Foreslår massive skoleendringer

STORE ENDRINGER: Rådmann Roar Vevelstad ønsker blant annet å sende alle elever fra Tistedal skole til Risum ungdomsskole. I dag fordeles Tistedal-elevene mellom Rødsberg og Risum.

STORE ENDRINGER: Rådmann Roar Vevelstad ønsker blant annet å sende alle elever fra Tistedal skole til Risum ungdomsskole. I dag fordeles Tistedal-elevene mellom Rødsberg og Risum. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Halden kommune har lagt ut rådmannens forslag til nye skolegrenser med virkning fra neste skoleår.

Forslaget innebærer blant annet at:

  • Elever ved Gimle skole skal begynne på Rødsberg i stedet for Strupe når de når ungdomsskolealder.
  • En del elever som i dag sogner til Hjortsberg, vil i stedet begynne på Gimle skole.
  • Flere steder i kommunen etableres det utjevningsområder.
  • Alle elever ved Tistedal skole vil i framtiden begynne på Risum i stedet for Rødsberg ungdomsskole.

Forslagene skal behandles i hovedutvalg for undervisning og oppvekst onsdag.

Les hele forslaget fra rådmannen under her:

– Bedre skolehverdag

Forslaget kommer som følge av at noen skoler har plass til mange flere elever, mens det på andre skoler er altfor trangt. Samtidig gjør boligutbygging at det er endringer i hvor det bor mange barn og unge.

– Endringer kan være vanskelig, men får vi gjennomført dette, får vi utnyttet skolebyggene våre best mulig. Det vil gjøre skolehverdagen bedre for mange barn, og det vil gjøre arbeidsdagen bedre for mange av våre ansatte. Med disse endringene vil vi også være bedre forberedt på å møte den utviklingen vi vet kommer, sier rådmann Roar Vevelstad til kommunens nettsider.

Noen gråsoner

I forslaget bruker rådmannen ulike fagord som han ønsker å gi en nærmere forklaring på.

Kapasitet: I denne oversikten presenterer vi hvor mange elever det er plass til (kapasitet) ved hver enkelt skole. Det gjør vi for å gi et bilde av virkeligheten i dag. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at ledig kapasitet ved en skole, ikke behøver å bety at det er plass til flere elever på alle klassetrinn. Det kan altså være skoler som totalt sett har plass til flere elever, men så er ikke den ledige plassen i de klasserommene hvor det er behov for dette.

Utjevningsområder: Det etableres tre utjevningsområder for å gi noe fleksibilitet. Det betyr at barn i disse områdene hører i utgangspunktet til en skole, men kommunen kan la de begynne på naboskolen hvis det er nødvendig på grunn av plassmangel.

Berg skole

Berg skole har plass til 350 elever, men det går bare 226 elever der i dag. Her er det god plass i dag.

Skolegrensen følger i dag Remmenbekken fra fjorden til Odde Bru. Dette er en naturlig grense i landskapet og det foreslås at skolegrensen forlenges videre langs denne bekken. Det betyr at barn som bor på Edet, Englekor, Solihøyda og Bærengen med dette forslaget vil høre til Berg skole og ikke Låby som tidligere. Boligområdet på Edet er ventet å vokse betydelig i årene som kommer og vil over tid vokse mer sammen med Billebakken som allerede hører til Berg.

Elevene på Berg skole vil fortsatt begynne på Rødsberg ungdomsskole.

Låby skole

Låby skole har plass til 420 elever, men det går bare 291 elever der i dag. Her er det god plass i dag.

Skolegrensen mot Berg flyttes slik at den følger Remmenbekken. Det betyr at barn som bor på Edet, Englekor, Solihøyda og Bærengen ikke lenger skal gå på Låby skole, men på Berg. Det etableres et utjevningsområde mot Hjortsberg, som betyr at Låby i noen tilfeller kan ta imot noen elever som egentlig hører til Hjortsberg.
Elevene på Låby skole vil fortsatt begynne på Strupe ungdomsskole. At man går ned i antall elever på Låby er bra for kapasiteten på Strupe på sikt.

Hjortsberg skole

Hjortsberg skole har plass til 525 elever, men skolen har likevel 547 elever i dag. Her er det fullt i dag.

Det etableres et utjevningsområde på grensen mellom Hjortsberg og Låby. Området Grønlia, Holteødegården og tennishallen sør for Grønliveien sogner i utgangspunktet til Hjortsberg, men barn her kan vurderes flyttet til Låby ved behov.

Det foreslås at skolegrensen mot Gimle flyttes fra Gimleveien og Ulvåsveien til dalføret mellom Stenrød og Ulvås som er den naturlige forlengelsen av Schultzedalen mot Tosterød. Det betyr at barn som bor øst for dette dalføret heretter vil høre til Gimle skole og ikke Hjortsberg. Samtidig etableres det samme området som et utjevningsområde. Det betyr at om Gimle skole skulle bli full, så kan barn i dette området gis plass på Hjortsberg.

Elevene på Hjortsberg skole vil fortsatt begynne på Strupe ungdomsskole.

Gimle skole

Gimle skole har plass til 420 elever, men det går bare 289 elever der i dag. Her er det god plass i dag.

