Gå til sidens hovedinnhold

Nei til utbygging av Oreid 2

INNHOGG

I Halden kommune arbeides det på «overtid» med å ferdigstille revideringen av kommuneplanens arealdel, mener utbyggerne av Oreid Utvikling / Halden Boligbyggelag. Utbyggerne presser på kommunen for å få gjennom sin reguleringsplan for Oreid 2 – før revideringen av arealplanen er vedtatt av kommunestyret i Halden.

Øberg og Omegn Vel har siden tidlig på 1980-tallet jobbet mot alle planer om å bygge ned vårt nærturområde på Oreid. Nå venter vi på at politikerne i Halden endelig vil stoppe utbygging av Oreid 2, ved å stramme inn på kommuneplanens arealdel med ekstra fokus på jordvern, samt å bevare nærturområder.

Kort oppsummert: Velforeningen fikk stanset planen om et pukkverk som skulle fjerne hele høyde 155 (dagens Oreid 2). I 1988 ble hele sandtaket og høyden regulert til et Landbruks, Natur – og Frilufsområde (LNF-område). I 1995 ble sandtaket lagt ned, skråningene ble gjort slakkere og tilplantet med furu. I 2007 ble området kjøpt av eiendomsutvikler Lerah AS med tanke på boligbygging. I et «juli-vedtak» i 2009 vedtok Halden kommunestyre å legge 116 dekar av Oreid eiendommen ut til boligformål (Oreid 1 og Oreid 2). Selve sandtaket forble LNF-området.

2009 registrerte Norsk institutt for naturforskning (NINA) at de sørvendte sandskråningene var verdifulle yngleområde for sandlevende insekter, og hele 59 % var pollinerende insekter.

Les også

Vil stoppe boligutvikling på Oreid

Øberg og Omegn Vel sammen med 4 andre velforeninger i Tistedal fikk i 2010 utarbeidet «Grøntplan for Oreid» som ba om at høyde 155 (Oreid 2) ble tilbakeført til LNF-område. Grøntplanen framhevet at Oreid er et nærturområde for omkring 2-3.000 innbyggere i Tistedal.

Øberg og Omegn Vel fikk i 2019 lagt ut en underskriftskampanje på Facebook mot videre utbygging av Oreid. Underskriftene ble sendt til politikerne i Halden kommune.

Etter siste kommunevalg ble arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel startet opp igjen etter at det forrige kommunestyret valgte å utsette arbeidet til etter valget. Nye «koster» i politikken borget for at det ble fokus på jord- og skogvern.

I snart ett år har Koronapandemien endret fokus og viktigheten av nærnatur og biologisk mangfold der man bor. I klimasammenheng har forståelsen for å komme seg på en rask tur i nærmiljøet – uten at man behøver å sette seg i bil, blitt en del av hverdagen under Koronaen. Dette kan beviselig sees nå i vinter som snøen har lagt seg og viser spor etter aktiviteter og tråkk over hele turområdet.

Brattås ble den nest siste toppen som ble bebygget i vårt nærområde med boliger. Den siste toppen kan bli høyde 155 – Oreid 2. Her vil utbyggerne ha 200 boenheter, også helt ut til kanten, med rekkehus/småhus og blokker med fire etasjer! – Som om man ikke har ødelagt nok landskapsprofiler her i Halden – stikk imot sentrale myndigheters tidligere anbefalinger. Med så mange små boenheter på et begrenset areal – satser man på unge mennesker i etableringsfasen. Den nærmeste barneskolen, Kongeveien er sprengt.

På Brattås går tilførselsveien inn gjennom tidligere bebyggelse på Måstad, slik at boliger blir utsatt for bilstøy utover grenseverdiene. Det samme vil skje for beboere i første byggetrinn på Oreid 1, de vil bli utsatt for bilstøy fra 200 boenheter på toppen, siden det ikke er lagt inn en alternativ vei dit opp. Det var kanskje ikke denne støyende trafikken de forventet da de bosatte seg her?

Utbyggerne mener de tar vare på et turområde gjennom en grønnstruktur – dvs. de viser til gangvei mellom bebyggelsen. Planen vil derimot fullstendig bygge ned hele høyde 155. Selv om mange store trær allerede er hogd ned, er det fortsatt naturlig vegetasjon hvor matsopp er å finne (8 arter funnet i sommer) og du kan plukke bringebær, tyttebær og blåbær. Utbyggerne sier de har tatt hensyn til de sandavhengige insektene i sørskråningen, men har i neste omgang planer for å bygge ut hele sandtaket om de får det som de vil. Utbyggerne sier de har tilrettelagt og utbedret stier som har vært der lenge før 1980-tallet da Øberg og omegn Vel kjempet for å bevare toppen. Utbyggerne utviser frekkhetens nådegave og tar seg til rette.

Det er nok av byggeklare tomter i Halden, uten at også Oreid 2 – høyde 155 blir bygget ned. Øberg og Omegn Vel vil følge nøye med på hvilke partier i Halden som tar hensyn til lokalbefolkningens og allmennhetens interesser i denne saken.

Kommentarer til denne saken