I Kommunestyret i Halden 11. mai 2023 skulle politikerne stemme over Halden Kommunes høringsuttalelse vedr. bruk av helsepersonell i fremtiden. Politikerne gikk inn for, med 23 stemmer, å støtte svekkelse av Arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid. Dette uten at det kommer frem hva de støtter, annet enn endring i Kap. 10 (10.3) i AML.

Representantene fra Høyre, KrF, Pensjonistpartiet, De uavhengige (tidligere Frp), MDG, Venstre, og 2 fra Senterpartiet stemte for å svekke denne. Enkelt forklart betyr dette å gi mer styringsrett til arbeidsgiver og mindre medvirkning fra ansatte.

Flertallet er altså for endring av Arbeidsmiljøloven og for å gi arbeidsgiver mulighet til å benytte seg av turnus- og skiftarbeidere slik det måtte passe seg til enhver tid. Grensen mellom fritid og arbeidstid vil viskes ut, og arbeidsgiver vil gis styringsrett til å endre vakt fra en dag til en annen. Hvem ønsker å jobbe slik?

Vi mener at endringen vil gi dårligere forutsetninger for rekruttering og gjøre det enda vanskeligere å beholde personell i tjenesten. Man må ta innover seg at tilgang på personell i fremtiden blir vanskelig og vi må ta vare på den kompetansen vi har!

Høyres representant argumenterte fra talerstolen med bakgrunn i opplysninger kun fra arbeidsgiversiden, og henviste til LOs representant i Helse og sosialutvalget. LO har ingen representanter der, men derimot en representant for alle de ansatte. Vi oppfattet at Høyres representant mente at tillitsvalgte ikke skulle si opp en turnus som var underbemannet eller melde til Arbeidstilsynet da dette var en stor belastning for arbeidsgiver.

Hva mener dere vi skal gjøre når dialog ikke går? Når midlertidig innleie gjøres hver dag i en årrekke for å gjennomføre lovpålagte tjenester? Når gjennomtrekk av ledere har vært på et nivå som vi ikke har sett maken til? Når siste utvei til nå har vært å varsle Arbeidstilsynet?

Det virker som det er varslingssaken i hjemmesykepleien som ligger til grunn for uttalelsene. Det er ca. 20 ledere som har sluttet de siste 10 årene, gjennomtrekk av sykepleiere og helsefagarbeidere greier vi ikke telle. Til orientering så er det ikke vanlig at tillitsvalgte sier opp turnuser, dette er første gang på 12 år. Ut fra Høyres argumentasjon virker det som det til stadighet skjer. Det kan være lurt å lytte til og prate med begge parter før en slutning trekkes. Når ansatte, verneombud og tillitsvalgte gjennom flere år har sagt fra, både direkte, gjennom varslingskanaler og gjennom media, er Arbeidstilsynet siste instans.

Det vi med sikkerhet kan si er at vi alltid vil jobbe for at våre medlemmer skal ha en trygg og forutsigbar arbeidshverdag, og at vi fortsatt vil varsle Arbeidstilsynet når annet ikke fører frem.

De som ønsker å høre begge sider av en sak, kan ta kontakt med arbeidstakerorganisasjonene.