Ordførerens nyttårstale: – Takk til dere alle for at dere løfter Halden opp og fram!

SPENNENDE ÅR: – 2018 var et godt år for Halden. Et år med seire, men også et år med utfordringer, skriver ordfører Thor Edquist i sin nyttårstale hvor han trekker fram funnet av vikingskipet på Jellestad som et av årets høydepunkt i Halden.

SPENNENDE ÅR: – 2018 var et godt år for Halden. Et år med seire, men også et år med utfordringer, skriver ordfører Thor Edquist i sin nyttårstale hvor han trekker fram funnet av vikingskipet på Jellestad som et av årets høydepunkt i Halden. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Kommentar 

Kjære haldensere!

2018 var et godt år for Halden. Et år med seire, men også et år med utfordringer. Og for å ta det med en gang. Utfordringer vil vi som en kommune alltid ha. Ja, vi vil aldri, uansett innsats, komme i en situasjon hvor vi ikke vil ha utfordringer. Men vi skal alltid gjøre så godt vi kan for å finne løsninger og gjøre det så bra som mulig å bo her i denne vakre lille byen vår, med de midlene vi har.

For å klare det er det helt avgjørende at vi har og følger langsiktige planer og vedtatt budsjett og bygger opp en sunn og bærekraftig fremtidig økonomi. Klarer vi det, ja, så står vi godt rustet til å kunne gi innbyggerne god velferd også i en krevende fremtid. Klarer vi det ikke, og igjen faller for fristelsen til å bruke mer enn vi har, ja, så vil nye kutt atter begrense fremtidig handlefrihet og velferden vår. For god velferd er helt avhengig av en sunn økonomi som er under kontroll over tid.

Hvis jeg skal nevne noen av årets høydepunkter, så kommer jeg selvfølgelig ikke utenom at vi i våres fikk prisen som årets Smartby 2017 utdelt ved en høytidelighet i Oslo.

Den fikk vi for prosjektet VTA, virtuell kortidsavdeling, et samarbeidsprosjekt mellom Halden kommune, Microsoft, Høyskolen i Østfold, Smart Innovation og Fylkesmannen og går i korthet ut på at de som vil kan sjekke inn hjemme etter et sykehusopphold uten å måtte legge seg inn på vår korttidsavdeling på Stangeberget.

Direkte kontakt med legevakten via ipad sørger for tryggheten. Dette gir både valgfrihet og bedre service for våre innbyggere og sparte utgifter for kommunen.

Og sparte utgifter er viktig for oss alle. For jeg mener at vi folkevalgte, av respekt til innbyggernes skattekroner, plikter å drifte kommunen så rasjonelt som mulig på alle områder. For bare slik kan skattebetalerne få mest mulig igjen for sitt arbeide og sine penger.

To andre høydepunkt i år var da vi fikk se at vi hadde steget hele 150 plasser på Kommunal Rapports «kommunebarometer» og 140 plasser på samme organs «fremtidsbaromter» kort tid etterpå.

Det bekrefter det vi hele tiden ser, at det er stor fremgang på nær sagt alle områder i Halden kommune.

I år har vi også fått veldig mye positiv omtale for vårt el-bilprosjekt. Et prosjekt som både vil føre til lavere utgifter for kommunen, lavere Co2 utslipp og samtidig et bedre tilbud til mange haldensere som på kveldstid og i helgene kan leie seg en av de elbilene vi i kommunen bruker på dagtid.

Disse to innovative prosjektene, av mange, viser at vi i Halden kommune har lykkes med å skape en kultur for innovasjon og nytenkning. Det igjen er avhengig av ansatte som trives på jobben, som tar eierskap til oppgavene, tenker nytt og selv er i stand til å jobbe med endring, komme på og gjennomføre egne prosjekter.

