Vi har nå lest mange argumenter for og imot å rive Os skole. Økonomi har vi også lest leserinnlegg etter leserinnlegg om.

En side ved denne saken, som knapt nok har blitt nevt, er sammenhengen mellom skolestruktur, trivsel og mobbing.

I noen ti år ble det bygd mange 1-10 skoler. Motivet var først og fremst av økonomisk karakter

(stordriftsfordeler). I 2009 var det 728 slike skoler i Norge , og mange av dem hadde elevtall langt høyre enn 450, som var Opplæringslovens anbefalte grense. Denne normen ble fjernet av Solberg regjeringa i 2016.

Det viste seg snart at det var store problemer knytta til slike storskoleformer:

 Et økende antall føler seg misnøyde p.g.a. uoversiktige forhold. Mange føler at de ikke blir sett .

En del av de minste føler utrygghet overfor store ungdommer, som de ikke kjenner.

Mobbing: En rapport som NIFU Step har laga på oppdrag fra

Utdanningsdirektoratet, viser at det er mest mobbing på 1-10 skolene. 14% av guttene og 10% av jentene oppgir at de blir mobba.

1-10 skoler forsvinner nå sakte men sikkert, ofte er det slik at 8-10 klassingene flyttes til andre lokaliteter, som rene ungdomskoler. Omfattende forebyggende tiltak har bedret forholdene noe, men høye mobbetall er likevel en effekt av selve 1-10-struktueren. I Stavanger la rådmannen fram et forslag til ny skolestruktur i 2012 der alle de fem 1-10 skolene ble planlagt avviklet; nå er det kun to igjen.

Til slutt finnes det kanskje 1-10-skoler bare i enkelte mindre bygder, som ikke har noe annet alternativ-og så i Halden, med en skole som er sprengt i fra dag en.

PS: Jostein Stø sitt leserbrev fredag 23. august bør være en tankevekker for mange.