Hele sørveggen er dekket av stillaser.

– Dette er positivt ettersom vi trenger å gjøre noe med Asak kirke, sier kirkeverge Jan Ivar Andreassen.

Ferdig til våren

Han opplyser at arbeidet på sørveggen startet i november.

Det er Peabs avdeling i Sarpsborg som utfører jobben.

– Kirken har store skader og det må byttes ut noen mursten, sier kirkevergen.

For to år siden ble det satt opp sperring ved sørveggen ettersom murpuss og mursten falt av. Siden den gang har forfallet fortsatt. Nå har gammel murpuss blitt fjernet. Det er bevilget 500.000 kroner til dette arbeidet.

– Veggen står nå og tørker før det skal legges på ny puss. Vi regner med at vil skje utover våren, sier Andreassen.

Trenger renovering

Kirkevergen opplyser at Asak kirke må totalrenoveres, og at det er anslått en totalkostnad på 4,8 millioner kroner. Det er foreslått å sette av to millioner kroner til videre arbeider i 2016.

– Vi vil gjøre mest mulig utvendig på Asak kirke før det skal gjøres noe innvendig, forklarer han.

Andreassen sier det er usikkert hvor mye kirkelig fellesråd og Halden kommune skal dekke av kostnadene.

Kirke- og kirkegårdsforvaltningen er definert i Kirkeloven, hvor § 14 beskriver fellesrådets oppgaver og § 15 kommunens økonomiske ansvar.

I forbindelse med budsjettet for 2016 fant rådmannen det utfordrende å imøtekomme fellesrådets budsjettforslag, som var på 14 millioner kroner.

– I fjor fikk kirkelig fellesråd bevilget 11,6 millioner til den løpende drift. Dette beløpet er i år redusert med en million til 10,6 millioner. I realiteten blir virkningen av denne innstrammingen enda større da det heller ikke er kompensert for lønns- og prisvekst. Dette er en vanskelig situasjon for fellesrådet som er pålagt å utføre en rekke lovpålagte oppgaver. Innstrammingen vil ramme de fleste områder, noe som også vil bety et redusert tjenestetilbud for kommunens innbyggere i forhold til tidligere, sier kirkeverge Jan Ivar Andreassen.

Det er bevilget 2 050 000 kroner i investeringsmidler til videre oppgradering av Asak kirke. Dette gjør at fellesrådet nå kan gå videre med å restaurere Asak kirke utvendig.

Kirkegårder oppgraderes

Over sju millioner kroner skal investeres i kirkegårdene på Idd, Asak og Os.

Det er vedtatt i budsjettet for Halden kommune i 2016.

Det ble i 2015 bevilget to millioner kroner til regulering og utvidelse av Idd kirkegård. For å videreføre denne helt nødvendige utvidelsen, må det tilføres ytterligere 3,1 millioner kroner i 2016 og 4,3 mill. kroner i 2017.

Det er ønskelig fra Kirkelig fellesråds side at det bevilges midler til omregulering av Os kirkegård, samt en gradvis opprusting av «Høyden», som har vært stengt siden 2006. Det settes av 500.000 kroner til formålet i 2016.

I tillegg er det satt av en investering til oppgradering av Asak kirkegård på 2.050.000 kroner.

Gravplasser og kirkelige formål er oppført som en rebevilgning fra 2015 med 1,5 millioner kroner.