Kvoten er på fire dyr, hvorav det maksimalt kan felles to hunndyr på ett år eller eldre.

Halden, Aremark og Marker

Ett dyr av de fire dyrene i dette jaktområdet forbeholdes kommunene Marker, Aremark og den del av Halden som ligger sør for Rv 21 og øst for Iddefjorden de første 21 dagene av kvotejakta.

Fra og med 1.mars slås jaktområdene en og to (her er Halden, Aremark og Marker med) sammen til et felles jaktområde dersom det er flere dyr igjen på kvoten i ett eller begge jaktområdene.

Hunndyrkvoten på totalt tre dyr gjelder da for hele region 4.

Holde seg informert

Jegerne plikter til enhver tid å holde seg orientert om kvotens størrelse, fordeling på kategori dyr og status på avskyting.

Felling av dyr skal umiddelbart meldes til fylkesmannen, telefon 971 352 65.

Statens naturoppsyn

Jegeren skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller fylkesmannen.

Det kan bli gjennomført kontroll med alle fellingssteder.