Gå til sidens hovedinnhold

Politikk kan skape eller motvirke fattigdom

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trond Henriksen i Kirkens Bymisjon utfordret for en stund siden de forskjellige partiene med en del spørsmål som handlet om barnefattigdom og utenforskap. Først vil vi takke Trond for spørsmålene; han er en som virkelig bidrar til å sette søkelyset på det vanskelige som kan skje i livet – og hvordan vi kan finne løsninger i fellesskap. Nedenfor kan du lese hvordan Halden Arbeiderparti vil løse de utfordringene Trond kommer med.

Tallet på barn i Halden som lever i familier som har inntekter under EUs lavinntektsgrense har steget, og i Halden utgjør det 17,9 prosent av alle barn. Det er nesten 6 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Dette er sterkt urovekkende tall, og det er viktig for oss å bekjempe fattigdom og særlig løfte de med lavest inntekt. Fattigdom har mange årsaker og en politikk mot fattigdom krever tiltak og målrettet arbeid fra flere hold samtidig. Halden Arbeiderparti har programfestet å igangsette ett tverrfaglig prosjekt for bekjempelse av barnefattigdom hvor konkrete tiltak skal identifiseres og gjennomføres systematisk, hvor vi også kan trekke veksler på det som har fungert i andre kommuner.

Vi må ha inn flere ansatte i barnehage, skole og i barnevernet, og det må en mye større satsing på tidlig innsats til enn det er i dag. At de ansatte får tid til å følge opp hvert enkelt barn, allerede i barnehagen, er vesentlig for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet i helse. Det må også jobbes mer aktivt mot mobbing. SFO er en viktig arena for inkludering, og vi vil redusere prisen samtidig som det satses på et mer pedagogisk innhold med sunn mat og aktiviteter. Etter hvert som det kommer en statlig reform med Ap i førersetet, vil også et gratis skolemåltid bli en realitet i skolene i Halden. Dette er noe som kan motvirke ekskludering, styrker mulighetene for læring og bedrer folkehelsa.

Det er viktig å kunne ha lavere kontingent for deltakelse i idrett for lavinntektsfamilier. Her har allerede Idrettsrådet ved Stian Mjølnerød-Lie har gjort en kjempeinnsats rettet mot alle byens idrettslag for å forhindre at unger ikke kan være med på grunn av dårlig økonomi. Som en forlengelse av dette må også Skattekammeret, et utstyrsbibliotek hvor barn og unge kan låne idretts- og fritidsutstyr, videreføres.

I tillegg til kommunale ungdomstilbud er det viktig å mobilisere og samarbeide med frivillige som vil gi tilbud til ikke-organisert ungdom. I forbindelse med behandlingen av Økonomiplanen i juni foreslo Arbeiderpartiet en tilskuddsordning til dette formålet, og som blant annet Ungdomssamfundet kan søke om midler fra. Dessverre fikk ikke forslaget flertall, men vi vil fremme dette forslaget på nytt.

Å kunne ivareta en god psykisk helse er en økende utfordring, derfor vil en styrking av helsesykepleiere, helsestasjon og skolehelsetjenesten, samt opprettelsen av en kommunepsykolog-stilling være viktige tiltak for Arbeiderpartiet.

Halden Ap mener at kommunen må ha en mer aktiv rolle innen boligbygging. Et viktig element i bedring av livssituasjonen til lavinntektsfamilier er tilgang på en bolig innen en overkommelig prisramme. Det er hva man sitter igjen med etter at bokostnader er betalt som avgjør hvor god råd en familie har.  Kommunen må derfor spille en mer aktiv rolle i forbindelse med utlegging av tomter, kjøp og avhending av egne eiendommer egnet for boligbygging. Å bygge tettere i sentre kan bidra til lavere priser gjennom reduserte byggekostnader. Det må settes krav til utbygger når det gjelder type leiligheter og standard.

Det må i tillegg utarbeides en ny plan for sosial boligbygging i Halden, slik at alle kan bo trygt. Halden Arbeiderparti vil at kommunen skal være en aktiv formidler av startlån slik at folk, særlig unge, kan få økonomisk bistand til å kjøpe sin første bolig.

Mulighet for arbeid og arbeidsplasser er avgjørende. Antall arbeidsplasser i Halden har blitt sterkt redusert når en ser dette i opp mot befolkningsøkningen. Halden har lavere sysselsettingsgrad enn Østfold og landsgjennomsnittet og prognosen tilsier at denne utviklingen vil fortsette fremover. Denne utviklingen er ikke bærekraftig og kan føre til mer fattigdom. Arbeiderpartiet vil bidra til å snu dette ved å styrke eksisterende næringsliv, utvikle nye arbeidsplasser og mer aktivt bidra til nyetableringer. Sysselsettingsgraden må opp.

Arbeid er også den beste varige løsningen for å styrke økonomien til de som har minst. Derfor må tiltak som leder til yrkesdeltakelse prioriteres høyt. Samtidig må vi sikre at de som blir avhengige av sosialhjelp får nok støtte til at de kan gi barna sine god oppfølging. Halden Arbeiderparti vil heve sosialhjelpssatsene til statlige satser, og sørge for at barnetrygden ikke skal føre til redusert sosialhjelp. Vi har tidligere etterspurt en sak for politisk behandling slik at sosialhjelpssatsene kan løftes til statens satser. Vi har ikke fått flertall for dette, men vi vil fremme disse forslagene på nytt i neste periode. Det er også viktig at sosialhjelpsmottagere skal tilbys målrettede tiltak om rehabilitering, bolig, kvalifisering, praksisplass og tilrettelegging som leder til yrkesdeltakelse.

Arbeiderpartiet har i hele sin historie arbeidet for å løfte levestandarden til arbeidende familier og for sterke fellesskap der ingen skal falle utenfor. Det er tid for mer Arbeiderpartipolitikk i Halden.

Kommentarer til denne saken