Og vi har det som enhver organisasjon må ha for å lykkes: ledere og ansatte som ikke bare får og tar ansvar for oppgavene men som også får myndighet til å utføre de. For innen ledelse kan ikke ordene ansvar og myndighet skilles fra hverandre.

Vi har kommet mye lengre med omstilling enn mange andre kommuner med mye større økonomisk kraft bak seg, nettopp fordi vi heier på og skryter av de som hele tiden jobber med nye løsninger. For det behøver ikke koste så mye. Det viktigste er å starte, våge og vite at det også er lov å feile.  

Noe av det viktigste vi jobber med er kampen mot barnefattigdom og for å hjelpe de som er svakest blant oss. Derfor er jeg litt stolt av at vi har vedtatt å øke minstesatsen for sosialhjelp for barnefamilier for 2. gang siden 2015. Før det året var det hele 22 år siden sist det var en høyning på satsen til de svakeste.

Vi vil fortsette vårt langsiktige arbeide med å forbedre folkehelsen i Halden, slik at flest mulig kan delta i samfunnet og gjøre de i stand til å leve hele livet. Men for å kunne gi gode tilbud og god omsorg for de som behøver det mest, er det helt avgjørende med en over tid sunn og stabil økonomi. At vi følger vedtatte budsjetter, går med overskudd og kan sette av noe til en regnværsdag, slik at driften er stabil og ikke preget av nye kutt og nedskjæringer pga overforbruk, høyere renter eller lavere skatteinngang, er en forutsetning for å lykkes i fremtiden.

Derfor er det gledelig å meddele at vi i år, etter å ha nedbetalt de siste 45 millionene av vår Robek-gjeld, vil få et overskudd på driften på ca 15 millioner. Det betyr at vi kommer ut av Robek-registeret neste år, fire år før tiden, og at vi kan holde vårt løfte fra to år tilbake om å senke eiendomsskatten tilbake til gammelt nivå fra 1.1.19.

Nå slipper vi å måtte betale 45 millioner for gammelt overforbruk hvert år i fire til, noe som ville ha blitt utrolig utfordrende, og kan i stedet begynne med å bygge egenkapital slik at vi kan investere i Haldens fremtid.

Halden har mao et egentlig overskudd på drift på 60 millioner, noe som er et bra resultat. For vi skal ikke reise så langt før vi finner kommuner som sliter med å få endene til møtes i år.

For å opprettholde en god og sunn økonomi fremover, ikke minst slik at vi kan hjelpe de som behøver det mest, er det meget viktig at vi politisk jobber for å skape flere arbeidsplasser i privat sektor. For skal vi ha god omsorg må vi skape arbeidsplasser som bidrar til det offentlige. Jeg bare nevner at privat næringsliv skaper om lag 75% av det vi i dag forbruker i offentlig sektor.

Etter råd fra Telemarksforskning arrangerer vi derfor «ordføreres frokostmøte» hver måned på forskjellige bedrifter rundt omkring i Halden. Dette er en satsing på næringslivet, som vi vet har vært med på å skape arbeidsplasser i Halden, fordi folk møtes, snakker med hverandre, ideer oppstår og virkeliggjøres.

Etter flere møter med Jernbanedirektoratet om båndleggingen av arealer i sentrum pga en fremtidig ny jernbane, tror vi nå at vi har en løsning på dette problemet, og at vi har funnet en trase som direktoratet kan godta. Traseen vil bli lagt inn i rulleringen av vår arealplan som skal vedtas neste sommer.

Vi har heller aldri tidligere kommet så langt som nå med tanke på å få gjort noe med tersklene i Ringdalsfjorden, noe som det er svært viktig å få til slik at Nexans kan få bedret sine konkurransevilkår i fremtiden. Møtet jeg hadde i Stockholm for snart 3 år siden har resultert i at Samferdelsministeren nå har gått med på vår endrede strategi og bevilget penger til en foreløpig miljøkonsekvensanalyse, og Kystverket er godt i gang med arbeidet. Det har også vært avholdt flere møter, både hos Næringsministeren i Oslo og ved at Miljøvernministeren har vært i Halden, for å få stoppet avkortningen Saugbrugs har i Co2-avgift-spørsmålet, slik at bedriften får samme rammevilkår som sine konkurrenter. Og vi har nå et reelt håp om at vi skal komme i mål med denne mangeårige utfordringen.

