Gå til sidens hovedinnhold

Os-prosjektet er en veldig viktig og vanskelig sak

Artikkelen er over 1 år gammel

Dette er Helge Bergseth Bangsmoen sin redegjørelse under medlemsmøtet til Halden Arbeiderparti i går.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Os-prosjektet er en veldig viktig og vanskelig sak. Det er veldig viktig for meg å si at jeg har veldig stor respekt for den store jobben kommunestyregruppa har gjort i saken til nå, men det må samtidig være lov å se realiteten i prosjektet. Det er også viktig for meg å få sagt at mye av det jeg nå skal si allerede har blitt spilt inn tidligere over lang tid.

Det vi bør ta stilling til i dag er om den reguleringsplanen som foreligger nå er god nok, og hvorvidt den fører fram til de løsningene og målene som er satt for Os-prosjektet.

I rådmannens siste saksframlegg er det lagt opp til å belyse saken fra tre forskjellige perspektiver: Samfunnsperspektivet – Planperspektivet og Byggherreperspektivet. Dette er en nyansert og ryddig måte å legge fram beslutningsgrunnlaget på.

Innenfor samfunnsperspektivet bør vi være opptatt av at de viktigste målsetningene for prosjektet blir oppnådd. De sosiale, pedagogiske, idrettsfaglige og økonomiske målene skal virke sammen og gi oss en godt skoletilbud, bedre folkehelse og ny sosial mobilitet.

Det er avgjørende for Os-prosjektet at prosessen som fører fram til et endelig politisk vedtak faktisk og i størst mulig grad sikrer målene for prosjektet. Vi, HAP, har i vår høringsuttalelse tidligere ment at vi ønsker en mer helhetlig prosjektering, dette er et springende punkt for at disse viktige målene for prosjektet bedre kan oppnås.

I vår høringsuttalelse sier vi: «Det er avgjørende at Halden kommune finner fram til en detaljregulering som oppnår flest mulig av de opprinnelige intensjonene i satsingen, og samtidig gir et økonomisk og kvalitativt avklaringsnivå som gir den tryggheten som er nødvendig for å gå inn i en utførelsesfase som vil gi oss den sentrumsskolen og idrettshallen vi faktisk ønsker.» sitat slutt

Medlemsmøtet må vite at den reguleringsplanen som ligger foran oss nå bare er endret marginalt fra den gangen vi mente at prosjektet måtte sikres bedre. Ingenting er endret. Risikoen for at målene ikke blir oppnådd er akkurat like stor.

Innenfor planperspektivet har jeg lyst til å trekke fram en setning fra rådmannens saksutredning: «Planen har svakheter på grunnleggende områder som universell utforming, kvalitet og kvantitet i uteoppholdsarealer, tilrettelegging for et godt læringsmiljø i forhold til uteareal, og vurderinger av mulighetene innenfor planområdet.» sitat slutt.

Medlemsmøtet må vite at dette blir fastslått etter at høringsperioden er avsluttet. Våre bekymringer i høringsuttalelsen vår, innen helt grunnleggende områder er ikke tilstrekkelig svart ut av rådmannen og hans fagmiljøer.

Det burde vært gitt rom for et forprosjekt med medvirkning, dette har ikke skjedd. For Os-prosjektet har planprosessen dessverre ikke vært god nok og foreløpig ikke gitt oss et godt nok grunnlag for en god gjennomføring. Planen må jobbes videre med.

Innenfor det planmessige er det heller ikke gjort grep av betydning som sikrer måloppnåelsen.

Innenfor byggherreperspektivet må vi huske på at alle store offentlige byggeprosjekter er forbundet med risiko. Ansvarlige politiske partier må ta hensyn til denne risikoen og sørge for at den blir minst mulig.

Medlemsmøtet må vite at man i Os-prosjektet har gått ut i en anbudsprosess med prosjektskisser som grunnlag. Entreprenør er valgt og prising av prosjektet har foregått før nødvendige avklaringer i en reguleringsplan er avgjort. Dette er ikke minimering av økonomisk risiko. Det er derimot uklokt, spesielt med tanke på at rådmannen på samme tid har fått fullmakt til å signere kontrakt for utføring og bygging.

