Bakgrunnen er at kommunen har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedringer, og at disse vil koste mellom 20-25 millioner kroner. Rådmannen vil heller bruke disse pengene på en ny og tidsmessig brannstasjon.

Saken skal behandles i Hovedutvalg for næring og eiendom onsdag.

Landets eldste

Dagens stasjon er landets eldste og ble åpnet i 1911.

Arbeidstilsynets to tilsyn i 2014 førte til at kommune ble pålagt å utbedre en rekke forhold, blant annet inneklima, ventilasjon, kjemisk helsefare, og utforming og innredning av arbeidslokalene.

Ut av sentrum

Rådmannen peker på at en framtidig lokalisering i sentrum ikke er å foretrekke.

Det skyldes at brannvesenet til enhver tid er avhengig av arealer egnet til øvelser. I dag må de ut av byen for å utøve beredskapsøvelser, kurs og annen forurensende virksomhet. Brannvesenet har også betydelige utgifter knyttet til lovpålagt sertifisering som i dag må foregå hos eksterne virksomheter utenfor kommunen. Dette kan man ivareta i egen regi ved en lokalisering utenfor sentrum: Det vil samtidig gi betydelige ressursbesparelser.

Lenger reaksjonstid

Samtidig må brannvesenet ta hensyn til den tiden det vil ta å rykke ut, og de krav som stilles til responstid.

I innstillingen går det fram at en plassering for eksempel på Isebakke vil være i yttergrensen av hva man kan tåle i forhold til blant annet Iddebo sykehjem, men gi store fordeler i forhold til E6 og Svinesund.

Likevel er det ingen tvil om at brannvesenet ideelt sett ønsker en plassering på Remmen.

Ut på konkurranse

Rådmannen foreslår i sin innstilling at Halden kommune avholder en konkurranse for enten å finne egnede eksisterende lokaler, eller at det bygges nytt. Konkurransen vil avgjøre om rådmannen vil anbefale leie av private aktører, eller om kommunen selv skal eie lokalene. Uansett valg av løsning er det nødvendig med godkjenning fra Fylkesmannen siden Halden er på ROBEK-lista.

Mer enn brannstasjon

Det nye anlegget er imidlertid tenkt å være mer enn en ren brannstasjon. I en utredning brannsjef Ole Christian Torgalsbøen tidligere har presentert for politikerne, skisserer man en løsning der også ambulansetjenesten og Sivilforsvaret inngår i et beredskapssenter.

Politiet har nylig inngått ny kontrakt for sine lokaler i sentrum.