Det skriver Roar Vevelstad i et høringsutkast til Strömstad kommune, som har utarbeidet en kommunedelplan for området.

Her legges det opp til et utvidelse av handelsområdet fra 120.000 til 220.000 kvadratmeter. Altså nesten en fordobling av dagens handelsområde.

Utvidelsen skal skje både i det gamle handelsområdet på Svinesund, ved Nordby skole og ved Nordby kjøpesenter.

Les hele uttalelsen her

Økt trafikk og utslipp

Som nabokommune er Halden invitert til å uttale seg om planen, selv om den berører et annet land.

I sitt forslag til høringsuttalelse begrenser rådmannen seg til de to forholdene man har rett til å uttale seg om.

Det gjelder betydning for miljøet og økonomiske forhold.

Her peker rådmannen på at dersom handelen øker i tråd med planforslaget, kan det føre til 75 prosent økning av trafikken, sammenlignet med i dag.

– Økt transport gir både lokale utslipp og bidrar til globale klimagassutslipp.

I og med at 80 prosent av de besøkende på Nordby kommer fra Norge, vil økt handel gi tilsvarende økt biltrafikk og større klimagassutslipp i Halden kommune, skriver rådmannen.

Ha viser også til at økt handel kan føre til overforbruk av mat og andre varer, utbygging av handel bygger ned landbruksjord, at utbygging vil ha stor påvirkning av landskapsbildet lokalt og at eventuell utbygging av småbåthavner og brygger kan få betydelig miljøpåvirkning.

Leverer drikkevann

Rådmannen mener også det er relevant at Halden kommune har inngått en avtale med Nordby Köpcenter AB om levering av drikkevann fra Halden.

Avtalen gjelder fram til 2031, med mulighet for forlengelse. I planen skriver Strömstad kommune at avtalen gjelder opp til fem liter vann i sekundet, og at forbruket i dag ligger på to liter i sekundet.

Ifølge Halden kommunes egne målinger, leveres det imidlertid 3,1 liter i snitt på vinteren og 3,7 liter i snitt på sommeren.

Les også: Nordby Shoppingcenter må betale Halden kommune

Kreve tilknytningsavgift

– Av kapasitetshensyn burde det utredes om Halden kan øke leveransen av vann, skriver rådmannen som også understreker at avtalen er gjort om leveranser til kjøpesenteret, ikke bolig- og fritidshus, skriver rådmannen.

I Strömstad kommunes plan står det at både kjøpesenteret, bolig- og fritidshus i Lervik og ytterligere et titalls boliger er tilknyttet renseanlegget ved Kålvik og får drikkevann fra Halden.

– I og med at det her kommer fram at drikkevann til bolig- og fritidshus også er knyttet til kommunens drikkevann, bør kommunen vurdere krav om at disse boligene skal betale tilknytningsavgift, skriver rådmannen.

Ombygging av veier

I den planen Halden kommune skal si sin mening om, ønsker Strömstad kommune at området skal tilby flere varegrupper som møbler, byggevarer, elektronikk, hagesenter og biltilbehør.

Det er også ønske om å etablere flere besøksvirksomheter med opplevelseskarakter.

Planen krever en omfattende ombygging av veinettet. Hovedtrekkene er en ringvei rundt handelsområdet på Nordby og etablering av to kjørefelt i retning mot Nordby Kjøpesenter.

De ser også for seg ny bruk av Kålvik til havnevirksomhet og småindustri, men også passende vern av natur og friluftsområder.

Formannskapet i Halden skal behandle uttalelsen torsdag i denne uka.