(Sarpsborg Arbeiderblad)

Med stort flertall ble det i dag, 30- januar, vedtatt i Kirkemøtet en ny vigselsliturgi som gir likekjønnede par muligheten til å gifte seg i Den norske kirke.

– Vi gleder oss over at også likekjønnede par nå kan gifte seg i kirken, sier Karin-Elin Berg, leder i bispedømmerådet i Borg i en pressemelding.

Stort flertall

83 av Kirkemøtets 112 tilstedeværende representanter stemte for den nye liturgien, noe som gleder biskop Atle Sommerfeldt, som selv skal gjennomføre den første vielsen med den nye liturgien i Eidsvoll kirke 18. februar.

– Kirkemøtets vedtak er gledelig og i samsvar med et tydelig flertall i kirkevalget også i Borg. Det vekker stor interesse fra andre kirker at vi som en stor luthersk kirke kan komme til denne løsningen i en sak der det er så stor uenighet. Vi viser nå at vi er en kirke, og ikke et politisk partis landsmøte, sier Somemrfeldt.

– Seier for kjærligheten

– Jeg er svært takknemlig for denne liturgien. Den er en seier for kjærligheten og for ekteskapet som ramme rundt kjærligheten, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Hun forstår de sterke følelsene bak begge syn i saken, men er klar i sin konklusjon:

– Det er to teologisk begrunnede syn i kirken. Kirken rommer oss alle. Det viktigste er at alle mennesker fra nå av kan få gifte seg i kirken, sier lederen i Kirkerådet.

Vedtaket

 1. Et flertall i Kirkemøtet ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke og vedtar derfor Ordning for vigsel 2017 og Ordning for forbønn for  borgerlig inngått ekteskap 2017 slik disse er lagt fram fra Kirkerådet til Kirkemøtet 2017. Dette flertallet gleder seg over at ekteskapet endelig blir tilgjengelig for alle par som ønsker å gifte seg i Den norske kirke. De to liturgiene kan brukes overfor alle par.
   
 2. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.
   
 3. Ordning for vigsel 2003 og Ordning for forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2003 videreføres og justeres i tråd med gudstjenestereformens terminologi.
   
 4. Kirkemøtet ber Bispemøtet utarbeide en veiledning til praktisering av vigsels- og forbønnsliturgiene.
   
 5. De nye liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017. Trykket utgave av liturgien vil foreligge mai 2017.  
   
 6. Kirkemøtet viser til KM sak 17/16 og fastholder
  - at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.
  - at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.
   
 7. Kirkemøtet ber om at det igangsettes en prosess med å oversette vigsels- og forbønnsliturgiene til de samiske språk og til tegnspråk.