Ja, kanskje Haldens viktigste investering noensinne…

Hvorfor?

Jo, svaret finner du i prosjektets målsettinger, og de hvordan de planmessige løsningene sammen møter utfordringene i prosjektet og sikrer at alle målene nås.

«Ingenting kommer av seg selv», var lenge et ordtak man ofte hørte i Halden-politikken når noen mente at sakene var ferdig diskuterte, selv om det fortsatt kunne være mange ubesvarte spørsmål. Dette kan enkelt adopteres til planarbeid generelt, men sjargongen får gjerne en annen uttoning: «Ingenting ble som du trodde», spesielt når premissene ikke er godt nok redegjort for.

Så hvorfor er Os-prosjektet som vi nå kjenner det et godt prosjekt som faktisk vil oppnå de målsetningene som er lagt til grunn fra starten av? Jo, det vil jeg nå prøve å svare på.

Først av alt er det viktig å få understreket en ting; Os-prosjektet er i aller høyeste grad i rute. Det fører neppe til førstesideoppslag, men likevel viktig å si høyt; Os-prosjektet er ikke utsatt! Prosjektet i sin helhet har fortsatt planlagt ferdigstillelse til skolestart 2023. Arenaen skal fortsatt stå ferdig innen 2022 og innenfor de rammene som er fastslått i avtalen med Viken fylkeskommune.

Jeg har ved flere anledninger tidligere skrevet og uttalt min støtte og tro til prosjektet. Os-prosjektet handler først og fremst om barn og unges oppvekstsvilkår i Halden sentrum. Over tid vil prosjektet ha betydning for levekår og være grobunn for tiltak mot sosial og økonomisk ulikhet. Prosjektet griper rett inn i folkehelseutfordringene i Halden og vil kunne være grunnlaget for en strategisk samfunnsplanlegging som kan utvikle Haldensamfunnet på flere plan samtidig. Det handler om å kunne gi barn og unge med ulike forutsetninger like muligheter. Derfor trenger Halden Os-prosjektet. Derfor ligger Os-prosjektet mitt hjerte nær.

En sentrumsskole med omfattende nærmiljøfunksjoner skal fungere på veldig mange forskjellige måter for veldig mange forskjellige mennesker, noen ganger til ulike tidspunkter og noen ganger også på en og samme tid. Det pedagogiske læringsmiljøet skal gå hånd i hånd med byutviklingens evne til sammensmelting av motsetninger i samfunnet; en katalysator for fornyet sosial mobilitet og sosial kapital. Graden av kompleksitet er høy, og det er helt avgjørende at Os-prosjektets sosiale og pedagogiske mål oppnås. Vi kan ikke ta oss råd til å feile! Os-prosjektet krever derfor en skikkelig gjennomføring, og en god funksjonsplan for bruk etter skoletid vil med tiden bli viktig.

Os-prosjektet har målsetninger langs flere dimensjoner. Prosjektet er dermed veldig komplekst, og krever en nøye og god planlegging for å kunne imøtekomme målene i prosjektet uten at noen av disse må vikes fra eller fires på etter at byggeprosessen er påbegynt. Planprosessen som nå har vært, har blant annet redegjort godt for viktige grunnprinsipper i prosjektet, en konsekvensutredning er gjennomført og en reguleringsplanprosess har gitt løsninger som minimerer risikoen for å fravike viktige forutsetninger underveis og derigjennom også minimert den økonomiske risikoen i prosjektet. De høringsinnspillene som snart foreligger til politisk behandling blir i så måte spennende å lese.

Det blir etter hvert også spennende å se pristilbudene kommunene har mottatt, og jeg regner med at vi nå vil se en vesentlig mindre avstand mellom billigste og dyreste tilbud. Trygghet om hva tilbydere har valgt å prise inn i prosjektet, eller eventuelt ikke valgt å ta høyde for, bidrar sterkt til å trygge prosjektets investeringsrammer betydelig. Som byggherre står kommunen nå på tryggere grunn hva angår anbudsgrunnlagets klarhet og entydighet i avgjørende faser av byggingen og i krav til prosjektets fysiske bestanddeler.

Dette er alle viktige elementer som i større grad sikrer prosjektets målsetninger og gir det sluttresultatet som har vært viktig å oppnå helt fra Os-prosjektet hadde sin begynnelse. Jeg gleder meg til å se det ferdig og hvordan prosjektet over tid vil kunne virke på de sosio-økonomiske forskjellene i byen vår og gi grobunn for en sentrumsutvikling som vil kunne gi vekst i hele kommunen.