Arbeidet med nytt museum i Fayegården har nå pågått i ca. 1,5 år og i utvalgsmøtet for samfunnsutvikling og kultur den 27. mars tar politikerne avgjørelsen på om Fayegården får et tilbygg eller ikke. Denne avgjørelse får stor betydning for hva slags museum byen får i sentrum. Østfoldmuseene og SG arkitekter har gjort alt som kan gjøres på faglig bakgrunn for å skape det museet byen fortjener. Vi håper at politikerne vektlegger de faglige kvalitetene i prosjektet på lik linje med de økonomiske aspektene.  Nå er det opp til dem å legge til rette for at Fayegården blir et moderne, inkluderende og relevant museum for hele Haldens befolkning.

Skissen til nytt museum i Fayegården har sin bakgrunn i en grundig gjennomgang av hvordan museet må arbeide for å fylle sitt mandat som er gitt i Stortingsmelding nr. 49 Fremtidas museum. Her legges det bl.a. vekt på at museene skal; «…nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt.»

Hva er et museum for alle?

I tråd med museenes mandat og med samfunnsutviklingen generelt, skal museene i dag være møteplasser for kunnskap, deltagelse, samhandling og dannelse, på lik linje med f.eks. bibliotekene. For å nå en større gruppe mennesker er det viktig å senke terskelen for de besøkende. For å nå så mange som mulig, er det ikke bare viktig med universell utforming slik vi vanligvis tenker den, med heis, rullestolramper, gode trapper og rekkverk.  Det er viktig å senke terskelen for de besøkende ut fra flere aspekter.  Museumsbygningen er det første publikum møter når de går på museum. Fayegården (for de som vet hvor bygningen er) er i dag lite inviterende i sitt uttrykk. Du skal helst ha et spesielt ærend for å velge å ta turen dit. Nettopp derfor er det viktig at tilbygget har en glassfasade, som er avgjørende for at bygningen blir inkluderende. En glassfasade kan også vise noe av virksomhetens innhold, og de besøkende vet hva de går til.

Uten tilbygget, som rommer funksjoner som f.eks. en gratisutstilling, møteplasser, servering, scene, butikk etc., gir ikke Fayegården rom for skiftende utstillinger, kun en basisutstilling. Et eksempel på en basisutstilling kan man se på Fredriksten Museum. Utstillingen er i sin form statisk og i hovedsak tiltenkt de førstegangsbesøkende, som er den største publikumsgruppen på Fredriksten festning. Av ressursmessige grunner kan en basisutstilling ikke byttes ut oftere enn hvert 8.-10. år. Dette er ikke et godt nok tilbud for et helårsåpent museum som Fayegården skal være, et museum som til enhver tid skal kommuniserer med byens innbyggere og besøkende.

Tilbygget på Fayegården kan sammenliknes med tilbygget på Fredrikshalds Teater. Det gjør bygningen både anvendelig og praktisk med små inngrep i de historiske kvalitetene. Tilbygget på teateret har sikret byen et bygg som kan brukes og som innbyggene kan glede seg over i seg selv, i tillegg til aktiviteten i bygget. Tilsvarende vil også gjelde Fayegården. Det må derfor understrekes at det er for å utvide tilbudet til byens innbyggere og for å kunne formidle de store gjenstandssamlingene museet forvalter for byen, at denne utformingen av museet foreslås. Det er ikke for museets administrasjon, som har mulighet for utvidelse av kontorlokaler der den er situert i dag (Rød Herregård). 

Tør å satse på lokale kulturinstitusjoner!

Østfoldmuseene har brukt nærmere 300 000 kr på å utrede hvordan Fayegården kan bli et relevant og inkluderende museum for et samfunn i stadig utvikling. Museet jobber kontinuerlig med dette også på museets øvrige arenaer. Fayegårdsprosjektet har blitt presentert i flere av museets samarbeidsfora, og har høstet mange rosende ord fra nasjonale og nordiske museer, også for framsyntheten i dette arbeidet.

Mandatet museene har fått fra staten viser at museene spiller en viktig rolle knyttet til demokratisering og integrering i samfunnet vårt, og vi tar den på alvor. Viktige spørsmål som politikerne bør ta med i vurderingene sine knyttet til tilbygg eller ikke, er derfor: I hvilken grad får alle ta del i kunst og kultur i samfunnet vårt i dag? Hvordan tilrettelegger Halden kommune for dette? Fayegården er virkelig ett (av flere) kulturprosjekt i byen som politikerne har mulighet til løfte. Dette er et prosjekt som favner bredt, som kan gi ringvirkninger på byens øvrige kulturliv og når ut nasjonalt. Her kan politikeren med forholdsvis små midler satse langsiktig på en stor, viktig og lokal kulturaktør og på sikt få mye tilbake.