Eksporten fortsetter å utvikle seg positivt i 2015. Hittil i år har eksportbedriftene i fylket hatt en vekst på 16,3 prosent og setter Østfold på en tredjeplass på landsbasis. Målt som andel av verdiskapingen, har Østfold en relativt høy eksportandel, noe som styrker den positive effekten.

– Over 60 prosent av eksporten kommer fra varegruppene innen kjemisk industri og treforedling. Det er disse varegruppene som bidrar til den positive utviklingen i år. Den svake krona har gitt eksportbedriftene et betydelig konkurransefortrinn. Vi tror at denne effekten ikke er uttømt enda, og at eksportbedriftene i Østfold trolig kan vente betydelig framgang også i 2016, sier NHOs fungerende regiondirektør Nina Solli.

– Hjelp fra Vestlandet

Det har i mange år vært sterk nedgang i den industrielle delen av sysselsettingen, men i fjor var utviklingen positiv. Ifølge rapporten fra NHO kan flere industribedrifter få sysselsettingsvekst i 2016 dersom eksportutviklingen fortsetter.

Rapporten peker også på at Østfold kanskje kan utnytte oljekrisa på Vestlandet.

–  Det industrielle miljøet i Østfold kan dra nytte av ledig kompetanse fra vestlandsfylkene som kan bidra positivt til industriens omstillingsbehov de kommende årene, heter det fra NHO Østfold.

– Utfordringer også i Østfold

Det legges likevel ikke skjul på at Østfold har store utfordringer.

Østfold har Norges nest laveste yrkesfrekvens og trenger ikke bare å opprettholde eksisterende arbeidsplasser, men må tiltrekke seg og utvikle nye bedrifter for å øke sysselsettingen, mener NHO.

For å få til dette mener NHO at det er viktig å få vedtatt en skattereform hvor selskapsskatten settes ned til 20 prosent, og at den samlede beskatningen vris til det de omtaler som mindre skadelige skatter. Ifølge NHO er det helt nødvendig for å stimulere til nødvendige investeringer og ny verdiskapning.

– Flyplassen er viktig

Regiondirektøren tar også opp viktigheten av en god arbeidsmarkedspolitikk og trekker i den sammenheng fram de siste dagers debatt omkring Østfolds flyplass.

– Moss lufthavn Rygge er et viktig eksempel der våre politikere må sikre at man ikke innfører nye avgifter som kan slå ben under 1000 arbeidsplasser, poengterer hun.

Østfold har fortsatt høy arbeidsledighet, men tallet har gått ned fra 3,7 til 3,2 prosent.