Igjen kommer det påstander om min person, om hva jeg har sagt, gjort, nå også om voldelige forhold, for deretter å kommentere det som faktiske forhold, altså det som her skjer, skal være sannheten.

Dette er slik jeg har blitt behandlet i mange år av politiske motstandere mens også nå av egne partimedlemmer.

Fra min side har jeg nå valgt å kommentere det som her har skjedd, offentlig da dette ikke kan stå uimotsagt, når påstandene blir så grove og har ingen dekning i realiteter. Blant annet ord som «peise til» finnes ikke i mitt ordforråd, så det er sagt.

Giske-saken

I et møte med HA om tirsdagen i en helt annen sak ble det av en journalist fortalt meg at i intervju med Giske sist søndag, så ble det gitt flere opplysninger om hvorfor hun valgte å gå ut av Arbeiderpartiet og over til Høyre.

Dette ble senere samme kvelden trukket. Det gikk blant annet på politiske posisjoner og samarbeide for øvrig.

Jeg har også fått flere tilbakemeldinger fra ulike hold i kommunestyregruppa om at det som her har skjedd, har skjedd med grunnlag i flere forhold angående politiske uenigheter.

 

Framsatte trusler

Jeg har vært på gruppemøtene i Arbeiderpartiet og kommet med mine syn og tanker i saker som har vært til behandling, slik jeg har rett til ut ifra de lover og regler som gjelder for det partiet som jeg er medlem av.

Når det fra min side har vært reist spørsmål, har gruppelederen ikke behandlet dette på en slik måte som en leder etter min oppfatning skal gjøre. Stadige avbrytelser, og han overser meg når jeg ber om ordet, samt total likegyldighet fra hans side har vært det som har preget måten jeg har blitt behandlet på.

Jeg har derfor sagt til han at dette burde han endre på, fordi å bli behandlet på en slik måte er forhold som ingen er tjent med.

Slik jeg ser det, hvis gruppelederen har ment at han har følt seg «truet», burde han ta det opp med meg slik at dette kunne ha blitt avklart. Det ble valgt en helt annen framgangsmåte som jeg ikke synes er riktig partimedlemmer imellom. Ikke minst når dette ikke er de faktiske realiteter.

 

Det politiske landskapet

Min oppfatning er at partiet slik det nå ledes, ikke greier å finne sin plass i det «politiske landskapet» som et stort parti bør gjøre.

Utspillene fra partiets side har vært mange, som etter min oppfatning er lite gjennomtenkte. Fra at Arbeiderpartiet kan godt samarbeide med Høyre, men ikke med den ordføreren som vi nå har, er et av disse utspillene jeg misliker. Isfronten mellom vår gruppeleder og ordføreren som ble omtalt i media for noe tid tilbake, er et annet eksempel.

Når ikke to så store partier finner «kjemien» i et skille mellom sak og person, så er ikke det bra.

Noe annet er at media hele tiden framhever at nå er samarbeidet meget bra, mens realiteten er at det etter en tid blir meldt tilbake og man sier at det gikk ikke allikevel.

Ordfører har i sak alltid vært grei å forholde seg til, etter min oppfatning, selv om vi har vært meget uenige i sak. Tidligere hadde vi i Arbeiderpartiet et godt samarbeide imellom flere partier selv om det politiske landskapet endret seg over tid. Slik det nå ser ut, er vi venneløse.

Formannskapet og kommunestyrets møter

Arbeiderpartiets representanter forsøker å få til et samarbeid i formannskapets møter. Hvis en går inn og ser på resultatene fra møtene, så blir stort sett ingen av de saker som blir tatt opp fra Arbeiderpartiets side, vedtatt.

Les også

Situasjonen den senere tid har vært krevende for både partiet og enkeltpersoner

 

Et lite parti som Miljøpartiet De Grønne, med en representant i formannskapet – som også er et opposisjonsparti, har langt større gjennomslagskraft i store avgjørende saker enn det Arbeiderpartiet har. Slik burde det ikke være.

I min tid som gruppeleder, som ble avsluttet i 2011, altså for fem år siden, så jeg det som et helt overordnet forhold at kommunestyret var mest mulig enige, enten vi som parti var i posisjon eller opposisjon. Jeg brukte derfor mye tid på å framforhandle forslag som flest mulig kunne gi sin tilslutning til.

Det ble da skapt en «myte» at jeg som person, bestemte alt.

Etter min oppfatning var det ikke slik. Det som var saken, var at alle partier fikk tilslutning til noe av det som opptok dem gjennom kompromisser, derfor denne enighet. Da skjedde det nesten aldri noen store utspill i kommunestyret da det ble framforhandlet enighet i helt avgjørende saker for kommunens utvikling.

Jeg har full rett til å mene at slik fungerer det ikke nå om dagen. Vi ser stadig at helt nye forslag kommer direkte i møtet i langt større grad enn tidligere, og vi blir som regel nedstemt.

«Tistedalsaken»

Ved siste valg fikk vi den dårligste oppslutningen vi noen gang har hatt som parti, i Tistedal valgkrets.

Etter min oppfatning skjedde det ved at de løftene som partiet hadde gitt for å utvikle områdene i Tistedal rundt den nye skolen, ikke ble godt nok ivaretatt.

 

Isteden ble det fra framtredende personer i partiet under valgkampen framført at det istedenfor for ny hall i Tistedal, så skulle det bygges ny hall på Os, som skulle bli kommunens nye «operatak».

Slik behandles ikke våre velgere i Tistedalen hvis vi skal ha nødvendig troverdighet som parti. Dette var ikke et godt politisk håndverk.

Avslutning

Halden Arbeiderparti, som flere andre partier, går nå igjennom en fornyelse med at yngre personer kommer inn i kommunestyret. Det er slik som alltid vil skje, og skal skje.

 

Jeg har ikke stemt imot noe av de valg som er foretatt i den sammenheng, men det må være tillatt å framføre syn når forhold i kommunen blir så dårlig ivaretatt som det nå gjøres. Det gjelder blant annet som det fra min side ble framført i siste gruppemøte, at man med den politiske kursen som Arbeiderpartiet nå har valgt, så vil kommunens gjeld stige til 400 millioner ved årsskiftet 2019/2020.

Rådmann har utarbeidet et skjema som viser denne utviklingen, og jeg mente derfor i møtet at dette kunne vi som parti ikke legge opp til.

Avgiftene til innbyggerne vil i løpet av få år bli det dobbelte av dagens, hvis dette gjennomføres. Det ble dårlig mottatt av flere i partiet, men mitt syn i denne saken står jeg for. Det må derfor være mulig for den ledelse vi nå har, om å kunne skille sak og person. Det skjer ikke i dag.

Min appell til de som i dag leder partiet, er å prøve å la alle komme til orde og være mere samlende slik at samarbeidet kan bli som tidligere.