Vi har også i år gleden av å se Norges største industrisatsning begynne å reise seg i Svingenskogen. Det er Peterson Kartong i Sarpsborg som er i gang med å bygge det de selv sier skal bli Europas mest moderne kartongfabrikk. Fra det første møtet med den belgiske eieren, som jeg var med på for å presentere Halden, til byggingen av den enorme fabrikken startet opp, gikk det kun 8-9 måneder. All ære til folkene på teknisk, plan og byggesak, for virkelig å sette seg i selen med rask saksgang, for å få dette til på kort tid.

Det var en meget stor dag da vi endelig kunne åpne nye og flotte Kongeveien skole. Og det på dagen nesten 5 år etter at vi lanserte ideen om å bygge nytt for hele Idd på den flotte tomten ved Risum ungdomsskole istedenfor å bygge på Øberg. Nå samles Iddevang, Øberg og Folkvang på denne moderne og miljøvennlige skolen. Ja, en av landets flotteste barneskoler har vi fått, og prosjektet er et voldsomt løft for Iddesiden.

Underveis i prosessen har vi også kjøpt Halden VGS på Risum. Og med på det kjøpet fulgte det en idrettshall som står 50 meter fra den nye barneskolen. Og vi har gitt mindre for hele det anlegget enn det ville ha kostet å kun bygge en ny idrettshall til skolesenteret på Risum. Halden kommunale kompetansesenter, som tidligere leide lokaler i Os Alle, har allerede flyttet inn i Halden Videregående skoles lokaler på Risum. I tillegg vil Halden videregående leie plass av Halden kommune på Risum inntil deres nye samlede skole står ferdig i Guru papp bygget på Porsnes, forhåpentligvis om ca to år.

Skole er viktig, for vi vil det beste for barna våre. Derfor har vi i tillegg til å åpne en av landets flotteste barneskoler på Idd fortsatt satsningen på digitale hjelpemidler i skolen. I tillegg fortsetter arbeidet med ny sentrumsskole, arena på Os, planlegging av nytt 50 m basseng ved St Joseph og med å sikre at de videregående linjene forblir i Halden.

Vi har i vårt nylig vedtatte budsjett også bestilt en gjennomgang av flere skoler, med spesielt fokus på Hjortsberg, Strupe og Berg. Skolebygg er viktige, men innholdet i skolen er enda viktigere. Derfor skal omstillingen til å dreie spesialundervisning over på tidlig innsats intensiveres, og rollen som aktiv skoleeier har blitt vesentlig tydeligere og forbedret de senere år. Det gjennomføres kvalitetsundersøkelser som presenteres i egne rapporter som gir oss viktig informasjon.

Derfor er det svært gledelig å se at resultatene i Haldenskolen bedrer seg og vi er nå på høyde med, og på noen områder til og med litt foran, snittet i Østfold. Vi har også sett enkeltklasser som har fått bedre resultater enn landsgjennomsnittet, noe som viser at det arbeides godt i Haldenskolen.   Halden har nå mer enn full dekning i barnehagene. På vår vakt har dette vært nærmest regelen de siste årene. Alle som ønsker barnehageplass i Halden, får det.

Og vi har også på gang en plan for barnehagestrukturen til de kommunale barnehagene i Halden. Innefor vårt største område, helse, er det i år tatt viktige grep rundt barnevernet og familiens hus. For første gang har vi gjennomført et år, der vi har hatt økonomisk kontroll også over dette meget viktige området.

