(Sarpsborg Arbeiderblad)

I slutten av august i fjor ble kvinnen i 40-årene dømt til 15 dagers fengsel i Sarpsborg tingrett for overtredelser av dyrevelferdsloven, gjennom at hun brukte strømhalsbånd på sin hund for at den ikke skulle skrike eller pipe. Hun ble også dømt for vold mot hunden, ved at hun brukte strømhalsbåndet og forlot hunden fastbundet ute med strømhalsbånd på.

Sarpsborg tingrett mente den gang at overtredelsene var grove og idømte altså hundeeieren ubetinget fengselsstraff.

Uenighet blant dommerne

Kvinnen anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som behandlet anken tidligere denne måneden. Hennes anke gjaldt saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet samt straffutmålingen.

Under ankesaken krevde hennes forsvarer full frifinnelse, mens aktor påsto 60 dagers fengsel, der 30 dager var ment betinget med en prøvetid på to år.

En enstemmig lagmannsrett fant kvinnen skyldig i å ha brukt det elektriske halsbåndet på hunden ulovlig.

Når det gjelder spørsmålet om bruken av strømhalsbåndet var å betegne som vold, delte lagmannsretten seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som besto at to fagdommere og to meddommere, mener at bruken av strømhalsbåndet også uten strøm representerer vold i lovens forstand. Flertallet legger til grunn som bevist at hunden på grunn av bruk og erfaring med halsbåndet uansett regnet med at den ville få nye støt. Mindretallet, én fagdommer og to meddommere, var på sin side ikke enig i at denne eventuelt psykiske belastning i dette tilfellet er å betegne som vold, og viser til at hunden er beskrevet som en robust hund som var psykisk sterk.

Anker til Høyesterett

Flertallet sørget dermed for at kvinnen ble domfelt, slik hun ble i tingretten.

Også når det gjelder straffutmålingen delte retten seg i det samme flertallet og mindretallet som var når det gjaldt spørsmålet om skyld.

Mindretallet er av den oppfatning at straffen burde setters til 24 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år samt en bot på 15.000 kroner, mens flertallet sørget for at kvinnen ble dømt til fengsel i 21 dager – dager strengere enn hun ble idømt av Sarpsborg tingrett.

Hundeeieren er også dømt til å betale 4.000 kroner i sakskostnader.

Kvinnens forsvarer, advokat Erik Matias Parmer, opplyser til NRK Østfold at de vil anke dommen til Høyesterett.

– Hun har brukt et halsbånd som er i åpent salg i Norge. Nå har hun fått en straff på ubetinget fengsel. Det er svært urettferdig. Halsbåndet virket bra på hunden, da den ble roligere, sier han til NRK.