Gå til sidens hovedinnhold

Pensjonistpartiet synes at prioriteringene overfor dem som sliter mest, er for dårlige

Pensjonistpartiet har holdt et digitalt årsmøte for 2020. Dette er et referat som de selv har sendt inn til HA:

Leder for partiet Nils Sagstuen ønsket velkommen til årsmøtet som var innkalt i henhold til gjeldende vedtekter. Per Kristian Dahl ble valgt som møteleder og Myrna Windahl ble valgt som sekretær etter forslag fra leder av partiet. På grunn av covid-19, ble møtet avholdt ved hjelp av Teams.

Leder Nils Sagstuen redegjorde for året 2020 og den aktiviteten som har vært. Pga den pågående pandemien har det ikke blitt avholdt medlemsmøter. Før Halden samfunnet stengte ned så ble det avholdt fem styremøter. Nils redegjorde for en bred aktivitet i utvalg, formannskap og kommunestyre av pensjonistpartiets valgte representanter.

Pensjonistpartiet har som en helt overordna sak å engasjere seg i alle forhold som medlemmene i partiet er opptatt av, og det som innbyggerne i kommunen ser som viktig. Det innebærer at ingen sak er for liten eller for stor for vårt engasjement. Viktige saker som det har vært arbeidet med i 2020 så kan nevnes følgende:

 • Budsjett for 2021. I budsjett sammenheng ønsket vi ikke å øke kommunale avgifter og eiendomsskatt slik som det har skjedd i 2020 (og hittil i 2021). Vi synes mange får en for stor belastning med å greie sine boutgifter. Vi synes at prioriteringene ovenfor de som sliter mest er for dårlige og det vil være en prioritert sak for oss og jobbe videre med.
 • Det ble gjort prioriteringer i kommunen, som partiet ikke kunne støtte. Partiet er imot det store låneopptaket som det blir lagt opp til for å realisere påtenkte prosjekt.
 • Vi har arbeidet for å få et legekontor i Tistedal.
 • Partiet stemte imot nedleggelse av barnehager.
 • Bjørklund og Karrestad barnehager består.
 • Partiet stemte også imot gjengs økning av husleie på kommunale leiligheter, den saken følger vi tett og vil bli fulgt opp videre.
 • Pensjonistpartiet jobber også med å få tilført undervisning og oppvekst mer midler slik at det ikke kuttes i spesialundervisning.
 • Vi arbeider for å få flere sykehjemsplasser slik at ventelistene skal bli borte. Det står 30 personer på venteliste så partiet foreslår å åpne Karrestad sykehjem igjen.
 • Innenfor Helse og Omsorg ønsker vi å øke omsorgslønna for dem som steller pasienter hjemme, og at det blir flere heltidsstillinger.
 • Partiet ønsker også en økning av midler, til Halden Kirkelige Fellesråd.
 • Vi har jobbet aktivt rundt prosessen om utbygging av Os skole for å få et bedre resultat.
 • Partiet har vært med å sluttføre arbeidet med Tistedalshallen.
 • Det er nedsatt en arbeidsgruppe, hvis agenda er rettet mot medlemmene i form av nyhetsbrev og verving av medlemmer.
 • Pensjonist partiet har vært aktive med leserinnlegg, og får oppmerksomhet rundt våre synspunkter.

Nils Sagstuen gikk også igjennom nominasjonskomiteens arbeid fram mot å få på plass en god liste for Østfold til det kommende stortingsvalget i høst. Målet er å få inn representasjon på tinget fra i høst. Halden Pensjonistparti ved leder Nils Sagstuen har gitt gode innspill om valgstrategi til styret i Viken.

Videre så vedtok årsmøtet årsberetning, regnskap, budsjett og arbeidsplan for det året vi er inne i. Det ble avsatt midler til årets valgkamp. Det er pr. i dag 57 betalende medlemmer.

Det ble valgt et nytt styre for det kommende året som er:

 • Leder: Nils Sagstuen gjenstår 1 år
 • 1. nestleder: Egil Hult valgt for 2 år
 • 2. nestleder: Lasse Moen gjenstår 1 år
 • Kasserer: Thomas Montelius gjenstår 1 år
 • Sekretær: Myrna Windahl valgt for 2 år
 • Medlem: Rolf Olsen valgt for 2 år
 • Medlem: Arne Jarbro valgt for 2 år
 • Medlem: Per Kristian Dahl gjenstår 1 år
 • Varamedlem: Laila Tajet Andersen valgt for 1 år
 • Varamedlem: Liv Larsen valgt for 1 år
 • Revisor: Svein Olaussen valgt for 1 år

Leder takket av Gry Hammer og Gunnar Svendsen som gikk ut av styret, og ønsket velkommen til nye medlemmer av styret. Han takket også for et godt samarbeide med alle og så fram mot en spennende valgkamp.

Kommentarer til denne saken