Skal politiske løfter holdes?

Det kommer frem av den Samarbeidsavtalen som er avtalt mellom de 6 rødgrønne partiene Ap, Sp, SV, MDG, V og Rødt følgende under avsnittet «Økonomisk styring, eiendomsskatten» følgende: kommunale avgifter og gebyrer holdes på dagens nivå. Hvorfor holdes ikke disse klare løftene? Det er det ikke vanskelig å forstå med den økonomiske kursen som nå følges i kommunen. Det er nå vel kjent for alle hvilke langsiktige lån kommunen skal betjene med renter /avdrag i årene som kommer. Derfor må nå velferdsordningene i kommunen reduseres, og inntektene økes mest mulig for å oppnå balanse i regnskapene. Så hevdes det fra noen til forsvar for at eiendomsskatten økes er at det skal gis bedre tilbud til utsatte sårbare grupper i kommunen. Blir det slik?

Regnskapet for 2020, noen korte kommentarer.

Hvis en ser noe nærmere på de foreløpige regnskapstallene for kommunen for 2020 kan det konstateres følgende. Regnskapet er gjort opp med et driftsmessig overskudd med noen hundretusen kroner. Det er avsatt 35 millioner på disposisjonsfond. Det er i det samme året brukt 26 millioner av det samme fondet, slik at den reelle netto avsetningen blir kun 9 millioner. I tillegg til dette så økte premieavviket til Halden Kommunale Pensjonskasse fra 302 millioner i 2019 til 328 millioner i 2020 altså med 26 millioner. Det er 328 millioner som står i kommunens balanse regnskaper som skal dekkes i de ordinære driftsbudsjettene i årene som kommer. Altså en gjeldspost. Vi vil komme mere tilbake når det gjelder regnskapet for 2020.

Gir økt eiendomsskatt mer velferdstilbud i kommunen?

Hva så nå i 2021 når eiendomsskatten økes fra og med dette året? Det kommer frem av vedtatt budsjett at det skal foretas en avsetning på 37,5 millioner og en bruk av 7,9 millioner. Netto avsetning blir da 29,5 millioner som går inn på disposisjonsfondet. Det om budsjettet holdes gjennom året. Pensjonistpartiet avsatte 6,8 millioner på disposisjonsfond, da vi så at det var det vi hadde tilgjengelig og vi ønsket ingen økning av eiendomsskatten. Disposisjonsfondet er som de fleste er kjent med penger som kan anvendes til «hva som helst» (stort sett). Det ble i det budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret forutsatt en inntektsøkning på 14,5 millioner når det gjaldt eiendomsskatten for 2021. Det var utover det som Kommunedirektøren hadde i sitt forslag til budsjett for 2021. Nå kommer det frem i HA at det blir en økning på 20 millioner. Hva det virkelig blir får en komme tilbake til.

Hva betyr så dette med den økningen i eiendomsskatten som nå foretas? Det betyr slik som vi i Pensjonistpartiet ser det, er at økningen som innbyggerne nå skal betale går inn på et disposisjonsfond. Dette for at politisk nivå skal ha penger til å møte uforutsette hendelser som rentehevninger på kommunens kjempegjeld, dekke reduserte overføringer fra staten til kommunen som nå er varslet og ikke minst noe egenkapital til de store prosjektene som kommunestyret har bestemt skal gjennomføres. Det er de faktiske realitetene. Inntekter kan bare brukes en gang for å dekke bestemte formål, ikke slik det nå gis inntrykk av i HA til flere oppgaver i kommunen. Det holder rett og slett ikke.

Det kan også understrekes at kommunedirektøren har på det sterkeste anbefalt både til de som hadde det politiske flertallet i forrige valgperiode, og de som har overtatt nå at det må opparbeides disposisjonsfond FØR investeringer og låneopptak gjennomføres. Kommunestyret greide ikke å følge opp med nødvendige avsetninger i 2020 til disposisjonsfondet, det vil det heller ikke la seg gjøre i 2021 om innbyggernes velferdsordninger skal ivaretas. Husk det er foretatt nedskjæringer og omstillinger på nærmere 50 millioner fra før i 2021 budsjettet i forhold til 2020. Har politisk nivå alt glemt den husleieøkningen som nå gjelder fra februar som de har vedtatt kommer i tillegg til det som her skjer? Den drastiske økningen av eiendomsskatten nå midt i disse Corona tider fortjener derfor ingen å få. Økninga blir i gjennomsnitt 57% for den enkelte ut ifra det som HA har opplyst. Hva foregår nå i disse 6 partiene som skal styre kommunen? Det er mange innbyggere i vår kommune som enten går på midlertidige statlige sysselsettingstiltak eller er helt arbeidsledige. Det er litt av et «gavebrev» de har fått i posten av den politiske ledelsen i kommunen midt oppe i alt det andre de har å slite med om dagen. Pensjonistpartiet vil komme mer tilbake til denne saken etter at trygdeoppgjøret blir gjennomført i mai. Da vil vi se hva som en minstepensjonist og uføretrygdet vil sitte igjen med av penger når skatter og avgifter har blitt betalt i Halden kommune. Pensjonistpartiet sier derfor som tidligere i sine innlegg i HA at til høsten kan det ved Stortingsvalget klart markeres ved stemmegivningen om kursen som nå følges skal ligge fast eller endres.