Jeg vil igjen gjerne vise til vår egen høringsuttalelse på dette punktet: «Halden Arbeiderparti registrerer at det har kommet inn en god del spørsmål fra mulige entreprenører som langt på vei bekrefter en umodenhet i prosjektet, samtidig som det blir vanskelig å se at grunnlaget for detaljreguleringen svarer ut det en totalentreprise trenger. At det er gjort endringer i vesentlige deler av konkurransegrunnlaget underveis styrker heller ikke forslaget til detaljreguleringen som nå ligger til høring.» sitat slutt

Detaljreguleringa har ikke vært god nok, ting har blitt gjort i feil rekkefølge og det er ikke uten grunn at tilbudene som har kommet inn skiller så mye som 166 millioner fra den billigste til den dyreste.

Til slutt vil jeg si litt om de avbøtende tiltakene som er lagt inn. Differensiering av friminutt. Her må vi huske på at lærerens profesjonsskjønn går foran styringsretten. Det er rektor med skolens ansatte som selv bestemmer hva som er en hensiktsmessig organisering av skoledagen. Dette hører faktisk ikke hjemme i bestemmelsene i en reguleringsplan.

I de samme bestemmelsene er det heller ikke lagt inn høyere krav til uteområdene, selv etter en høringsrunde hvor blant annet fylkeskommunen har lagt dette til grunn som et avbøtende tiltak.

Beslutningene i dette prosjektet må baseres på saklig grunn og vi må vite at de ulike målsetningene for prosjektet faktisk blir oppnådd etter gjennomføring.

Med dette som bakgrunn ønsker jeg på vegne av de 6 kumulerte på lista til kommunevalget å fremme følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

  1. Reguleringsplanen sendes tilbake til forslagsstiller/administrasjon for videre bearbeiding, der følgende skal legges til grunn for videre prosjektering:
  1. Det gjennomføres fullverdige utredninger og vurderinger av de viktigste premissene for en optimal gjennomføring av prosjektet. Herunder; muligheten for bevaring av gamle Os skole som skolebygg, fordeler og ulemper ved en sammenslåing av Os og Rødsberg og hvordan skolehverdagen på en 1-10 skole i Halden sentrum best kan organiseres og drives.
  1. En funksjonsplan for bruk av skolen etter skoletid skal legges fram og være gjenstand for medvirkning, slik at nærmiljø- og møteplassfunksjonen tydeliggjøres i prosjektet.
  1. Idrettsarenaen skal ligge på Os.
  1. Gjeldende avtaler med fylkeskommunen skal opprettholdes og imøtekommes.
  1. Anbudskonkurransen avlyses og det utlyses en ny etter at en justert eller ny reguleringsplan er vedtatt.
  1. En justert eller eventuell ny reguleringsplan skal legge nødvendige forutsetninger og rammer for at grunnleggende premisser for universell utforming, byggtekniske forskrifter, god trafikkavvikling og kvalitet på uteareal kan løses fullt ut. Det må sikres bedre at man ikke må fravike reguleringsplanen i videre prosjektering og byggeprosess.
  1. I den grad det er mulig å øke planarealet og revurdere mulighetene for å øke utearealet tilknyttet nye Os skole, skal dette legges til i nytt eller justert planforslag.
  1. En justert eller eventuell ny reguleringsplan skal legges fram for politisk behandling innen utgangen av 2019.

I tillegg ønsker vi å fremme følgende forslag til en uttalelse fra medlemsmøtet:

Forslag til uttalelse fra medlemsmøtet:

Halden Arbeiderparti er for Os-prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres og realiseres på en måte som sikrer prosjektets målsettinger best mulig. Målene for et bedre skoletilbud, et løft for idretten, sosial utjevning og en god byutvikling skal forenes på en optimal måte og sikres bedre i en planleggingsprosess med nødvendig forankring i befolkningen, blant ansatte og hos brukerne av bygget. Halden Arbeiderparti vil ikke risikere at forhastede beslutninger setter prosjektet i en situasjon hvor mulighetene i prosjektet ikke blir fullt utnyttet og redegjort for. Halden Arbeiderparti vil være garantisten for en ny sentrumsskole, en ny idrettshall og en velfungerende møteplass på Os som flest mulig i Halden vil ha glede av.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.