På tross av en personlig skepsis og tvil om grunnforhold og de risikoer det kan medføre så ønsker vi å overlate slike vurderinger til rette faglige instanser. Dette innspillet har derfor kun 1/ ett hovedfokus for om mulig kunne bidra til at Halden kommune, akkurat nå, kan sikre at forholdene legges til rette for at et unikt kyst-/ sjø-, grønt- og friområde blir naturlig tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor, alder, fysiske, psykiske, nevropsykologiske, og/ eller andre funksjonsvariabler.

Halden kommune har en relativt lang kystlinje. Den er vakker, men svært vanskelig tilgjengelig for mennesker som av ulike grunner er forflytningshemmet og/ eller har andre funksjonsvariasjoner.

Området som her reguleres er det eneste av noe størrelse som både er flatt og tilgjengelig for mennesker med funksjonsvariasjoner og/ eller forflytningshemming. Dette er derfor et særdeles unikt område og med et stort potensial for sentrumsnære og kortreiste aktiviteter, naturopplevelser og rekreasjon uavhengig av funksjonsnivå. Sjø, grøntområder, dyr- og fugleliv, aktivitetsløyper av ulike vanskelighetsgrader er med relativt enkle inngrep realistisk på både kort - men særlig lang sikt.

Bærekraft, variert og by-nær utvikling, universell utforming i bred forstand, potensialet for fysiske og psykiske helsegevinster gjennom naturopplevelser og mosjon er i dag etablerte visjoner med faglig begrunnede føringer fra nasjonalt hold. I dag er dette i alt for stor grad forbeholdt de av oss som har forutsetninger for å klatre i Hovsfjellet, rusle rundt i Høyås eller balansere langs Iddefjordens svært varierte og kuperte kystlinje. Selv den flotte Rødsparken og Festningen er svært lite tilgjengelig for mennesker med forflytningshemninger og andre funksjonsvariasjoner grunnet terrengets utfordrende bakker og høydeforskjeller.

Nå har Halden kommune derfor en unik mulighet for å sikre en universell tilgjengelighet til slike goder - kortreist og tilgjengelig for flest mulig! Dette kan absolutt bli et gode for enkeltmenneskers livskvalitet og helse. Ikke minst kan dette bidra til å øke den generelle folkehelsen i Halden kommune