Ved de tolv sykehusene som nå omfattes av streiken, ble det mandag jobbet med å skaffe full oversikt over konsekvensene av Akademikernes foreløpig siste opptrapping med 185 medlemmer.

– Sykehusene kartlegger mandag funksjoner og oppgaver for dem som blir tatt ut i denne omgang. Vi bruker nok en dag på å gå gjennom listene sammen med sykehusene. Men uansett hvem som er tatt ut, vil vi hele tiden forsøke å organisere oss slik at vi skjermer pasientene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB.

Timeavtaler rammes

Hun understreker at det ikke er til å unngå at noen pasienter vil merke streiken:

– Noen vil dessverre få utsatt time til polikliniske undersøkelser. En kapasitetsreduksjon er ikke til å unngå. Men før denne opptrappingen, som ble varslet mandag og som gjelder fra fredag, var 162 leger av totalt 14.000 i streik. Så langt er dette håndterbart og veldig oversiktlig, selv om det jo er ille nok for dem som får timene utsatt, sier Bratten.

Strid om turnus

Stridens kjerne er legenes arbeidstidsordninger.

Spekter ønsker å gå fra dagens kollektive turnusordninger til individuelle turnuser for landets sykehusleger, noe Legeforeningen nekter å gå med på.

– Spekters forslag til nye arbeidstidsordninger er uforsvarlige både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

– Vernet vil være det samme. Arbeidstidsgrensene i tariffavtalen vil gjelde uansett. Medbestemmelse i lov- og avtaleverk vil være uendret, svarer Bratten.

Ser ingen løsning

Tre nye virksomheter omfattes av streiken etter den varslede opptrappingen.

– Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier Frøyland.

Det har ikke vært kontakt mellom partene etter at streiken var et faktum onsdag i forrige uke.

– Min dør er åpen, men fra vår side ser jeg ingen grunn til å ta initiativ til noen ny kontakt. Etter reglene er det tvungen mekling når en streik har vart i 30 dager. Vi får håpe streiken har funnet sin løsning innen da. Men så lenge Legeforeningen står steilt på sin løsning, ser jeg ikke hva det skulle være, sier Bratten.

Skjermede områder

Akademikerne skjermer akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn fra streiken.

I tillegg forsøker sykehusene å flytte på pasienter for å dempe virkningene.

– Vi omdisponerer leger så langt vi kan innenfor styringsretten, men samtidig slik at vi unngår streikebryteri. Også er det lov å flytte på pasientene, for det er jo ikke pasientene som er i streik, sier Bratten.

Følgende sykehus vil være berørt av streiken fra fredag morgen: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Finnmarkssykehuset, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs hospital, Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF. (ANB-NTB)