For få dager siden kom nyheten om at det per nå er brukt omtrent 140 millioner mer på Os-prosjektet enn beregnet. I prosjektet ble det lagt inn snaue femti millioner kroner til byggherres reserve, men i tillegg trenger kommunedirektøren at politikerne bevilger 88 millioner kroner.

Det er godt kjent at Høyres Håvard Tafjord har kritisert Os-prosjektet lenge, men nå står ordet mistillit i sentrum.

Han er sjokkert over mye av det som står på listen over utgifter som kommunen ikke hadde regnet med, og retter søkelyset på politisk ledelsen med Anne-Kari Holm og Linn Laupsa i spissen.

– Vi har ikke et styringssystem her i byen som gjør at ordføreren må gå, men hadde vi hatt et parlamentarisk system så hadde det blitt reist mistillit mot både ordfører og varaordfører, slår han fast.

– Dette må man ha visst om

Siden første spadetak ble satt i Os-prosjektet har det vært knyttet usikkerhet til de økonomiske konsekvensene av prosjektet.

Budsjettet var opprinnelig på 684 millioner kroner, men nå trengs det 88 millioner kroner til.

Det skal blant annet dekke inn stoler, bord, pulter, adgangssystem, en ekstra heis, leie av brakkerigg på Folkvang skole, konsulenter og juridisk bistand, byggelånsrenter og forliket med Veidekke.

Dette kom overraskende på politikerne i forrige uke, og nå kommer Høyre med en mistillitserklæring der de er tydelige på at de mener det har vært manglende politisk styring av Os-prosjektet.

– Flere av de tingene som ligger på listen over det man trenger penger til må kommunen ha visst om en stund. Man visste om brakkeriggen, man vet at når man tar opp lån kommer det renter, man vet at man trenger et låsesystem på dørene til en skole. Det er helt åpenbart ting som burde vært en del av investeringsramma, sier Tafjord kritisk.

Selv om prosjektet er styrt av administrasjonen, slik det skal være, mener han at politisk ledelse, med ordfører og varaordfører, skulle vært mye tettere på.

– Byggherres reservere skal brukes til uforutsette ting. Var det ingen som tenkte på at en skole trenger stoler og pulter? Når det ikke kommer ut noe informasjon underveis i prosessen, og det blir lagt lokk på, så har ikke vi i Høyre tillit til ordfører og ordfører lenger.

Både Holm og Laupsa holder fast på at de ikke har noen skyld i Os-sprekken.

- Jeg regner med at administrasjonen jobber videre med dette, og skjerper inn sine egne rutiner, sier Holm.

Hva hun og Laupsa mener, kan du lese om lenger ned i saken.

Ville ha mer informasjon – fikk nei

Det er spørsmålet om hvem som har visst hva, og når, som er sentralt i denne saken.

Hvordan kunne det gå så galt? Hvordan kunne man glemme å legge inn kostnader til pulter, adgangssystem, renter og interne gebyrer? Hvem har hatt ansvaret? Og hvorfor har det ikke blitt oppdaget?

Enn så lenge er det flere spørsmål enn det er svar. Halden Arbeiderblad har forsøkt å få tak i kommunedirektør Roar Vevelstad uten å lykkes med det.

Men Tafjord vil fokusere på den politiske delen av dette, i alle fall foreløpig. Han er sikker på at overskridelsene kunne vært annerledes hvis formannskapet hadde blitt orientert fast underveis om økonomien i Os-prosjektet.

For et drøyt år siden ble det vedtatt at status for Os-saken skulle til hovedutvalg for teknisk, og at det ved endringer i økonomien skulle sendes til formannskapet.

I formannskapsmøtet i mars spurte Bjørg Lund (Høyre) følgende:

– Kan ordføreren sørge for at formannskapet kan få den samme informasjonen som gis i hovedutvalg for plan – teknisk – landbruk – klima og miljø, og i tillegg en rapport om hvordan økonomien i prosjektet er i forhold til budsjett?

Det korte og konsise svaret fra daværende fungerende ordfører Linn Laupsa var nei. Hun begrunnet det med at hvis det er endringer i prosjektet, så vil formannskapet bli orientert.

Omtrent tre uker senere smalt bomba, med at man trenger 88 millioner kroner ekstra.

