– Da får vi svar på om budsjettet for 2016 er godkjent eller ikke, sier Vevelstad.

Her er det avsatt 85 millioner kroner til bygging av Idd skole.

– Men det er viktig å understreke at selv om vi får grønt lys, må vi ha fokus på kostnadene. Allerede fra 2017 skal vi nedbetale 45 millioner på det oppsamlede underskuddet, sier han.

Mer avklaring i mars

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst vedtok i sitt siste møte at de vedtak som er fattet fortsatt gjelder.

Det betyr at det skal utredes skole på kommunens tomt ved Risum ungdomsskole, og at også en samlet skole for alle ti klassetrinn skal utredes.

Det siste har rådmannen frarådet i denne omgang som følge av nye kompetansekrav til lærere på ulike trinn.

– Men hele saken, med de utredninger som er gjort og status for planarbeidet så langt, vil komme opp i hovedutvalget 16. mars. Da vil det være mulig å kunne gi en mye bedre oversikt over hvor prosjektet står og hvilke forhold som må avklares. Jeg føler at den prosessen som er i gang er god, og at vi fortsatt vil kunne rekke å ha en ny skole på plass i 2017, sier Vevelstad.

Halden videregående skole avdeling Risum

For den prosjektgruppa som ble nedsatt for Idd skole, skisserte rådmannen fire aktuelle alternativer å utrede. Ett av dem var å kjøpe Risum videregående skole.

– Det er viktig å understreke at administrasjonen naturligvis er lojale mot de vedtak som fattes. Likevel kan det, av andre grunner, fortsatt være et alternativ for kommunen å kjøpe Risum videregående skole.

– Blant annet skisserer jeg en mulighet hvor vi bygger skolen på kommunens tomt, men benytter idrettshallen til Risum videregående, sier han.

Vevelstad legger heller ikke skjul på at et kjøp kan gi Østfold fylkeskommune bedre økonomi i forhold til sitt ønske om å samle Halden vgs på Porsnes.

Det får i sin tur betydning for kommunens planer om idrettshall knyttet til en ny skole i sentrum.