Redaktør, leser at deres nyhetsredaktør skriver en signert om Halden kommunes utredning av ny barnehagestruktur i Halden. Hensikten med dette er uviss all den tid dette er utredninger og ingen involverte parter er intervjuet i den forbindelse. Fra politisk side har vi nå ventet i et par år i spenning på administrasjonens utredninger og forslag.

I dag har vi 6 kommunale barnehager: Isebakke, Brekkerød, Bergknatten, Stangeløkka, Bjørklund og Karrestad. De har en god geografisk spredning og er godt tilpasset transportsituasjonen til foreldrene. I tillegg kommer Maurtua åpen barnehage og alle de private barnehagene som til sammen gir Halden full barnehagedekning.

Det er riktig at det har vært en viss skepsis til forslaget om å utrede én stor kommunal barnehage. Skulle vi da hindre rådmannen i å utrede dette? Nei, her er vi klinkende klare; administrasjonen må få lov til å utrede og begrunne forslag som legges fram for politisk behandling. Først da kan vi vurdere alle sider ved saken og ta stilling til et slikt forslag og plan.

Når det gjelder forslaget som deres nyhetsredaktør trekker opp, kunne det nok vært på sin plass å sjekket ut hvor denne saken står. Konklusjonen i dag er at vi venter i spenning på et forslag til ny barnehagestruktur samtidig som rådmannen har meddelt ordfører at han har gått bort fra planene om én ny stor kommunal barnehage. Hva som blir endelig forslag blir da vanskelig å debattere før dette foreligger. Det vi vet, er at vi har sørget for full barnehagedekning i Halden, vedtatt at alle barnehager skal være helsefremmende og samtidig bidratt til at det er innført gode rutiner for overgang barnehage til skole. Barnehagene i Halden er faktisk veldig gode og det er vi stolte av.