Intensjonen om å løfte nordsiden for å skape mer aktivitet i området er riktig og viktig. Områdeløft Nord omhandler en rekke ulike delprosjekter som omfatter bygging av ny skole, ny idrettshall, ny svømmehall og ombygging av Os Storsenter med kino, bibliotek og ungdomstilbud.  I tillegg kommer prosjekter i Busterudparken, nytt museum i Fayegården og utbygging av bryggepromenaden langs Tista.

De totale kostnadene for alle prosjektene nærmer seg rundt en milliard kroner. Det har fram til nå stort sett vært politisk enighet om at prosjektene er viktige for utvikling av byen vår. Uenigheten har i den siste tiden bl.a. handlet om hvorvidt Os skole bør rives eller ikke, om det er nok uteplass til elevene, om vi fortsatt bør ha en barneskole og en ungdomsskole i sentrum, og om en idrettshall og en svømmehall kan plasseres på Os eller et annet sted i sentrum.

I løpet av de siste dagene har det også dukket opp en debatt rundt selve kostnadsrammen for milliardinvesteringen. I forslaget til kommunens økonomiplan for de neste fire årene, foreslår administrasjonen å utsette bygging av ny svømmehall for å få ned kostnadene. I tillegg har enkelte andre personer lenge vært opptatt av å få ned de totale kostandene ved hele prosjektet.

Områdeløft Nord er også avhengig av at området rundt Os skole faktisk kan brukes til de ulike delprosjektene som er planlagt. Detaljreguleringen for området skal behandles og godkjennes av ulike instanser før prosjektet på Os kan iverksettes. Dersom detaljreguleringen mot formodning til slutt ikke blir godkjent, blir det heller ingen utbygging av eksisterende planer på Os.

Et flertall i kommunestyret har vedtatt at hele Områdeløft Nord skal gjennomføres. Det må vi andre forholde oss til. Mange av delprosjektene i og rundt Busterudparken er positive, og vil bidra til å løfte nordsiden. Når det gjelder prosjektene rundt Os skole, vil vi rett over sommeren få svar på om reguleringsplanen for dette området blir godkjent. Først da får vi svar på hva Områdeløft Nord i denne omgang vil omfatte.