Haldensernes evne til å stritte imot er viden kjent. Det er ikke uten grunn vi har fått våre egne linjer i nasjonalsangen, thi vi heller landet brente. Vi er fremdeles stolte av å ha brent byen – for å stoppe svenskene.

Det slår det meg at dette fundamentalistiske synet fremdeles preger deler av byutviklingen. Får man det ikke som man vil, er man villig til å gjøre nærest hva som helst for å sabotere eller ødelegge for andre alternativer.

Kommunalt planverk er langt på vei en grå og kjedelig affære, tro meg – jeg har vært med å lage flere. Det er en skog av byråkrati, reguleringer, bestemmelser, innsigelser, næringsinteresser, samfunnsinteresser, nasjonale- og regionale føringer, sur kaffe – og politisk motstridende interesser.

Det krever politisk kløkt å drive gjennom en god prosess på veien mot et planverk alle kan ha eierskap til. Man må evne å lytte – og man må være villig til å inngå politiske kompromisser for å sikre planer som er både fremtidsrettet, forutsigbare – og har nødvendig legitimitet.

Høyre satt med makten i 8 år uten at de klarte å ferdigstille en ny arealplan for Halden. Et nytt politisk flertall har overtatt – og et utkast til plan er nå lagt ut på høring med knappest mulig flertall.

En arealplan vedtatt med en stemmes overvekt er ikke verdt papiret den er skrevet på. Det ligger nå et voldsomt ansvar på alle politiske ledere i Halden. Kompromisser må inngås – bruer må bygges og kjepphester legges til side.

En arealplan skal fortelle oss som bor i Halden noe om hvordan hele kommunen skal styres, utvikles – og bevares. Hvor skal folk bo, hvor skal de nye arbeidsplassene etableres – hvor går kollektivtilbudet og hvor skal det være skoler og barnehager. På bakgrunn av arealplanen gjør næringsinteresser, grunneiere og investorer sine vurderinger. De vurderer potensialet for gevinst – og risikoen for fremtidig tap.

Folk vurderer hvor de vil bygge og bo. Bedrifter, gründere, butikker og andre næringsinteresser gjør langsiktige vurderinger og investeringer – arealplanen er nøkkelen til alt dette. Nøkkelen til hvordan Halden skal se ut i fremtiden.

En arealplan vedtatt med en stemmes overvekt gir en helt annen legitimitet og et helt annet risikobilde – enn en arealplan hvor et bredt politisk flertall stiller seg bak og dermed garanterer for at dette ikke er noe som vil endres over natten.

En arealplan hvor aktørene har tillit til langsiktighet vil gi et helt annet resultat enn en arealplan vedtatt med knappest mulig margin. Nettopp derfor må vi som innbyggere i Halden ikke bare forvente, men forlange, at våre politiske ledere legger egne kjepphester til side – og søker tverrpolitiske kompromisser til beste for hele Halden.

Om våre politiske ledere ikke evner å gjennomføre denne øvelsen, lytte til andres ideer og samtidig svelge noen kameler – vil heller ikke arealplanen bli oppfattet som noe annet enn en invitasjon til fremtidige omkamper.