Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesrådmannen foreslår å avvikle matfag, musikk og drama ved Halden videregående skole

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesrådmannen har kommet med forslag som kan få store negative konsekvenser for linjene Restaurant/matfag og Musikk/drama ved Halden videregående skole.

I anbefalingene til fylkesrådmannen som omhandler musikk og drama står det følgende:

«Musikk og drama tilbudet ved Halden avvikles og 15 elevplasser på Drama overføres til Greåker videregående skole.»

«Det innføres ikke et 5-timers programfag til valg innenfor Musikk og drama for elever ved studiespesialiserende utdanningsprogram.»

Når det gjelder restaurant og matfag kommer følgende anbefaling fra fylkesrådmannen:

«Restaurant og matfag avvikles ved Halden videregående skole.»

Sentrumsnære lokaler

Under behandlingen av Skolebruksplanens del 3 i 2016 fattet fylkestinget vedtak om at «Musikk/drama opprettholdes i Halden under forutsetning av at Halden kommune stiller sentrumsnære lokaler til disposisjon.

Det ble tidlig i prosessen klart at Halden kommune ikke hadde egne lokaler i sin portefølje som tilfredsstilte kravene til både nærhet og funksjon. Kommunen tok derfor kontakt med eksterne aktører for å framskaffe slike lokaler. De tidligere Spenst-lokalene i Sykehusgata ble presentert som et alternativ, men ble av fylkeskommunen vurdert til å ikke ha tilstrekkelig nærhet til hovedskolen på Porsnes.

Fylkesrådmannen kontaktet deretter Norske Skog om mulighetene for å leie arealer til musikk og drama ved Saugbrugs. Fylkeskommunen mottok så et tilbud fra Norske Skog om å leie lokaler med årlig leiekostnad på ca. 3,3 millioner eks. mva. samt kostnader for oppvarming og renhold. Selv om fylkesrådmannen vurderer dette som det beste alternative med tanke på nærhet til Porsnes, blir leia av arealer for musikk og drama for dyr.

Halden Storsenter

«I et brev fra 5. januar fra Halden kommune tilbyr de arealer til musikk og drama lokalisert i Halden Storsenter. Kommunen skriver i sitt tilbud at lokalene per i dag er tilpasset kjøpesenterdrift, men at de med enkle grep kan tilpasses fylkeskommunens behov som er definert til 1500m2. I brevet kommer det fram at Halden kommune er leietaker i bygget fra 1.1.2018 med opsjon på kjøp»

Når det gjelder kostnadene for leie av de tilbydde lokalene kommer det fram i brevet fra Halden kommune at kommunen på nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelig oversikt til å anslå en pris for lokalene.

Fylkesrådmannens vurderinger er at de tilbød arealene i Halden Storsenter ikke er en løsning som bidrar til å kunne få samlet Halden videregående skole på en tilfredsstillende måte.

Dette på grunn av man fra før vil ha en filial med Elektro, teknikk, industriell produksjon, bygg og anlegg på Saugbrugs, og ved den nye idrettshallen på Os. Eventuelt vil da musikk og drama i Halden Storsenter bli en tredje filial i tillegg til hovedskolen på Porsnes, noe som vil være svært krevende for skolen både skolefaglig, sosialt og administrativt.

Videre er fylkesrådmannen bekymret for usikkerheten rundt leieprisen for eventuelle lokaler i Halden Storsenter. Halden kommune skriver i brevet at det kun trengs å gjøre små endringer i lokalene for å tilfredstille behovene til fylkeskommunen, men fylkesrådmannen mener at det er en risiko for at det kreves omfattende ombygginger av dagens lokaler for at de skal tilpasses behovene.

«På bakgrunn av både avstand, med alt hva dette innebærer av ulemper som beskrevet over, og usikkerhet knyttet til kostnader for leie, finner fylkesrådmannen det ikke tilrådelig å inngå en leieavtale med Halden kommune om lokaler for Musikk/drama i Halden Storsenter.»

Negative konsekvenser

Fylkesmannen er klar over de negative konsekvensene som en nedleggelse av musikk og drama vil ha for kulturlivet i Halden, der samarbeid med skolen og ulike lokale aktører står sterkt. Han legger også til at en del elever vil få lang reisevei til skolen, dersom den flyttes til Greåker videregående skole.

Likevel blir altså konklusjonen fra fylkesrådmannen at utdanningsprogrammet Musikk og drama ved Halden videregående skole bør avvikles og at dramalinjen bør overføres til Greåker.

Restaurant og matfag

Når det gjelder restaurant og matfag ved Halden videregående skole er det lave søketall og kostnader nye arealer på Porsnes ved den planlagte samlingen av Halden videregående skole som gjør at fylkesrådmannen anbefaler at det avvikles.

«For Haldens vedkommende var det i skoleåret 2016/2017 totalt 20 søkere på til sammen 30 plasser. Tallene er nøyaktig de samme for inneværende skoleår hvor det ble tatt inn 12 elever til 15 plasser på Vg1 og 10 elever til 15 plasser på Vg2. Dette gir svært høye enhetskostnader, i følge fylkesrådmannen.»

«Videre peker fylkesrådmannen på at restaurant og matfag krever både store og svært kostnadskrevende arealer og slike lokaler finnes i dag ikke på Porsnes. Dette innebærer at det må bygges nye lokaler dersom dette utdanningsprogrammet fortsatt skal tilbys ved Halden videregående skole. Kostnadene for nye arealer for Restaurant og matfag etablert på Porsnes er foreløpig beregnet til ca. 60 mill.»

Halden Arbeiderblad oppdaterer saken.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.