Gå til sidens hovedinnhold

Os-prosjketet går på høygir- Hva blir resultatet?

Per Kristian Dahl gir oss et lite tilbakeblikk i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For ett år siden så var planene på Os-tomten den mest aktuelle saken som opptok ikke bare politisk nivå i Halden, men også en stor del av lokalbefolkningen. Alt fra den vanlige mann i gata til personer med høy faglig kompetanse og dem som mente at man hadde høy «faglig» kompetanse når det gjaldt Os-saken engasjerte seg sterkt. Lokalavisa og nettet ble meget aktivt brukt av mange for å komme ut med sine meninger. Synspunktene var sterke og beskyldningene mange som det ofte blir i saker hvor det blir klare skillelinjer for eller imot noe som er helt konkret. Skal Os-skole rives eller rehabiliteres for framtidig bruk. Var det plass til en idrettsarena i området.

Hvilken utbygging skulle skje først? Var det plass til både en barne og ungdomsskole (1-10) i området? Var det til barnas beste det som her skjedde? Spørsmålene var mange. Helt til oppimot valget pågikk en politisk prosess på at skolen sammen med flere bygninger i området skulle rives. Lokalbefolkningen engasjerte seg sterkt i saken da mange mente at her ville lokalpolitisk nivå bare «kjøre over» det som mange var opptatt av burde få en grundig behandling. De som mente at man fra politisk nivå hadde gitt denne saken mere enn nødvendig tid tok ikke hensyn til dette. Like før kommunevalget 8-9 september ble derfor den utarbeidede reguleringsplan vedtatt i kommune styret. De to store partiene (H, Ap) sammen med flere av de mindre partiene utgjorde flertallet i kommunestyret når vedtak ble fattet. Dagens Os-skole skulle rives sammen med Halden Bad og flere av de bygningene rundt skolen. Idrettsarenaen skulle bygges nært opp til den nye skolen hvor taket på hallen skulle fungere som en del av uteområde for elevene.

Kommunevalgets resultat

Det ble hevdet fra flere hold at det måtte et jordskjelv til for at det skulle skje et politisk skifte i kommunen. Alt var klart for at de som hadde hatt det politiske ansvaret de siste 8 årene ville fortsette. Velgerne ville noe annet. De to store partiene i kommunen, Høyre og Arbeiderpartiet gikk tilbake med ca.12% hver. Det ble en ny politisk konstellasjon som overtok ansvaret i kommunen. Ny ordfører og varaordfører ble valgt som hadde klare oppfatninger om det som skulle skje på Os-tomten.

Det prosjektet som det tidligere kommunestyret hadde vedtatt 3. september 2019 ble tatt opp til ny behandling i kommunestyret. Det var da alt etter møte 3. september i kommunestyret fremmet lovlighetsklage på vedtaket som i henhold til kommunelovens §59 var oversendt fylkesmann for behandling. I møte i kommunestyret 14. november ble det tidligere vedtaket opphevet slik at det per. dags dato ikke er noe gyldig reguleringsplan for Os-området. Etter dette har det fra Kommunedirektøren både i formannskapet og i kommunestyret vært gitt flere skriftlige redegjørelser for sakens framdrift til nå.

Hva inneholdt lovlighetsklagen?

Hvis en tar for seg lovlighetsklagen som ble sendt Fylkesmannen som er underskrevet av 10 personer fra partiene Frp-Rødt-Sp-SV-De Grønne-PP og en uavhengig representant så er det flere viktige forhold som det ble satt søkelyset på. Sammen med lovlighets klagen ble det sendt med en skisse som viser at hvis det skal bli tilnærmelsvis nok arealer for en slik utbygging på Os-tomten må det tilføres over 8000 kvadratmeter.

Ny veiforbindelse med rundkjøring bygges, sykkelveier etableres, bedre sikring av skoleveier og ikke minst medvirkning fra elevenes foresatte slik at adkomster til området blir sett ut ifra et mere helhetlig perspektiv. Alt det andre som er nevnt i lovlighetsklagen som universell utforming, luftkvalitet, medvirkningsprosesser, kulturhistoriske forhold m.m. forutsetter jeg nå blir ordnet opp i ut ifra gjeldene lovverk.

