Hva som blir den største utfordringen i kommunen i tiden som kommer kan det stilles flere spørsmål om. Det ble sommeren 2020 utarbeidet en økonomisk foranalyse til budsjett og økonomiplanarbeidet i kommunen av administrasjon. Fra Pensjonistpartiets side har det i flere leserinnlegg i HA blitt pekt på at den fremlagte analysen omhandler hvilke utfordringer kommunen står ovenfor i det neste 10-årene. Formålet med analysen var slik det som står i den er at det må iverksettes en økonomisk omstilling da behovet har meldt seg som følge av endringer i rammebetingelsene.

En videreføring av dagens driftsnivå innenfor den kommunale tjenesteproduksjon er ikke bærekraftig. I det bildet ble det også understreket kommende økonomiske konsekvenser av det investeringsprogrammet som alt er var vedtatt, og det som var gjort av investeringer i kommunen de siste 5–6 årene før dette. Ble disse advarslene lyttet til av politikerne i kommunen? Tallene som dannet grunnlaget for både budsjettene for 2020, 2021 og økonomiplanen frem til 2025 viser noe helt annet. Når regnskapet for 2019 ble vedtatt i juni 2020 så var langsiktig gjeld ca. 3003 millioner, og premieavviket 302 millioner som også er en gjeldsforpliktelse i regnskapet. Alt her burde det ha «ringt en klokke» til den politiske posisjon som består av rødgrønne partier som overtok det politiske ansvaret i kommunen.

Det som nå er vedtatt i økonomiplanen frem til 2025 så vil langsiktig gjeld øke til 4695 millioner og premieavviket til 379 millioner i 2022. Premieavviket er ikke budsjettert lenger enn til 2022. Til nå er det IKKE fremført fra de som mener å ha det politiske ansvaret i kommunen at endring av politikken vil finne sted. Det økonomiske opplegget som politikerne styrer etter vil stoppe av seg selv.

Kommunedirektøren er klarere enn noen gang på at nå er det alvor. Blir han lyttet til, eller kjøres det bare videre med samme kurs som nå? Vil politikerne nå ta hensyn til kommunens langsiktige gjeld?

Slik det ser ut nå så vil de totale finanskostnadene (renter og avdrag m.m.) som var i 2019 ca. 153 millioner og i 2025 hvor det i henhold til vedtatt økonomiplan blir ca. 288 millioner bli opprettholdt? Det er en økning på nesten 140 millioner i året. I tillegg til det så kommer husleier og andre leieutgifter som også kommunen er forpliktet til å betale. Dette som her er nevnt betyr at det blir en økning på over 150 millioner kroner i finansutgifter pr. år? Kommunedirektøren ønsker seg en gjeldsgrad på ca. 85 % fremgår det i HA 11. mars. Den blir på 130 % om vedtatt økonomiplan følges. Flere av de store prosjektene som nå er under arbeid har det blitt varslet vil få overskridelser. De overskridelsene er ikke tatt med i disse tallene.

Spørsmålene blir nå følgende. Vil det bli investerings stopp i kommunen på så å si alle områder unntatt der hvor det går på liv og helse når det gjelder tilbudene til innbyggerne? Vil det iverksettes tiltak slik at de som er de mest vanskeligstilte og sårbare gruppene i kommunen får sine lovpålagte tjenester? Vil det som nå ligger i vedtatt økonomiplan fram til 2025 fortsatt bli fulgt i den nye økonomiplan som skal vedtas om noen måneder som varer til 2026?