(Redaksjonen opplyser: Denne kronikken dreier seg om tilsynssaken HA har skrevet om gjennom sommeren og som NRK omtalte forrige uke.)

Om du leste saken om 21-åringen som lå beltet fast i seks uker håper jeg du ble forbannet. Det ble jeg og. Men jeg blir mer forbannet over å vite at det ikke er siste gang mennesker med behov for hjelp blir møtt med ulovlig bruk av tvang.

I 40 dager lå en 21 år gammel mann beltet fast i en seng på Sykehuset Østfold. 21-åringen var hverken psykotisk, eller dømt til tvungent psykisk helsevern. Han ble sviktet av systemet som skulle gi han hjelp.

Mannen har autisme og en utviklingshemning som fører til et behov for hjelp. En hjelp han har rett på. Mannen har hatt hjelpetiltak fra Halden kommune siden han var fire år. Men nå sviktet alt.

Halden kommunes manglende oppfyllelse av retten til helse- og omsorgstjenester fikk som konsekvens at en mann med utviklingshemning ble utsatt for tortur.

Tortur.

Om ikke det gjør deg forbannet, så vet jeg ikke hva som skal til.

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen ansvar for at de som bor i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det ble åpenbart ikke oppfylt i denne saken.

Det er et krav i helse- og omsorgstjenesteloven om at tjenester som gis må være faglig forsvarlige. For at kommunen skal kunne gi forsvarlige tjenester, må tilbudet være individuelt tilrettelagt til den enkelte tjenestemottaker.

Samtidig har kommunen et ansvar som arbeidsgiver for at ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn etter en arbeidsulykke i boligen. Kort tid etter krevde de umiddelbare tiltak fordi det var fare for de ansattes liv og helse.

Kommunen ser ut til å gjemme seg bak at Arbeidstilsynet har stengt ned boligen, og at de ikke hadde noe valg. Men at kommunen ikke klarer å ivareta sine arbeidstakere betyr ikke at tjenestemottaker mister sin rett til helse- og omsorgstjenester.

Arbeidstakernes rett til et forsvarlig arbeidsmiljø trumfer ikke retten til nødvendige og forsvarlige tjenester. Den aktuelle mannen har til enhver tid krav på å få sine rett til tjenester oppfylt.

Kommunen har sviktet over tid i å tilby et individuelt tilrettelagt tjenestetilbud. I denne saken har kommunens manglende oppfyllelse av plikter ført til alvorlige brudd på hans menneskerettigheter.

Det har ført til en ulovlig tvangsbruk.

Og igjen så bør du bli forbannet.

For å bli plassert på sikkerhetsseksjonen kreves det en henvisning fra en ekstern lege fra hjemkommunen, og en lege på sykehuset skal vurdere at vilkårene for psykisk helsevern er oppfylt.

Men i denne saken har kontrollkommisjonen ved Sykehuset Østfold konkludert med at vilkårene for tvungent psykisk helsevern ikke var oppfylt.

Likevel lå 21-åringen remmet fast i sengen i nær seks uker, uten å få mulighet til å reise seg opp. Det er hårreisende at man fra sykehusets side i 40 dager gjennomfører et menneskerettighetsbrudd.

Ulovlig tvangsbruk mot mennesker med utviklingshemming er ikke uvanlig. Denne typen tvangsbruk er imidlertid i en helt egen liga og en annen type, men ulovlig tvangsbruk skjer ofte.

Mange rapporter de senere årene har beskrevet den svært alvorlige situasjonen når det gjelder bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming i Norge.

Både Likestilling- og diskrimineringsombudet og Sivilombudet har ved undersøkelse av saker om tvang mot utviklingshemmede avdekket en rekke tilfeller av ulovlig tvangsbruk. Undersøkelsene har vist at mange utsettes for omfattende tvangstiltak gjennom flere år uten at det foreligger tilfredsstillende beskrivelser av hvorfor tvang var nødvendig.

I mangelen på ressurser tyr kommuner til ulovlig tvangsbruk.

Halden kommune skylder på utfordringer med å rekruttere helsefagarbeidere og vernepleiere. Det er en ansvarsfraskrivelse. Men de står ikke alene om ansvaret.

Det er en samfunnsoppgave å utdanne, rekruttere, og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenestene for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. Der har vi ikke lykkes.

Men vi kan ikke ta til takke med at dette skjer. Det er en gjennomgående svikt i alle ledd.

Her har kommunen feilet i å oppfylle sine krav til forsvarlige helse- og omsorgstjenester og i sin plikt som arbeidsgiver.

Sykehuset har feilet i sine vurderinger og iverksatt ulovlig tvangsbruk.

Og samfunnet har feilet, fordi vi igjen ikke klarer å sette en stopper for de situasjonene som tillater dette å skje.

Jeg er forbannet, og det bør du være òg.