Vindkraft på land har opplevd mye motvind de siste årene. Ingen vil ha vindkraftverk i sin nærhet og det med god grunn. Likevel prøver vindkraftutbygger Zephyr seg for TREDJE gang på Syverstadåsen og i Rokkefjella.

Grunneierne innkalles til lukkede møter og tilbys svært store pengesummer i kompensasjon og leieinntekter i 30 år. Svar utbes før informasjon om hva som er på gang når ut til nabolaget. Dette er en framgangsmåte vindkraftbransjen og Zephyr er beryktet for, og som er skikkelig utrivelig og konfliktskapende for lokalsamfunnet.

Zephyr informerer heller ikke om hvordan Syverstadåsen og Rokkefjella og områdene rundt vil forandres og ødelegges for alltid ved utbygging av vindkraftverk med til sammen 30 over 200 meter høye turbiner. Disse vil stå på de høyeste punktene uten skjerming i noen retning og være blikkfang på lang avstand. Det er beboere rundt områdene i alle retninger som vil oppleve at disse høye turbinene med propelldiameter på 160 meter vil dominere synsfeltet med roterende bevegelser, forstyrrende skyggekast, lys og støy på flere kilometers avstand.

Spesielt rundt Syverstadåsen vil turbinene komme tett på beboerne fordi området er lite og trangt og turbiner må stå i ytterkant av vindkraftområdet, bare 800 meter fra bebyggelse. Mange mener at avstand mellom turbin og bebyggelse bør være minimum 2 kilometer for å skåne beboere. Det ligger over 90 boliger innenfor denne 2 – kilometerssonen rundt Syverstadåsen. Erfaring viser at enkelte beboere i opptil 3–4 kilometer fra vindkraftanlegg opplever støyplager som fører til stress og søvnforstyrrelser.

Rokkefjella er en del av et større sammenhengende natur- og friluftsområde nord for rokkeraet og strekker seg fra Høyåsmarka i øst til Børtevann og Skjebergmarka i vest. Vindkraft her vil rasere og forringe et stort og viktig naturområde og komme i konflikt med Rokke landskapsvernområde. Rokkefjella har et rikt dyreliv og er hekkeområde for rovfugl. Rokkevannet som er en kjent fuglebiotop, vil ligge utsatt til. Brede anleggsveier, fjellskjæringer og oppstillingsplasser vil i stor grad redusere verdien for dyreliv, friluftsliv, rekreasjon og jakt i disse områdene. Nedbygging og ødeleggelse av natur er en stor trussel mot klimaet og naturmangfoldet.

Zephyr antyder en gunstig fastpris på strøm til Halden og Sarpsborg kommuner – forutsatt at hele 60 turbiner bygges. Men nye prognoser fra Statnett i mars 2023 viser at dette antakelig vil være vanlig strømpris for alle rundt 2030 pga. mye ny kraftproduksjon og fallende priser i Europa. Vindkraftverk i Halden vil uansett ikke være i drift før nærmere den tid.

I et normalår produserer Norge ca. 10 % mer kraft enn vi forbruker. Et økende kraftbehov kan dekkes med solkraft, havvind, oppgradering av eksisterende vannkraft, biogass, geovarme og ENØK-tiltak. Halden er godt i gang med energismarte løsninger: Helsehuset har halvert energiforbruket, fjernvarme fra kommunalt renseanlegg brukes til oppvarming og ny brannstasjon bygges med solceller på taket.

Zephyr har ved to tidligere forsøk ikke fått grunneierne med på sine planer, og både Halden og Sarpsborg har sagt tydelig «nei» til vindkraft i sine kommuner (2019).

Syverstadåsen og Rokkefjella egner seg ikke for vindkraftverk. Turbinene kommer for tett på bebyggelse og viktige natur- og landskapsområder vil ødelegges. Alle som ønsker at områdene fortsatt skal være et godt sted å bo i, og som ønsker å bevare naturen og landskapet her, bør oppfordre grunneiere og politikere til fortsatt å si nei til vindkraft i Halden. Da kan vi også unngå splittelser og konflikter i lokalsamfunnet vårt.