Og det er i kjernen av dette som Tafjord mener at ordfører og varaordfører har sviktet.

– Vi mener at formannskapet skal være løpende orientert om økonomien i et så stort prosjekt. Vi har meldt bekymring for dette hele veien, men ikke blitt hørt.

Hovedutvalg for teknisk hadde for øvrig møte 19. april, to dager før saken om merforbruket på Os kom ut, med «Os-prosjektet – orientering om framdrift pr. mars 2023» på sakslista.

Der sto det ingenting om økonomi, kun en statusrapport for de ulike byggeprosjektene på Os-tomta.

Oversikten under viser kostnadselementene som ikke inngår i entreprisen med AF:

Kostnad Beløp i mill. kroner og inkl. mva.
Grunnforhold (inkl. forlik på 55 MKR) 66,5
Løst inventar 13,4
AV-utstyr 2,1
Leie av brakkerigg Folkvang 4,9
Konsulenter og juridisk bistand 8,9
Byggelånsrenter 8,7
Interne kostnader/gebyrer 9,8
Midlertidig forføyning 3,8
Tillegg pga. rekkefølgekrav i reguleringsplanen 0,8
Adgangssystem 4
Heis 1
Kube til hall 1
Bedre utnyttelse av kjeller 0,5
Endringer kjøkken 0,5
Tilpasninger/brukermedvirkning (sum av mindre endringer) 3,6
Andre kostnader 3,7
Ny byggherres reserve 7
Totalt 140,2

– Vi tømmer fra reservene

Det er ingen nyhet at Høyre og Tafjord kritiserer Os-prosjektet. Det har de gjort hele tiden. De peker bakover på tidligere vedtak, snakker om uansvarlighet, økte driftskostnader og kommunens gjeld. Rødsberg er også et stikkord, som Tafjord mer enn gjerne snakker om, siden han er bekymret for hvordan kommunen skal takle en framtidig investering der på 300–400 millioner kroner.

– Men Høyres Os-prosjekt hadde også medført ekstra utgifter på forurenset grunn og mer stein i bakken enn antatt?

– Ja, det er vi klar over. Så det er ikke den delen av merforbruket vi kritiserer, for det hadde kommet uansett. Det vi peker på er manglende ledelse, manglende styring og manglende økonomisk oversikt, mener han.

– I den opprinnelige investeringsplanen er det tatt ut 60 millioner fra fond. Nå skal det tas ut omtrent 30 millioner kroner til. Vi har blitt fortalt at nå er kommunens fond stort nok, nå trenger vi ikke å bevilge mer penger dit, kun vedlikeholdet fondet. Men det blir jo ikke sånn.

Tafjord mener at handlingsrommet blir borte.

– Det er ikke bare at vi får store lån og framtidige kostnader, men tømmer vi også fra reservene.

– Det var like sjokkerende for oss

Linn Laupsa har vært ordfører det siste halvåret, mens Anne-Kari Holm har hatt permisjon.

Laupsa avviser helt at hun skal ha visst om overskridelsene på Os-prosjektet før saken ble offentliggjort 21. april.

– Det var like sjokkerende for oss i den politiske ledelsen i kommunen, som for alle andre, forklarer hun.

Hun tar også avstand fra Høyres påstand om at hun og Holm burde vært tettere på prosjektet.

– Det er ikke sånn at Arbeiderpartiet og Senterpartiet saksbehandler sakene. Det gjør administrasjonen. Jeg er veldig opptatt av at alle politikerne skal sitte på samme informasjon, så vi fikk ikke vite dette noe tidligere.

Holm er tilbake som ordfører, og hun kommer med kritikk tilbake til Høyre.

– Hvis deres eget forslag til Os-prosjektet hadde blitt vedtatt ville de vært i samme situasjonen som oss nå, hevder hun. Men hun modererer seg litt utover i samtalen da grunnforholdene utgjør under halvparten av merforbruket.

– Det er selvfølgelig ikke greit at inventar, brakkerigger og utstyr ikke var med i det opprinnelige budsjettet. Det er trist at det har blitt slik med denne ekstrabevilgningen.

I morgen, torsdag, er det formannskapsmøte. Da står ekstrabevilgningen på 88 millioner kroner på sakslista.

– Alle partier er ansvarlige for å stille spørsmål i denne saken, oppfordrer Holm.