Da økonomiplanen 2020-2023 ble vedtatt i juni 2019 i kommunestyret så var Høyre med støttepartier i posisjon. Resultatene av Solberg regjeringens overføringer til "kommune Norge" hadde i flere år gitt Halden kommune gode driftsresultater. Samarbeidet med Krf, Venstre og Frp på Stortinget sørget for det. Aldri før har det blitt overført så mye "oljepenger" til kommunene slik som det skjedde fra 2013 og frem til nå. Administrasjonens forslag til Økonomiplan ble derfor vedtatt hvor både Arbeiderpartiet og Høyre med støttepartiene Sp, Venstre og Krf gir sin tilslutning til at det høye investeringsnivået som er igangsatt i Halden skulle fortsette. Alle disse partiene som er nevnt her skriver i sin økonomiplan 2020-2023 følgende: "En opparbeidelse av et rente- og avdragsfond er viktig for å kunne håndtere en eventuell rask renteøkning for å unngå store kutt i tjenesteproduksjon, og en utnyttelse av eiendomsskattepotensialet er viktig for å kunne gjøre ekstraordinære nedbetalinger av gjeld dersom renteøkningen blir værende over år. Med dette som grunn har risikobildet knyttet til et midlertidig gjeldsnivå på 4000 millioner vært vurdert til å være innenfor en akseptabel ramme med tanke på risikoen for eventuelt økt rente og avdragskostnader og der igjennom risiko for reduserte rammer til tjenesteproduksjon". Det fremgår videre av saksdokumentene at det skal opparbeides et disposisjonsfond som skal holde seg flytende på rundt 8% av driftsinntektene. Det forutsettes allikevel at driftsårene 2020-2023 går som planlagt og ikke medfører behov for å bruke av fondet under dets oppbygging. Det fremgår videre av papirene at 31.12 2023 så vil disposisjonsfondet være på ca. 277 millioner. I dette bildet har det blitt lagt til grunn ett årlig låneopptak på maksimalt 90 millioner kroner årlig fra 2023-2038.

Hva må de rødgrønne posisjonspartiene med støttepartiet Rødt ta stilling til når Økonomiplan 2022-2025 skal vedtas i kommunestyret i juni? Det kommer frem av det framlagte forslaget til økonomiplan fra Kommunedirektøren at det budsjetterte gjeldsnivået ved utgangen av 2025 vil være over 6500 millioner (4,695 pluss 1,819 som er VAR) om alle låneopptak godkjennes. Renter og avdrag skal innarbeides i de ordinære driftsbudsjettene innenfor helse/mestring, undervisning, kultur/idrett og NAV. Utgiftene på VAR-sektoren (vann, avløp og renovasjon) som er direkte knyttet til "selvkost" områdene får den enkelte huseier regning hjem i postkassa. Store deler av eiendomsskatten som skulle sikre kommunen mot uforutsatte hendelser som renteøkninger og reduserte overføringer fra staten har store deler av dette blitt "tatt ut" alt nå i 2021. Noen flere millioner kan fortsatt belastes innbyggerne i kommunen. Så skal det fortsatt opparbeides disposisjonsfond som ikke til nå har gått slik som forventet. Det legges derfor nå opp til at fondet skal nå 232 millioner i 2025? Når en leser de foreslåtte rammer til driftsbudsjetter så blir en bare trist. Uten vesentlige endringer av driftsrammene vil mange brukere av kommunale tjenester bli rammet. Pensjonistpartiet har nå i lang tid pekt på hva som vil kunne skje, det ble en realitet raskere enn noen kunne forvente. Pensjonistpartiet vil legge fram forslag til økonomiplan som ikke vil følge den kursen som politisk nivå har pålagt kommunens administrasjon å følge til nå.