Domsslutningen lyder på at den tiltalte politimannen dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 219 første ledd til fengsel i ett år og to måneder.

Videre dømmes han til å betale 10.000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

Les også: Aktor vil ha fengselsstraff.

Les også: Samboeren til voldstiltalt politimann trakk forklaringen.

Enstemmig dom

Anne Løken var dommer i saken, mens Arvid Naasen og Ingunn Marita Trulsen var meddommere. Dommen var enstemmig.

Den fornærmede kvinnen trakk sine forklaringer, men politiet fortsatte etterforskningen av saken under henvisning til at forholdet er underlagt såkalt offentlig påtale.

Avhørt i Sverige

Den fornærmede kvinnen ble avhørt av svensk politi etter en hendelse på et hotell i Tanum Strand.

Kvinnen har ikke ønsket å forklare seg i retten og har trukket forklaringene hun ga til svensk politi.

Disse to avhørene ble likevel tillatt lest opp for retten og er av retten tillagt avgjørende betydning.

Talefør og troverdig

"Retten finner å legge til grunn opplysningene fornærmede ga i de to første avhørene. Politibetjentene har forklart at de vurderte henne som talefør og troverdig. Retten har ved vurderingen av troverdigheten av opplysningene i de to første avhørene også sett hen til at det siste avhøret i Sverige ble avsluttet så sent som klokka 12.35 langfredag og hvordan hun forholdt seg etter dette..." står det blant annet i dommen.

Etter avhørene reiste hun alene til Halden og hjem til sin mor. Deretter oppholdt hun seg på krisesenter.

 I denne perioden fikk hun hjelp av sine tidligere fosterforeldre til å søke om startlån til egen bolig, for at hun skulle bli i stand til å flytte fra tiltalte.

Forsøk på å skjule sannheten

Kvinnen skal ved minst to anledninger ha oppsøkt legevakten etter voldshendelser i hjemmet, men har nektet retten innsyn i legejournalene, noe retten reagerer på.

"Retten finner det påtakelig at fornærmede har trukket tilbake samtykket til at politiet kan innhente legejournaler. Dette fremstår som er forsøk på å skjule sannheten, og tilsier at forklaringene fornærmede ga til svensk politi stemmer" heter det i dommen.

Retten mener også at vitneforklaringer fra fornærmedes datter, tidligere fosterforeldre og en tidligere kjæreste underbygger det fornærmede har forklart til svensk politi.

Kan ikke bevise tidsperioden

I tiltalebeslutningen angis det at tidsperioden for voldshandlingene er fra oktober 2009 til påsken 2014.

Retten finner imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at handlingene har foregått fra oktober 2009, men legger etter bevisførselen til grunn at volden i hvert fall har foregått fra juni 2013.

Flere ganger i måneden

Retten finner det bevist at den tiltalte politimannen slo henne på kroppen før jul 2012 og at han slo henne gjentatte ganger på kroppen og i hodet, og kastet henne ut i gangen på hotellrommet.

Videre finner retten det bevist utover en enhver rimelig og fornuftig tvil at volden mot fornærmede har skjedd flere ganger i måneden i forbindelse med at tiltalte har drukket alkohol.

Ikke grunnlag for å sette ned straffen

Retten mener at volden har hatt et gjentagende og vedvarende mønster og derfor befinner seg i kjerneområdet for straffelovens paragraf 219 og ikke paragraf 228 som forsvarer Ole Richard Holm-Olsen subsidiært anførte i sin sluttprosedyre.

Ved en fellende dom etter paragraf 228 kunne man idømt samfunnsstraff.

Retten finner det ikke tvilsomt at tiltalte har utvist forsett. Samfunnsstraff er også vurdert, men retten finner ikke dette anvendelig i denne saken.

Når det gjelder tiltaltes stilling som politibetjent mener retten at dette ikke kan tillegges betydning, verken i formildende eller skjerpende retning.

Heller ikke forhold avledet av dette, som oppslag i media eller tap av sosial aktelse, gir etter rettens syn grunnlag for å sette ned straffen.

Aktor Marthe Gaarder la ned påstand om fengsel i ett år og tre måneder. Retten valgte altså å dømme den tiltalte politimannen til fengsel i ett år og to måneder.