheten for å opprette en helsestasjon for rusmisbrukere.

Det tas sikte på å øke sosialhjelpssatsene i perioden.

Det tas sikte på å beholde dagens skjenketider.

Det vurderes om et eldreombud kan opprettes.

Kultur og idrett:

Vi tar sikte på å videreføre dagens støtte til kultur og idrett.

I forbindelse med arbeidet for skole i sentrum vurderes det å anlegge en idrettshall, gjerne i samarbeid med Halden VGS., noe som vil øke hallkapasiteten i kommunen.

Med basis i kommunestyrevedtak av 3. september 2015 vil vi oppnevne politiske medlemmer som skal fortsette arbeidet med realisering av allbrukshall i Halden.

Vi vil arbeide for at Halden fortsatt skal være vertskommune for Det Norske Blåseensemble.

Vi vil arbeide for å beholde Opera Østfold i Halden.

Vi vil arbeide for å øke tilskuddet til Kirkelig fellesråd, i første rekke investeringsmidler for å styrke gravferdskapasiteten.

Vi tar sikte på å bevare konservativen og jobbe for at kommunen søker sentrale midler for å få satt bygget i stand.

Integrering:

Vi vil arbeide aktivt med konkrete tiltak for å gjøre integrering av flyktninger i kommunen bedre. I dette arbeidet søker man å få et godt samspill mellom staten, kommunen, frivillige foreninger og enkeltpersoner.

Vi vil gå inn for å bosette flyktninger, hvor vi så langt vi kan, etterkommer IMDIs anmodninger.

Plan, teknisk, landbruk og miljø:

Vi vil arbeide for å utbedre gang og sykkelnettet i dialog med byens befolkning og spesielt barna.

Det tas sikte på å prioritere fortetting når planverket revideres, noe som er fordelaktig for jordvern, naturvern, friluftsliv og miljø.

Plan for klima og energi skal rulleres tidlig i perioden med nye konkrete tiltak.

Sentrumsplanen vedtas så snart som mulig.

Vi vil arbeide for en plan for vedlikehold av kommunale bygg.

Dyrket mark, biologisk mangfold og jordvernet skal ivaretas ved arealplanlegging.

Kommunens arealplan rulleres i inneværende kommunestyreperiode.

Halden kommunale havneanlegg er lokalisert på Mølen. Havnedriften og havneanlegget videreutvikles i tråd med næringslivets behov og økonomiske forutsetninger.

Miljømessige hensyn skal tillegges stor vekt ved anskaffelser.

Kommentarer til denne saken