Gå til sidens hovedinnhold

Os skole: – Menes det her at det nå bare er utearealer på bakkeplan som gjelder for prosjektet, eller er det noe annet?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pensjonistpartiets Per Kristian Dahl kommer med sin del to av innlegg rundt Os-prosjektet.

PÅ HØYGIR – INNLEGG DEL 2

Gjennomgang av saken fra tidligere angående Os-prosjektet

Undertegnede hadde et leserinnlegg i Halden Arbeiderblads papirutgave 14. mai hvor det ble foretatt en gjennomgang av hva som har skjedd etter kommunevalget i september 2019 når det gjelder Os-prosjektet.

Det ble også i den sammenheng framført hvorfor det gikk som det gikk ved valget på grunn av at politikerne i de største partiene ikke lyttet til velgerne i kommunen.

Resultatet medførte at Høyre og Arbeiderpartiet fikk en stor tilbakegang, mens de som helt klart hadde en annen løsning for Os fikk et langt bedre valgresultat.

Det medførte at de som ville trumfe igjennom en reguleringsplan på tomten gjennom det såkalte Favn-prosjektet ikke fikk vedtatt sitt forslag i kommunestyret.

Det nye flertallet opphevet hele reguleringsplanen.

Det som var viktig i den sammenheng var at Os-skole ikke ble revet og at idrettshallen som skulle graves 5 meter ned i bakken ikke lenger er det som er vedtatt.

Det var også forutsatt at elevene skulle ha sitt uteområde på taket av idrettshallen.

Det er nå heller ikke noe vedtak om.

Så ble det fra min side i leserinnlegget 14. mai stilt spørsmål om de partiene som «vant valget» står ved sin anke i kommunestyret i henhold til kommunelovens § 59 om at det skal skaffes mer areal til utbyggingen som det er tenkt skal skje på Os-tomten.

Det er det til nå ikke gitt noe helt klart svar på. S

elleve ankesaken er her helt krystallklar, det SKAL skaffes mer areal til nødvendige uteområder.

Tiden vil vise om de står ved sine tidligere vedtak.

Hva har skjedd i kommunestyret etter dette?

Sakene om Os-utbyggingen er behandlet både 14. november hvor følgende vedtak ble fattet:

Vedtak: Os-prosjektet igangsettes med følgende endrede veivalg og forutsetninger: 1. Os barneskole beholdes og totalrenoveres under forutsetning av at man når kravene til universell utforming og et moderne skolebygg. Prosjektering av skole og idrettshall skal sees i sammenheng. 2. Idrettsarena med basishall som er planlagt på Os-tomta, skal bygges så raskt som mulig slik at den står ferdig til skolestart 2022. 3. Innen utgangen av året skal det utarbeides en vurdering av de pedagogiske, praktiske og økonomiske fordeler og ulemper ved 1–10 skole og 1–7 skole i sentrum, basert på dagens skolegrenser.

Dette vedtaket ble så avløst av et nytt vedtak 19. desember som er det siste vedtaket i denne saken som er det som er gjeldende:

Vedtak: 1. Os skole utbygges og totalrenoveres som en moderne og universelt utformet 1-7-skole.

2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med å erverve tilleggsareal. Det må sikres tilstrekkelig uteareal på bakkeplan. 3. Beslutning om Rødsberg ungdomsskoles framtid utredes videre, ved blant annet å se på muligheten for å etablere en framtidig ungdomsskole på Os-området.

4. Kommunedirektøren bes igangsette detaljregulering. 5. Kommunedirektøren bes framlegge en tidsplan for hele prosjektet, hvor også medvirkning fra involverte parter er med.

Dette vedtak avløser det tidligere vedtaket i saken.

Det er ALLTID det siste vedtaket som kommunestyret gjør som er gjeldende i saker som behandles.

Hvis de forholdene som er nevnt i vedtaket fra 14. november skulle være med videre i saken så skal det vært tatt med i vedtaket 19. desember. Vedtaket fra 19. desember er det som administrasjon i kommunen skal forholde seg til.

Det er alltid politisk nivå som har ansvaret for at vedtak blir fattet og administrasjon som gjennomfører.

Følgende gjelder i denne saken som i alle andre saker.

1. Det er alltid det siste vedtaket som kommunestyret fatter som er gjeldende i en sak.

2. Det er motstrid mellom vedtaket 14. november og 19. desember i det som kommunestyret her har vedtatt, det er derfor vedtaket 19. desember som er gjeldende.

3. Det legges «føringer» i saken som ikke er i samsvar med vedtaket 19. desember da idrettshallen flyttes fram for gjennomføring.

4. Det er et avgjørende forhold at de som anket saken etter §59 står ved sitt grunnlag for anken.

5. Arealforholdene kan ikke avklares før det er bestemt hva som skal bygges der.

6. Tolkning av politiske vedtak kan kun utføres av politisk nivå, det er ufravikelig. Er administrasjonen usikker på hva som er vedtatt må de forelegge det for politisk nivå.

Med grunnlag i det som her er nevnt er det bare et forhold som de 23 representantene som stemte på forslaget av 19. desember framsatt av SV ved Fridtjof Dalen som administrasjon skal forholde seg til.

Det er punkt 2 i forslaget, «Kommunedirektøren bes arbeide videre med å erverve tilleggsareal. Det må sikres tilstrekkelig uteareal på bakkeplan».

Menes det her at det nå bare er utearealer på bakkeplan som gjelder for prosjektet eller er det noe annet? Det bør meddeles administrasjon slik jeg ser det snarest.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.