Det er kommet mange gode og viktige innspill fra haldensamfunnet. Det bidrar til å kvalitetssikre prosjektet ytterligere – og jeg vet at innspillene vil føre til at vi enda en gang reflekterer over de valgene som nå skal tas i det videre arbeidet.

Debatten om ny sentrumsskole har vist oss noe av det engasjementet som preger haldensamfunnet, samtidig som jeg må si jeg ofte har savnet dette engasjementet i hverdagen.

Jeg savnet det samme engasjementet og indignasjonen da det politiske flertallet kuttet lærerstillinger, eller når elever i haldenskolen ikke får den spesialundervisningen og oppfølgingen de behøver. Jeg har savnet engasjementet da det ble innført innkjøpsstopp i skolen, når elever gikk uten lærebøker, da leirskoletilbudet ble kuttet og lærerne ikke lenger fikk gå i 17. mai tog.

Jeg savnet engasjementet når brukerne av rus- og psykiatri tilbudet ble fratatt minibussen sin, eller når brukerne av Båstadlund over natta måtte betale mer for transporttilbudet enn hva de får i «lønn» for arbeidet de utfører. Jeg har savnet dette engasjementet når svake grupper har fått redusert sitt tilbud, og når vi har stått opp mot ordførerens harde linje.

Det er levert to innsigelser på reguleringsplanen for Os prosjektet. Den ene er fra Vassdrags og energidirektoratet som savner viktige avklaringer knyttet til kvikklere og flom. Den andre innsigelsen er fra Østfold fylkeskommune som er opptatt av utearealene. Fylkeskommunen peker både på størrelsen på uteområdene, og at de må være tilgjengelig for alle.

En innsigelse betyr i korte trekk at reguleringsplanen for Os prosjektet ikke kan endelig vedtas, før innsigelsene som er reist eventuelt trekkes tilbake. Det betyr at rådmannen og hans fagfolk må bruke sommeren på en dialog med fagmyndighetene som nå har kommet med innsigelser, for å se på hvordan prosjektet kan justeres for å imøtekomme de innsigelsene som nå er fremmet.

For vår del har vi hele tiden vært opptatt av at uteområdene må være universelt utformet, og tilgjengelig for alle. Jeg merker meg at fylkeskommunen peker på det samme. For vår del har vi vært opptatt av at siden uteområdene er mindre enn vanlig i haldensammenheng, må det jobbes spesielt godt med kvaliteten på de uteområdene som er tilgjengelig. Det må også vurderes hvordan omkringliggende arealer kan spille sammen med og utfylle det som måtte mangle av arealer innenfor skolegården.

Vi har pekt på Busterudparken, Schultzedalen og planene for Storsenteret som vil kunne være gode kompenserende tiltak i prosjektet. Tidligere har vi også foreslått at det skulle vurderes hvorvidt Storsenteret kunne bidra til å redusere utbyggingsbehovet på Os.

Innspillene fra haldensamfunnet, innspill og tilbakemeldinger fra fagmyndigheter – sammen med innsigelsene fra to av fagmyndighetene skal nå i første omgang gjennomgås av rådmannen og hans fagfolk. På bakgrunn av dette, vil det bli lagt fram en sak til kommunestyret som vi folkevalgte skal ta stilling til.

Det blir spennende å se hvilke endringer rådmannen vil anbefale for prosjektet, og hvordan dette blir møtt både av haldensamfunnet og av det politiske miljøet.