Mye er sagt, mere vil bli sagt før denne saken er ferdig, men det synes for meg som det mangler noen vesentlige spørsmål og svar i denne saken.

Bygging av ny skole og idrettssenter sett i forhold til parkeringsplasser, tilgjengelighet, arealbehovet og ikke minst hvilken retning synes mest sannsynlig når det gjelder tyngdepunktet for byens bosettingsmønster og derav elevtilstrømning i realistisk framtid?

Bosettingsmønsteret:

Bosettingsmønster slik det synes å utvikle seg ut fra dagens situasjon. Per i dag er det lagt ut noen mindre tomteområder på Iddesida, mellom

Øberg/Stumberg og Hovsveien. Barne- og ungdomskolene på Risum er vel heller ikke bygd for å ta imot så menge elever i tillegg til de som går

der i dag! Så har vi noe nybygging i Tistedals-/Bergheimområdet pluss et større etablert felt på Asakåsen. Dessuten kommer det stadig nye

boligfelt langs aksen Svinesund/Sponvika. Hovedsaklig har Halden jamt og trutt vokst rundt og fra Strupe/Hjortsberg området og utover i Berg, bla. Brekkerødfeltene. Denne tendensen har i tillegg forsterket seg i nyere tid. Her bosetter de unge seg, de får/har fått barn med tilstrømning av elever til skolene på Låby, Hjortsberg og Strupe som er overfylte. Dette er en helt naturlig utvikling da arbeidsmarkedet i Halden er begrenset og man må se hele Østfoldområdet som nærarbeidsområde for Haldens innbyggere.

Det er da vesentlig for reisetiden at man bor nærmest der markedet er. Vi mangler bare en litt bedre og kortere vei ut mot E-6.

Drømmen om masse barnefamilier i Halden sentrum er meget interessant. Vi leser i avisa at nå skal de komme, den ene etter den andre, men prisnivået som er nevnt i HA er avslørende. Her er det tale om leiligheter fra minst 5 millioner og opp mot/over 8 millioner kroner.

Hvem er den mest aktuelle kjøperen til slike priser? Jeg synes Os Alle-prosjektet viser vei. Her er en tidligere fabrikk omgjort til leiligheter. Hvem er kjøperne? Vel godt voksne folk som får besøk av barn og barnebarn. Hvor trær hogges på kirkegården for plass til annet.

Slikt gir ikke mange elever. Hvem vil være den mest sannsynlige kjøper til leiligheter på nåværende Rødsberg ungdomsskoles område hvis denne skolen blir solgt? Jeg tror alle vet hvilke som er mest sannsynlige.

Historieløse betraktninger:

Halden er en by med for mange, en historie som er interessant i dagens moderne verden. Her i Halden har vi flere som gjør en meget god jobb for å beholde og videreføre til kommende slekter områder hvor man inne i en relativt begrenset bykjerne ennå, når det gjelder arkitektur, kan beundre separate, helhetlige områder med mange historiske byggeskikker som empire, sveitserstil, funksjonalisme eller for den del lett blanding av disse. Ta i tillegg med Haldens Sørlandsperle Sponvika.

Vi er en teaterby, vi har Fredriksten festning og vi har mye, mye mer. Ennå har vi den gamle gutteskolen stående, mens den gamle jenteskolen skal rives. Ikke for at den en i en elendig forfatning, men fordi noen skal tjene ekstra med money. Noe andre må komme til å betale dyrt for.

Som Sørli skrev: Er det noe mål for Halden å bli lik "Galleri Oslo". Er politikerne i Halden klar over hvilken perle Halden er? Halden begynner å bli kjent utenfor landet grenser fordi den er spesiell med bevarte miljøer m.m. Vi drar til forskjellige steder i verden for å se det ekte og det historiske.

Er det da lurt å rive historiske bygg i Halden for at vi skal bli et mindre attraktivt reisemål og for at vi skal bygge no nytt som alt nå må reduseres pga. økonomien?

