Gå til sidens hovedinnhold

Økonomisk foranalyse

Den litt anonyme overskriften er en referatsak som Kommunedirektøren har utarbeidet sammen med sine ansatte som nå politisk nivå har fått til gjennomgang. Rapporten er på 85 sider, og på mange måter understreker den hvilket handlingsrom vi som politikere har å forholde oss til i tiden som kommer. Det blir derfor ikke nå lagt fram noen økonomiplan for de neste fire årene som behandles før sommerferien i kommunestyret på grunn av Corona-viruset. Den blir utsatt til høsten og blir behandlet sammen med budsjettet for 2021. Personlig synes jeg at den økonomiske analysen som nå er lagt fram er meget god. Den trekker opp hvilke utfordringer vi som politikere står ovenfor enten vi liker det eller ikke. Slik det har vært i de siste 4-5 årene så har kommunen vært styrt etter følgende hovedpunkter:

  1. Skatter og avgifter økes langt utover lønns- og prisstigningen som rammer de med svak økonomi.
  2. Det har blitt tatt opp lån som i de neste 10-15 årene binder kommunens handlefrihet i forhold til den ordinære driften som ikke blir bærekraftig.
  3. De store kostnadskrevende prosjektene som skal etableres i sentrumsområdene har gått foran alt ut ifra at alle i framtiden skal bo de i dette området.
  4. Kostnadskrevende tiltak er iverksatt innenfor undervisning, helse/omsorg og NAV sine områder for at driften skal bli «effektivisert» mest mulig.
  5. Det har vært et helt overordna politisk forhold at det skal opparbeides FOND, for å kunne sikre seg mot de store utgiftene som kommer når rentene stiger og overføringer fra staten til kommunen reduseres.

Det har nå skjedd et politisk skifte i kommunen etter valget i september i fjor som alle kjenner til. Det var med interesse, håp og forventninger at nå ville kursen bli endret. Samarbeidsavtalen som ble avtalt mellom de seks partiene som nå overtok makten ville noe annet for kommunens innbyggere ble det med bred penn fremført i vår lokalavis. Skolene skulle ikke lenger gå på «sparebluss» eldreomsorgen skulle få mer og NAV som skal ta seg av de mest vanskeligstilte på en bedre måte ble det gitt klare signaler om. Barnefattigdommen ville det gjøres noe med omgående. At det er over 1100 barn som lever under fattigdomsgrensen i kommunen var ikke noe vi ville være bekjent av ble det sagt. Velferden i bred forstand ovenfor innbyggerne var det som nå skulle bli ivaretatt.

Det er nå gått ca. åtte måneder siden kommunevalget. Sakte og rolig er vi nå tilbake i det samme sporet som kommunen ble styrt etter tidligere. De som styrte tidligere kunne jo bare fortsette. Det er nesten ikke noen endring. Budsjettet som ble vedtatt av flertallspartien har akkurat de samme føringene som det tidligere politiske nivået styrte etter. Nå har det blitt lagt fram en Tertialrapport 1 som Kommunedirektøren nå får fullmakt til å styre etter vis hans forslag til vedtak blir resultatet. Kostnadsreduksjoner og innsparinger i millionklassen vil bli iverksatt.

Hva har så dette med den Økonomiske analysen å gjøre?

Hvis det skal styres etter de samme «føringene» som tidligere så vil kommunen få store problemer med sine velferdstilbud. Her kan nevnes noen helt sentrale forhold som eksempler. De neste 10 årene så vil kommunen få en befolkningsutvikling hvor alderssammensetningen blir langt høyere, med de krav til tjenester det medfører. Det forutsettes at den økonomiske rammen fot helse og mestring vil måtte økes med 250% (side 88 i rapporten). NAV som idag hadde et budsjett på 64 millioner vil i 2024 ha et behov for 95 millioner (side 73). Når det gjelder skolene så har det alt i flere år vært en stor ubalanse som bare i 2019 fikk et negativt avvik på 18 millioner i forhold til budsjett. Det fortsetter inn i 2020 og vil ikke være i nærheten de kommende årene å kunne gi elevene den undervisning dem har krav på. Rapporten oppsummerer de store utfordringene som kommunen står ovenfor på side 113 og 114 som understreker at hvis ikke kursen legges om vil ikke kommunen kunne gi de tjenester som lokalbefolkningen har krav på slik jeg leser rapporten.

Det skal nå bli spennende å se om den politiske kursen fortsatt ligger fast, eller om den framlagte rapporten vil endre noe på den. Det helt overordna er at gjeldsutviklingen som det nå styres etter vil frata kommunen sin handlingsfrihet fullstendig. Ønsker vi virkelig det som her skjer?

Kommentarer til denne saken