Mye er sagt etter Arbeiderpartiets medlemsmøte mandag, mye av dette er direkte feil og vitner om en misforstått oppfatning av medlemsdemokratiet og folkestyret. Som folkevalgt sitter man med et personlig ansvar, og må gjøre selvstendige valg – innenfor rammen av det partiprogrammet man er valgt på.

Frem til i sommer var det et samlet Arbeiderparti som støttet byggingen av ny skole og idrettsanlegg på Os. Senest i juni var det et enstemmig styre som sa nei til et medlemsmøte om saken, og samtidig vedtok at dette var et prosjekt de støttet. Da hadde det lenge vært klart at den gamle skolen på Os skulle rives, og at det skulle bygges en 1-10 skole.

Dette har ligget til grunn for kommunestyregruppas videre behandling av sentrumsprosjektet med ny skole og idrettsanlegg på Os.

Medlemsmøtet har en viktig funksjon i Arbeiderpartiet, men det har aldri vært medlemsmøtet sin oppgave å fatte vedtak om detaljene i en reguleringsplan – det er et ansvar som ligger til kommunestyregruppa. Partiets folkevalgte.

Ingen jeg har snakket med kan erindre at et medlemsmøte i partiet noen gang har fattet detaljerte vedtak om en reguleringsplan slik medlemsmøtet gjorde mandag. For å sitere en gammels hederskar som har vært medlem i partiet i en årrekke – «dette er uhørt».

Medlemsmøtet kan og skal gi de folkevalgte råd i saker av overordna og prinsipiell karakter. Arbeiderpartiets medlemsmøte var delt på midten, hvor et knapt flertall valgte å saksbehandle en reguleringsplan på detaljnivå. Det er ikke å gi et råd, og medlemsmøtet sviktet i en av sine viktigste oppgaver.

Det er ikke slik at et medlemsmøte bestående av en brøkdel av partiets medlemmer kan instruere partiets folkevalgte på detaljnivå i saker som ligger til politisk behandling i kommunen.

Både valgkampledelsen, styret i partiet – og de øverste kandidatene som stiller til valg denne høsten var på forhånd informert om hva som ville bli konsekvensene av et slikt vedtak. Det valgte de å se bort fra. Konsekvensene har vært tydelig for avisens lesere.
 

Kommunestyregruppa registrerer at forslaget som ble fremmet av partiets fremste listekandidater ikke var drøftet med kommunestyregruppa eller styret i forkant av medlemsmøtet. Hverken styret eller kommunestyregruppa var orientert om forslaget, før det ble lagt frem for medlemsmøtet. Det i seg selv, er uhørt.

Vi registrerer i avisen at den nye partilederen sier forslaget «har vært god kjent i partiet» - til det kan vi ikke annet enn å svare «men ikke kjent for styret og kommunestyregruppa». Vedtektene til Arbeiderpartiet har egne bestemmelser for slik fraksjonsvirksomhet.

For ordens skyld, under kommunestyrets møte tirsdag bekreftet rådmannen veldig tydelig at forslaget fra Arbeiderpartiets medlemsmøte ikke var mulig å gjennomføre innenfor de rammene forslaget trekker opp.

Politikk handler om å stå opp for det man tror på, og jobbe for å få gjennomført partiets politikk. Selv om vi skulle ønske prosessen hadde vært noe annerledes, er vi i gruppa stolte over å ha vært med på å ta dette prosjektet i havn.

Dette vil være et viktig løft for hele Halden – men spesielt for barnefamilier i sentrum.

Arve Sigmundstad

Gruppeleder

Arbeiderpartiet