 I fjor startet vi opp den største satsningen for demente i Norge da byggingen av nye Bergheim bo- og omsorgssenter begynte. En satsing til 360 millioner, og som dyktige prosjektledere kommunen har fått Husbanken til å betale halvparten av. Det er en stor prosess når Karrestad Sykehjem, tidligere 3. avdeling på helsehuset og Bergheim omsorgsboliger, ca 80 pasienter og 150 ansatte sammen skal finne seg til rette i et topp moderne, men for de et helt nytt bygg. Det har i flere år kommet søknader til koordinerende enhet om yngre utviklingshemmede som er i behov av og ønsker å bo i en samlokalisert bolig. I den anledning skal det oppføres en ny samlokalisert bolig med 10 husstander, hvorav det er inngått avtale for 6 brukere, som skal eie hver sin andel i et borettslag. Kommunen vil overta de øvrige 4 andelene, hvor en andel vil kunne selges til annen bruker. 

Og det vil fremover satses for fullt på utrulling av virtuell korttidsavdeling, og antall plasser skal økes fra dagens 10 til 20. Det er også planen å opprette en virtuell langtidsavdeling med tanke på kronikergrupper og andre, som ved hjelp av teknologien og de digitale hjelpemidlene dermed vil bli mer selvhjulpne. Dette skal etter planen gjøre oss i stand til å håndtere volumøkningen i tjenesten, både i forhold til behov for institusjonsplasser og hjemmebaserte tjenester.

Innenfor teknisk sektor vil jeg spesielt fremheve våre brannmannskapers og frivilliges innsats under skogbrannene i sommer, noe de fortjener stor honnør for. Remmen renseanlegg, et av Norges aller mest moderne, ble ferdig og i full drift fra våren 2018.  Teknisk har også hatt prosjektledelsen for våre to store satsinger i massivtre, Kongeveien skole og Bergheim. Teknisk sektor i Halden fremstår som innovativ og trekker til seg andre kommuner som vil høre om hva vi gjør og hvordan vi tenker. Som eksempler på dette kan for eksempel nevnes smarte vannmålere og sensorikk innen renovasjonstjenestene. 

Av andre miljøtiltak kan nevnes at renovasjonsbilene fra våren 2019 skal gå på biogass, og at vi har økt fokus på nedgravde renovasjonsløsninger. Driftsstasjonen Sommerro har bl a ved hjelp av en solid innsats fra ansatte fått en skikkelig oppgradering både ute og inne og avdelingen har også blitt sertifisert som miljøfyrtårn  samt mottatt HMS – prisen i kommunen. Teknisk har mottatt denne prisen tre av de fire siste årene.

 Satsingen på å utvikle Halden generelt og områdeløft nord spesielt fortsetter.  Damhaugen er istandsatt både med tanke på vann og avløp, nedgravde renovasjonsløsninger og en stor satsing på at den gamle bydelen skulle få et løft gjennom gater og fortau i granitt og grunnlaget er nå lagt for en revitalisering av hele området. Og ikke minst, vi har fått et utrolig flott og representativt rådhus for vår historierike og vakre by, som pynter opp hele nordsiden.

 Ja, vi har til og med fått på plass hanen i Haneparken på Os !

Halden som kulturby er kjent langt utenfor byens grenser, og det skyldes alle de gode kreftene som både vil og kan  som vi er forunt å ha her i byen. 2018 har vært preget av 300-års jubileet for Karl 12.s fall på Fredriksten. En hendelse som for alltid har ført Halden inn i historiebøkene.

Fredrikshald Borgervæpning la ned et stort arbeide i den «Byfesten» de arrangerte i sommer, hvor flere hundre utenlandske soldater bodde i forlegninger i Borgerskansen, kampene fra 1718 ble gjenskapt og byen ble for noen dager omgjort til en 1700-talls by. Kanskje noe vi, med vår historie, bør vurdere å satse mer på i fremtiden?