Hva er det som nå skjer i saken?

Ut ifra den informasjon som er gitt fra administrasjon er det flere forhold som opptar meg som kommunestyrerepresentant. Det er følgende: Det skal nå bygges en idrettsarena som vil ta sin plass i området før det blir foretatt rehabilitering og nybygg av skolen på tomten. Blir det et resultat til barnas beste og deres oppvekstsvilkår som da blir best mulig hensyntatt?Hvor stort tilleggsområde vil bli overtatt av kommunen slik at det blir nok byggeområde for hele "prosjektet"?Vil det bli gjort samme feilen som da forrige reguleringsplan ble vedtatt hvor alt det som skulle være på Os tomten var det ikke plass til? Det legges nå opp til at arbeidet skal starte på området uten at det er vedtatt noen reguleringsplan. Det er ikke slik en så stor sak skal behandles.

Vedtak i kommunestyret 19. desember i sak 2019/150. Det ble i overnevnte kommunestyre foretatt en presisering for hva som nå gjelder fra et bredt flertall bestående av AP, SP, MDG, Rødt, Frp, SV og V. Representantene for H, Krf, PP, samt 1. uavhengig rep. stemte på andre forslag. Flertallsvedtaket er følgende:

1. Os skole utbygges og totalrenoveres som en moderne og universell utformet 1-7 skole.

2. Kommunedirektøren bes arbeides videre med å erverve tilleggsareal. Det må sikres tilstrekkelig areal på bakkeplan.

3. Beslutning om Rødsberg ungdomsskole fremtid utredes videre, ved bl. annet å se på muligheten for etablering av en framtidig ungdomsskole på Os-området.

4. Kommunedirektøren bes igangsette detaljregulering.

5. Kommunedirektøren bes framlegge en tidsplan for hele prosjektet hvor også medvirkning for involverte parter er med.

Slik undertegnede ser det så er dette et meget presist vedtak i saken. Det bygger på det som hele tiden har vært det som de som nå har flertallet i kommunestyret mener. Os-skole skal ikke rives men rehabiliteres og bygges videre ut. Det skal foretas kjøp/leie for at et større areal for å bli en del av utbyggingen. Det skal lages en egen utredning hvor det avklares om det i framtiden kan etableres en ungdomsskole i området. Pkt. 4 og 5 omhandler den prosessen som skal iverksettes for at det reguleringsmessige skjer slik lovverket forutsetter. Spørsmålene blir da. Hvor langt har administrasjonen nå kommet med de grunnerverv som skal finne sted? Utredningen om en framtidig ungdomsskole i Os-området er det med i de planene som nå gjennomføres slik kommunestyret har bestemt? Vil de forholdene som er nevnt i mindretallsanken til Fylkesmann bli ivaretatt når det gjelder bl. annet veiomlegginger og alle andre forhold som står i det som er sendt til Fylkesmann?

Her var det et sentralt forhold at det trengtes ca.8000 kvadratmeter mere for at uteområdene for elevene kunne bli i nærheten av hva som var riktig i den sammenheng. Se vedlagte oversikt som var en del av mindretalls anken til Fylkesmann som ville doble uteområdet for elevene. Er det som skal skje til barnas beste det som overskygger alt for utviklingen av området? Eller er det som gang etter gang kommer fram i de redegjørelser om saken fra administrasjonen at det er avtalen med tidspunktet for ferdigstillelse av idrettshallen i forhold til Fylkeskommunen som overskygger alt i det som skal skje på tomten? Det er det store spørsmålet. Kommunestyrets vedtak er til enhver tid ufravikelig. Vedtaket 19. desember er et helhetlig vedtak som skal gjennomføres slik flertallet har bestemt.

Når kommer det flere opplysninger i saken?

Kommentarer til denne saken