Nytt arbeids- og aktivitetssenter

Av
DEL

MeningerRetten til arbeid og retten til deltakelse i samfunnet er lik for alle. Også i Halden. Personer med nedsatt funksjonsevne er på lik linje med alle andre en ressurs i fellesskapet og bør ha like muligheter for å delta i samfunnet. Saken om å etablere et nytt arbeids- og aktivitetssenter for personer med nedsatt funksjonsevne blir derfor viktig for å kunne imøtekomme nasjonale krav om likestilling og internasjonale menneskerettighetskrav.

Personer med nedsatt funksjonsevne er en gruppe med veldig ulikt behov og forutsetninger for aktivitet. Samlokalisering av tjenester til denne gruppen er med andre ord noe en ikke kan ta lett på. Det er i seg selv veldig ille at det har tatt såpass lang tid å klarlegge mulighetene som finnes og finne fram til et godt prosjekt. Ingen ønsker seg tilbake til et institusjonspreget tjenestetilbud der ren økonomisk lønnsomhet overskygger brukerbehov, medborgerperspektiv, folkehelse og samfunnsnytte.

Saken har til nå vært preget av ingen politisk forankring og grunnleggende politisk diskusjon etter vedtaket som ble gjort helt tilbake i 2017. Vedtaket lød som følger:

«Rådmannen utarbeider forslag til arbeids- og aktivitetssenter på Asak, med løsningsforslag, arkitekttegninger og innholdsbeskrivelse av konseptet.

Endelig konsept med innhold som nevnt i pkt. 1 fremlegges til politisk behandling før byggestart.»

Arbeiderpartiet fremmet den gangen et annet forslag til vedtak, og ettertiden har vist oss at dette prosjektet dessverre ikke har vært høyt nok prioritert. For eksempel er investeringsrammen for prosjektet utelatt fra økonomiplanen for 2020-2023 som ble vedtatt våren 2019. Signalene som nå blir gitt forteller oss likevel at en anbudsprosess ble planlagt igangsatt i 2018 med mulig byggestart i 2019, og det uten at saken igjen har vært oppe til politisk behandling som vedtaket i 2017 egentlig la opp til. Forholdene rundt et nytt dagsenter ble derimot tatt opp rett før fjorårets slutt, men da som ledd i en detaljreguleringssak primært for å regulere et lovpålagt reservevannforsyningsanlegg i Torpedalsveien. Vannforsyningsanlegget er en sak som haster, mens nytt arbeids- og aktivitetssenter fra politisk hold fortsatt fremstår som uferdig og ikke tilstrekkelig prosjektert. Mulige alternativer for både samlokalisering og beliggenhet, har inntil da altså ikke vært gjenstand for politiske vurderinger, slik tidligfasen av investeringer av dette omfanget skal og bør ha.

Vi stiller oss spørsmål etter at saksutredningen i nevnte forslag til detaljregulering slå fast følgende:

«Hovedformålet «Offentlig eller privat tjenesteyting» omfatter en rekke underformål som f.eks. barnehage, undervisning, helse-/omsorgsinstitusjon, kulturinstitusjon, forsamlingslokale for religionsutøvelse, administrasjon og annen offentlig eller privat tjenesteyting. Dersom man fjerner kravet til etablering av dagsenter vil planforslaget åpne for alle disse underformålene. De fleste av formålene ansees ikke ønskede ut fra planområdets beliggenhet, perifert i forhold til lokalsenter/Halden sentrum og med dårlig kollektivdekning.»

En god redegjørelse for hvorfor nettopp Asak skole er egnet som nytt dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne er nå viktig å få på bordet slik at vi kan gå inn i en gjennomføringsfase med visshet om at prosjektet svarer ut viktige spørsmål rundt livskvalitet, aktivitetstilbud og deltakelse for en gruppe mennesker i Haldensamfunnet.

Arbeiderpartiet står bak vedtaket som nå blir gjort i saken. Vi ser det som nødvendig med en gjennomgang som kan kartlegge alternativer, medvirkningsprosesser og muligheter som finnes for å kunne etablere et nytt arbeids- og aktivitetssenter som fungerer best mulig for brukerne. Det er også helt avgjørende at gode tjenester videreføres og ivaretas best mulig, samtidig som det tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne på en slik måte at vanlig deltakelse i samfunnet ikke begrenses eller gjøres vanskeligere enn for andre medborgere.

Artikkeltags