Og tenk for en by vi lever i ,dere, som ikke engang var ferdig med å markere Karl 12-jubileet før nyheten gikk ut over hele verden om at Norges største vikingskip var funnet her i Halden.

Allsang fortsetter å trekke tusenvis av turister til Halden til glede for byens næringsliv og hadde i år sitt kanskje beste år noensinne på Fredriksten. Nytt av året var en vellykket filmpremiere på Mama Mia 2, ute på Place dArmes.

Dessverre valgte Tons of Rock å flytte den meget store og populære rockefestivalen til Ekebergsletta i Oslo.  Dette vil bli et stort savn, men det gir også nye muligheter for å utvikle Halden som arrangementsby.  Som f eks at kommunen bygger opp et samarbeide med Dalhalla i Sverige og Bergen Live, et samarbeid som har resultert i at LED Zeppelins vokalist Robert Plant holder konsert på Fredriksten 2.7.  Halden har som mål at vi skal skaffe 200 nye arbeidsplasser innenfor arrangement-og turistnæringen, og prosjektet "Halden live" er et ledd i dette arbeidet. 2018 har vært et flott år også for Haldenidretten, og jeg vil spesielt nevneHalden Topphåndball som spilte seg fram til NM-finale mot Elverum i Oslo Spektrum i romjula. 

Olav Lundanes ble for tredje året på rad individuell verdensmester i orientering på langdistanse. Samtidig vant Magne Dæhli sitt tredje strake stafettgull i samme VM i Latvia. Ingrid Bøe Jacobsen vant verdenscupen i terrengsykling sprint for første gang og  Kvik Halden FK rykket opp i 2. divisjon etter en suveren sesong og vil i 2019 spille på det høyeste nivået siden 80-tallet. Og ishockeyklubben Comet er nå helt i toppen av førstedivisjon og ligger godt an til å nå sitt mål om en kvalifisering til GET-ligaen. 

Interessen for ishockey er stor i Halden, det ser vi spesielt på skøyte- og hockeyskolen som er full av barn som har lyst til å lære. samtidig som en rekke unge lovende spillere nå deltar på ulike aldersbestemte landslag innen ishockey. I tillegg har vi hatt store idrettsarrangement som Ladies Tour of Norway, norgescup i terrengsykkel og Grenserittet for å nevne noen.

Halden hadde også hele 2 av fire finalister i kampen om Østfoldprisen, og den gikk til slutt velfortjent til Trond Henriksen ved Kirkens Bymisjon i Halden, en institusjon som har gjort seg godt bemerket langt utenfor Halden for sin innsats for de som behøver den mest.

Jeg vil avslutte denne nyttårstalen med å takke hele Halden for å delta i arbeidet med å løfte Halden opp og frem. Og spesielt takke alle frivillige i lag og organisasjoner på alle nivåer. Uten deltakelsen og energien til alle dere som på forskjellige måter bidrar inn i Haldensamfunnet, ingen nevnt, ingen glemt, ja, så vil Halden stoppe opp. Tusen takk til hver og en av dere.

Jeg vil også få takke alle ansatte i Halden kommune for den innsatsen dere har gjort og gjør, for å få mest mulig rasjonell drift og mest mulig velferd ut til innbyggerne innenfor de rammene vi har. Det er dere som har snudd Halden trill rundt, en snuoperasjon som det har blitt lagt merke til i hele kommune-Norge.

 Jeg vil også få takke alle mine kollegaer i den politiske delen av den kommunale virksomheten, for at dere aktivt er med og peker ut hvilken retning byen vår skal utvikle seg i og samtidig fordeler de midlene vi har til å kunne nå disse målene.

Helt til slutt vil jeg ønske alle haldensere et godt nytt år her i vakre Halden.  Og husk...det er en god grunn til at Halden har AA skilter og kommunenr 01.

Thor Edquist  

Ordfører 

Halden kommune

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags