Det blir nå fra flere hold tatt opp hvorledes behandlingen av de som bor i kommunale leiligheter skal behandles, ved at de har fått beskjed om at det fra 1. februar neste år skal foretas en husleieøkning.

For flere av beboerne blir dette store økonomiske utfordringer. Gjennom intervjuer i HA har de måtte gå ut til offentligheten å fortelle om sin situasjon som sikkert ikke har vært lett for den enkelte. Bare at det skjer på en slik måte er etter Pensjonistpartiets oppfatning langt ifra bra saksbehandling. Denne saken kan ikke løses på en slik måte som det er lagt opp til. Signalene som er gitt, bor du i en for stor leilighet så må du flytte til en mindre. Greier du ikke husleieøkningen får du henvende deg til NAV. Er det slik Halden kommune skal behandle sine innbyggere, ved hjelp av de som nå har det politiske ansvaret? Det kommer nå signaler fra mange hold at det var egentlig ikke det som var meningen, men det ble bare slik. Med andre ord her skjedde det noe som man ikke skjønte helt hva reaksjonen ville bli blant innbyggerne i kommunen.

Ikke engang de som hadde ansvaret før det ble politisk skifte ved valget i høst fant på noe slikt. At ikke saken ble stoppet når politisk nivå setter opp de saker som skal behandles i Hovedutvalget for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering er for oss fullstendig uforståelig. Svaret til administrasjonen er at dette IKKE er en aktuell sak å behandle på en slik måte. Husleiene ligger fast slik de er inntil det er gitt fra administrasjonen en full oversikt over hele dette området, som vi vil ha en fullstendig utredning/gjennomgang av.

  1. Enten saken er liten eller stor så er det politisk nivå som fatter beslutninger i en sak. Administrative oppgaver er å utrede saker slik at alle forhold kommer fram.
  2. Det er en politisk oppgave å se til at det blir bygget flere leiligheter for vanskeligstilte grupper i lokalsamfunnet. Flere tomteområder i kommunalt eie er disponible i den sammenheng. Vedtak må fattes.

  3. Hvilken tildelningspraksis som skal benyttes fastlegges av politisk nivå.

  4. Det som nå kreves er politisk handling ut ifra en helhetlig gjennomgang av denne saken. Mangel på penger kan ikke være førende når det gjelder dette området. Det finnes hundrevis av millioner til alt annet.

Kommunens politiske ledelse må nå gå fra at det i alt hovedsak behandles referatsaker i hovedutvalgene til at det fattes konkrete vedtak i saker som så gjennomføres. Alt annet blir bare bortforklaringer og utsettelser.