Valgdeltagelsen i Halden er altfor lavt. Ved kommunevalget for fire år siden, var det bare 57,1% av de med stemmerett som faktisk besøkte stemmelokalet. Av 24 000 mennesker med mulighet til å stemme, var det over 10 000 haldensere som ikke gjorde det.

Det er gjerne enkeltsaker som gjør at folk engasjerer seg. Det å føle at man faktisk kan påvirke utfallet av en sak, er en viktig faktor.

Jeg tilhører dem som synes det er positivt at Os-prosjektet skaper så mye engasjement som det har gjort. Det er flott at folk deltar i den offentlige debatten, både gjennom avisa og på sosiale medier. Vi må tåle meningsbryting, og det belyser faktisk sider av en sak som kanskje ikke har kommet frem tidligere. Politisk nivå bør alltid ønske det velkommen når innbyggerne deltar, og ikke legge lokk på en debatt. I enhver sak kan meningsutveksling gjøre det endelige vedtaket enda bedre, hvis man da er åpen for innspill - noe man etter mitt syn bør være.

Det er veldig sjelden at de beste beslutningene skapes i et vakuum. Troen på at vi sammen kan få til noe som er bedre enn det man klarer alene, er viktig for meg. Det er ikke et ordentlig demokrati når så mange ikke benytter muligheten til å stemme ved valg. Jeg er overbevist om at engasjementet rundt Os-saken ikke bare vil øke valgdeltakelsen, men også gi oss et bedre resultat.

Det er viktig at vi får til dette store løftet for sentrum i Halden med ny skole, idrettsanlegg og svømmehall. Arbeiderpartiet vil både ha en ny og bedre skole, et løft for idretten og andre tilbud som i sum gir en bedre sosial utvikling for barns oppvekst. Men til det nåværende byggeprosjektet har det kommet fram mange gode innvendinger som må svares skikkelig på. Som lærer har jeg selvfølgelig et naturlig instinkt for at vi må få et bedre miljø for læring. Det er ikke godt nok ivaretatt i det forslaget til reguleringsplan som Rådmannen sendte ut på forsommeren.

De siste månedene har vi også opplevd et sterkt engasjement for å bevare den gamle skolebygningen på Os. Det er et engasjement vi må ta på alvor. I Halden Arbeiderpartis program skriver vi at «Halden som kulturby er også byrommet. Verneverdige bygg og bymiljøer må ivaretas.» Da Norge var langt fattigere enn nå var Arbeiderpartiet oftere villig til å ofre vern på bekostning av vekst, i Halden godt illustrert gjennom kampen om sjøbodene. Gjennom flere nesten enstemmige kommunestyrevedtak gikk Arbeiderpartiet i bresjen for rivning. Men det hører med til historien at det var Arbeiderpartiets miljøvernminister, Gro Harlem Brundtland, som i siste time reddet de vakre sjøbodene. I dag er de en av Haldens stoltheter og jeg har ikke møtt et eneste menneske verken i Arbeiderpartiet eller andre steder som angrer på at de ble bevart.

Dagens Arbeiderparti er mer opptatt av vern enn Arbeiderpartiet var i «gamle dager». Vårt mål er fortsatt størst mulig velferd for folk flest, men det kan ikke lenger nås bare gjennom vekst. Høyere livskvalitet kan bare nås gjennom en god balanse mellom vekst og vern. Vi er ikke villig til å ofre gode naturopplevelser og sterke kulturminner for «en krone mer» til materielle behov. Dette er en konsekvens av det samfunnet vi nå lever i, som er et resultat av at arbeiderbevegelsen lyktes med å utrydde den verste nøden og har løftet oss alle opp på et høyere nivå i levestandard.

Siden jeg ikke sitter i kommunestyret nå var jeg ikke en del av det store flertallet i kommunestyret i Halden som gikk inn for rivning av skolebygningen på Os, men jeg respekter det vedtaket de gjorde. Det opplegget har nå vært på høring. Kommunestyret skal snart vedta et endelig opplegg. For Arbeiderpartiet er det ikke et mål å rive skolebygningen på Os. Målet med den nye skolen er å få til et bedre læringsmiljø innenfor en akseptabel økonomisk ramme. Jeg har lagt merke til at mange nye, spennende arkitekturprosjekter de siste årene har handlet om å integrere gamle, historiske bygninger inn i større moderne bygg. Kanskje kan den siste runden av behandlingen av reguleringsplanen åpne for noe slikt? På bakgrunn av det engasjementet jeg har møtt vil jeg arbeide aktivt for å få til det.

De siste månedene har jeg besøkt mange arbeidsplasser og invitert til politiske gå-turer. Der har jeg opplevd at folk sjeldent har så skråsikre meninger som jeg opplever i de politiske organer jeg er i. Men de har desto større behov for både å få informasjon, bli involvert og bli tatt på alvor når de har formulert sin mening om hvordan ting bør være. Jeg blir mye mer inspirert og glad for slike direkte møter med folk i Halden, enn formelle møter der spill om å få rett alt for ofte blir viktigere enn hva som er rett.