Hylleplass:

Hylleplassen er avgjørende for hvor godt en vare kan komme til å selge. Vil du ha godt salg - god hylleplass. Dårlig hylleplass gir som regel dårlig salg.

Hvorfor tar jeg opp dette?

Dagens foretrukne forslag for bebygging på Ostomta av politikerne, gir en uteplass for den enkelte elev, med dagens elevtall, kun 12,9 kvadratmeter (HA) til disposisjon og hvor 1/2 mål skal avsettes til parkering.

Dette gir i underkant av 12 kvadratmeter mot det av Helsedirektoratet anbefalte 50 kvadratmeter pr elev når det er over 300 elever.

Men de er jo bare barn.

Felles uteareale har vært gjenstand for diskusjon både i Halden og andre steder i Norge i nyere tid.

Da det var gutteskole i Halden, skjønte de som drev med barn at å plassere disse sammen var uheldig.

Derfor hadde, første til og med tredje og fjerde til sjuende, hvert sitt uteområde.

Som konfliktrådsmegler i Halden for noen år siden var det også meglere fra andre steder i fylket vårt. En av disse var lærer på en nybygd 1 til 10-skole. Her var utgangspunktet felles uteområde.

Konfliktnivået ble skyhøyt og de måtte dele inn i tre reelt avstengte uteområder. Ett for første til og med fjerde, ett for femte til sjuende og ett for åttende til tiende. Freden ble reddet. Er virkelig Haldens innbyggere, foreldre, besteforeldre og lærere enige om at enkelte av Haldens elever skal tilbys slike forhold som det fra politisk side legges opp til?

Robek????

I 2011 hadde Halden Kommune en gjeld på nesten 1,9 milliarder kroner. Dette førte til Robeklista selv om Halden den gangen hadde mindre gjeld per innbygger enn flere andre kommuner i Østfold dersom man la de offisielle tallene til grunn.

Dersom vi kjører videre slik som flertallet av politikere legger opp til, vil Haldens samlede gjeld i nær framtid bli ca. fire milliarder kroner (4.000.000.000 kroner). Dersom Halden kommune vil styre mot et slikt låneopptak som skissert av rådmannen i HA, betyr det 40 millioner årlig ekstra i rentekostnader. Det vil få store konsekvenser for Haldens innbyggere. Lånet skal også tilbakebetales.

La oss ta et lite eksempel for å illustrere. Har du som privatperson 420.000 kroner utbetalt i årslønn (35.000 kroner i månedslønn) og betaler, la oss si 120.000 kr årlig (10.000 kr./mnd.) i renter og avdrag nå, vil du med samme lønna, men med dobbelt så stort lån og samme tilbakebetalengslengde betale det dobbelte eller 240.000 kr årlig (20.000 kr./mnd.). Eller der du tidligere har 300.000 kroner til alt annet er denne nå redusert til 180.000 kroner (15.000 kr/mnd.).

Hvis Osprosjektet skal realiseres som planlagt, betyr det økte kostnader til betjening av lån, samt mindre penger til elever, flere tomme sykehjemsplasser, større utrygghet mm.

Mye tyder på at tilbudet til Haldens innbyggere vil bli dårligere, uansett alder. Er det slik det skal være?

La Halden Kommune leve:

Ingen skam å snu i tide. Hva bør så framtiden bringe?

  1. Behold Rødsberg ungdomsskole som ungdomsskole. Å selge vil påføre Halden kommune et kjempetap.
  2. Behold Os skole som den er. Jeg har snakket med et par lærere. De var ikke så opptatt av ny skole, men av at den nåværende skulle bli pusset opp. At alt nytt ikke er bare bra kvalitet. Se på Operaen i Oslo. Der har det begynt å falle ned deler fra taket, inne.
  3. Oppgrader Strupe og Hjortsberg.
  4. Stor allbrukshall/idrettshall. Videregående skole har alt avtale med Norske Skog. Legg allbrukshallen/idrettshallen til Kakenområdet. Billigere og bedre. Parkeringsområder osv.