Gimle skole vil få flere elever fordi skolegrensen mot Hjortsberg flyttes fra Gimleveien og Ulvåsveien til dalføret mellom Stenrød og Ulvås – den naturlige forlengelsen av Schultzedalen.Elevene på Gimle hører i dag til Strupe ungdomsskole. Rådmannen foreslår at alle elever på Gimle heretter skal begynne på Rødsberg ungdomsskole. Årsaken til dette er at Strupe trenger mer plass i årene som kommer, og Rødsberg får mer ledig plass fordi elevene fra Tistedal flyttes.

Tistedal skole

Tistedal skole har plass til 392 elever, men det går bare 283 elever der i år. Her er det god plass.

Det foreslås ingen endringer i hvem som skal gå på Tistedal skole. 

Elevene på Tistedal skole fordeles i dag til to ungdomsskoler. De fleste går på Rødsberg, mens noen går på Risum. Rådmannen foreslår at alle elever fra Tistedal skole skal gå på samme ungdomsskole, og at det blir Risum ungdomsskole.

Idd skole/Folkvang skole

Folkvang skole har 207 elever, mens Idd skole har 288 elever.

Det foreslås ingen endring i planene om ny Idd skole. Denne skolen vil som planlagt ta imot samtlige elever fra nåværende Idd skole og Folkvang skole. Utover planlagt sammenslåing er det ingen endring i skolegrenser.I dag går mange elever fra sentrumsområdene på sydsiden av Tista på Folkvang skole, selv om de egentlig sogner til Os. Fram til ny skole i sentrum er på plass vil det fortsette slik. Når ny sentrumsskole er på plass vil barn som bor i sentrum begynne på den nye sentrumsskolen. Det inkluderer hele sydsiden av sentrum, Elvegata, Sørhalden og Eskeviken. Dette området etableres samtidig som et utjevningsområde, slik at elever i dette området kan vurderes for nye Idd skole dersom plassmangel i sentrum skulle kreve det i framtida.

Elevene på Idd og Folkvang skoler hører i dag til Risum ungdomsskole, og det vil de også gjøre når den nye barneskolen på Idd er klar. 

Os skole

Os skole har plass til 352 elever, og har i dag 302 elever. Her er det noe ledig plass.

Rådmannen foreslår ingen endring i skolegrenser som berører Os skole, men når ny sentrumsskole står klar vil det bli en endring. Da vil barn som bor i sentrumsområdene på sødsiden av Tista inklusive Eskeviken begynne på den nye sentrumsskolen og ikke Folkvang som i dag. 

Elevene på Os skole hører i dag til Rødsberg ungdomsskole. Det vil de fortsatt gjøre.

Prestebakke skole

Prestebakke skole har plass til 126 elever, men det går bare 53 elever der i år. Her er det god plass.

Rådmannen foreslår ingen endring i skolegrenser som berører Prestebakke skole.

Elevene på Prestebakke skole hører i dag til Risum ungdomsskole. Det vil de fortsatt gjøre.

Rødsberg ungdomsskole

Rødsberg ungdomsskole har plass til 375 elever, og har i dag 326 elever. Her er det noe ledig plass.

Rådmannen foreslår at elever fra Tistedal skole ikke lenger skal gå på Rødsberg, men på Risum slik at alle tistedalselever går på samme ungdomsskole. Rådmannen foreslår at alle elever fra Gimle skole heretter skal gå på Rødsberg, i stedet for Strupe som i dag. Elevene fra Berg skole og Os skole vil fortsatt høre til Rødsberg som i dag.

Risum ungdomsskole

Risum ungdomsskole har plass til 390 elever, men det går bare 302 elever der. Her er det ganske god plass.

Rådmannen foreslår at alle elever fra Tistedal skole heretter hører til Risum ungdomsskole, ikke bare halvparten som i dag. Elever fra Prestebakke og nye Idd skole vil høre til Risum ungdomsskole som i dag.

Strupe ungdomsskole

Strupe ungdomsskole har plass til 450 elever, men her går det 468 elever i dag. Her er det fullt. I tillegg er det ventet betydelig vekst i elevtallet i nærområdet som følge av senere års utbygging på Brekkerød og Frydenlund.

For å være forberedt på å kunne ta imot de elevene som vil komme de nærmeste årene foreslår rådmannen at Gimle skole ikke lenger skal høre til Strupe ungdomsskole. Elevene fra Hjortsberg og Låby skoler vil fortsatt høre til Strupe ungdomsskole.

Skal gjelde kun for nye skoleelever

Rådmannens forslag skal behandles politisk. Det er først hovedutvalg for undervisning og oppvekst som skal behandle forslaget i sitt møte onsdag 25. januar. Deretter skal kommunestyret ta stilling til forslaget i sitt møte 9. februar. Dersom forslaget blir vedtatt i kommunestyret, vil endringene innføres fra skolestart 2017.

Halden kommune ønsker at det skal være mest mulig forutsigbart hvor barn skal gå på skole. Derfor foreslår rådmannen at disse endringene ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at om rådmannens forslag blir vedtatt, så vil det kun gjelde for nye skoleelever. De som har begynt på en skole, skal i utgangspunktet få fullføre sin skolegang på den samme skolen.

Det kan være enkeltelever som har grunner til å gå på andre skoler enn de foreslåtte skolegrensene beskriver. De som mener man er i en slik situasjon, må søke Halden kommune om dette. Hver enkelt søknad vil bli vurdert grundig. Halden kommune kan derfor ikke gi en generell uttalelse om muligheter for å velge andre skoler.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags