Gå til sidens hovedinnhold

Metanlekkasjene på Tyska

FRITT ORD

Vi vet fra før at de grunne områdene ved Tyska og Hollenderen produserer sumpgass som lukter vondt (av hydrogensulfid) og som er brennbar som følge av metan-innholdet. Når fjorden er islagt, kan en lage hull i gassboblene og se at gassen brenner. Siden Halden-vassdraget er fredet så langt ut som gruntområdene utenfor elvemunningen går, vil planer om mudring for småbåthavn eller badestrand etter alt å dømme bli avvist av miljømyndighetene. Kommunen sier også at bading i bukta ikke kan tillates på grunn av bakterieinnholdet i vannet.

Metan utgjør hovedinnholdet i naturgass og biogass. Den dannes ved all bakteriell nedbryting av organisk avfall uten oksygentilførsel. Det er kjent fra flere steder i Norge at boligbygging på gamle deponier er blitt stoppet på grunn av at metan lekker opp fra grunnen. Tyska er også et gammelt deponi, der flis og mye annet er blitt deponert i lag som er mange meter dype. Det vil være fint om Halden Byutvikling forteller hvor store dybder og hvor mye masse det dreier seg om. Det er også fint å få vite om det er satt opp samlestasjoner for å undersøke hvor mye metan som siver opp der en nå ønsker å bygge.

I en Multiconsult-rapport fra en annen kommune med deponi av organisk avfall, er det vurdert hvorvidt det er tilrådelig å bygge på området. Konklusjonen er at bygging på selve deponiet kan skje hvis det gjennomføres avbøtende tiltak og formålet er næringbygg i tråd med planen for videre drift av deponiet. De avbøtende tiltakene kan være oppsamling og kontrollert brenning av deponigassen som siver opp. Utnyttelse til boligformål eller annen virksomhet som krever overnatting i området, er ikke aktuell anvendelse. Gassen kan gi lukt, og luktterskelen er ofte langt lavere enn nivåene som kan gi helseskade. Metangassen kan være eksplosjonsfarlig i konsentrasjoner på mellom 5 og 15 % i blanding med luft.

Hvis en skal unngå metandannelse i de gamle deponilagene, må disse massene fjernes og kjøres til godkjent deponi for behandling. Med de mengdene det dreier seg om på Tyska, blir dette uhyre kostbart og kanskje umulig. I tillegg kommer utskiftingen av massene som inneholder arsenikk og diverse miljøgifter. At kommunestyret kunne gi tilslutning til en salgsavtale der alle utgifter til opprensking i grunnen faller på kommunen, uten noen øvre grense, må skyldes en skremmende mangel på kunnskaper hos de som forhandlet på vegne av kommunen.

Condovita skal etter avtalen betale 27 millioner for tomtegrunnen til 1.byggetrinn. Utskifting, rensing, avgifting og deponering av masser anslås av Halden Byutvikling og sentrale politikere til å koste omkring 30 mill. Dette anslår de uten å vite hvor langt massene må kjøres til behandling og deponi. Det som må skiftes ut for å hindre metanlekkasjer, kommer i tillegg til dette. Hvor er realismen? Skal Halden få nye år med Robek og forhøyet eiendomsskatt fordi sentrale politikere svikter det ansvaret de har for økonomisk edruelighet?

Kommentarer til denne saken