Mitt svar til Klaus Offenberg, Tormod Ausland, Terje Lie og Håvard Tafjord (OALT) kommer sent. Det er bare å beklage, men kommer ikke av at det ikke finnes gode og velbegrunnede svar. Tvert imot er faktisk mange av svarene allerede gitt i flere av mine tidligere innlegg om Os-prosjektet, men det er likevel en sann glede å nok en gang få servert anledningen til å forklare hvorfor Favn-prosjektet var heftet med langt større økonomisk risiko enn Os-prosjektet vi har i dag.

Hovedsakelig forstår jeg OALTs innlegg som spørsmål om usikkerhet, risiko og tallstørrelser i Os-prosjektet. Dette er relevante spørsmål som jeg skal svare på, men først er det behov for noen avklaringer og rydde opp i noen leie misforståelser hos OALT.

For det første er jeg ingen bløffmaker. Og nei, jeg har ikke blitt av noe sted. Jeg er derimot, og har vært, sykmeldt siden påske. For det andre må det slås fast at økonomi er langt mer enn dobbelt bokholderi. Risiko- og sannsynlighetsberegninger, statistiske analyser, økonometri, regresjon og prediksjon er grunnleggende sentralt innen økonomi. For det tredje finnes det ingen klar sammenheng mellom tilfeller av krav om midlertidig forføyning og kvaliteten på anbudsgrunnlag i offentlige byggeprosjekter. Denne sammenhengen er i beste fall spuriøs, og beror i større grad på andre forhold. Som for eksempel kriterier for valg av tilbud, tolkning og anvendelse av lov om offentlige anskaffelser, konkurranse i markedet, størrelse på kontrakt og ikke minst sannsynligheten for å vinne fram i rettssystemet. I Halden kommune sitt tilfelle har kommunen nå fått medhold i både tingretten og i ankesaken. Det som derimot kan si noe om kvaliteten på et anbudsgrunnlag er i hvilken grad det er gjort endringer i beskrivelser og krav underveis i en anbudsprosess, slik tilfellet var for Favn-prosjektet.

For det fjerde hadde Favn-prosjektet mange kvaliteter, men også for mange svakheter. Det har aldri vært min hensikt å svartmale et skoleprosjekt i sentrum av Halden, men det må være lov å ta stilling til svakhetene Favn-prosjektet åpenbart hadde. Disse svakhetene og utfordringene som lå i prosjektet er behørig diskutert og skrevet om i flere sammenhenger og fra flere hold tidligere. Jeg går ikke videre inn på dette igjen nå, men det er likevel viktig å være klar over at disse svakhetene ville hatt direkte påvirkning på den økonomiske siden av Favn-prosjektet. For det femte er prinsippet om at administrasjonen utreder og politikere vedtar, urokkelig og helt nødvendig. Halden Arbeiderparti står fullt og helt bak dette prinsippet. Det er derimot unødvendig å forsøke å så tvil om dette for å få fram egne argumenter.

Mitt innlegg i avisa 4. mars i år var ment som et scenario over hva som kunne blitt de økonomiske konsekvensen om Favn-prosjektet ble gjennomført. Ingen kan med sikkerhet si at sånn ville det blitt, og det er slett ikke sikkert at alle de risikoelementene jeg trekker opp ville resultert i de summene jeg anslår. Hovedpoenget var uansett å peke på risiko og sannsynligheten for overskridelser som like fullt har vært reelle gjennom normal saksgang, –framlegg og -utredning helt siden mai 2018. Noen har valgt (og er underlig nok fortsatt bestemt på) å fullstendig overse dette.

I den grad jeg er skjødesløs med tall er OALT langt mer lemfeldig med usikkerhet og tallstørrelser. Det overrasker meg veldig og antyder hvor viktig flaks har vært for Halden, og da spesielt Halden Høyres økonomiske vurderinger gjennom flere år.

Det første vi må snakke om i forhold til økonomisk risiko i Os-prosjektet er hva som er de reelle tallene i de to ulike løsningene for prosjektet, og hva disse tallstørrelsene faktisk inneholder.

Kommunedirektøren har tidligere understreket at det er to forskjellig prosjekter og at reell sammenlikning av tallene i seg selv er vanskelig og lite hensiktsmessig, men her er likevel et forsøk på rydde opp i noe av det OALT har lagt til grunn:

- 500 og 700 millioner kroner er grove overslag for to forskjellige tallstørrelser for to forskjellige løsninger for ett prosjekt, der de reelle tallene er henholdsvis 506 millioner kroner og 685 millioner kroner.

- det første er brutto pristilbud for Favn-prosjektet, det andre er total brutto investeringsramme for Os-prosjektet i dag.

- pristilbudet for dagens Os-prosjekt er 616 millioner kroner brutto (493 millioner kroner netto), der nærmere 70 millioner kroner av forskjellen fra pristilbudet for Favn er forklart som en konsekvens av en mere robust fundamenteringsmetode inkludert pæling og pælelengder.

Hva er så forskjellen på disse tallene? Jo, tallet for investeringsrammen for dagens Os-prosjekt inneholder også byggherrens reserve (en buffer kommunen har i tilfelle uforutsette kostnadsøkninger oppstår), opsjoner i prosjektet, prisvekst, klimatiltak og prising av vesentlige momenter av anbudsgrunnlaget som tidligere ikke har vært tilstrekkelig beskrevet. Brutto pristilbud for Favn-prosjektet innehar ikke disse elementene, og er kun gjengivelse av et tilbud basert på det vi i dag kan slå fast var utilstrekkelig informasjon. Anbudsgrunnlaget ble endret på vesentlige punkter i løpet av anbudsprosessen som følge av spørsmål fra potensielle tilbydere og de tre pristilbudene på Favn-prosjektet skilte nærmere 170 millioner kroner.

Da er det fristende å spørre (selv om svaret dessverre allerede er gitt): vet egentlig OALT hva som var byggherrens reserve og hvilke opsjoner som lå til grunn den vårdagen i 2019 når kommunestyret ga kommunedirektøren/rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med en entreprenør, og før detaljreguleringen for Favn-prosjektet i det hele tatt var ferdig utarbeidet og politisk behandlet? Neppe! Løp man noe økonomisk risiko ved dette? I aller høyeste grad!

Heldigvis for Halden har vi i denne omgang vedtatt reguleringsplanen før kommunedirektøren fikk fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør!

Faktisk er det slik at hvis man antar at Favn-prosjektet ville kostet 405 millioner kroner netto (eller 506 millioner kroner brutto) er også det et uttrykk for et scenario man velger å tro på. Til forskjell fra det scenarioet jeg har beskrevet, slår man imidlertid fast at den totale kostnaden her blir lik det laveste pristilbudet. Alt av risikoelementer og buffere er ikke hensyntatt i denne kostnadsrammen og man antar samtidig at kommunen som byggherre ikke bærer noen som helst form for risiko i prosjektet. For min del et helt urealistisk scenario som det nå er totalt uansvarlig og naivt å holde fast ved. Det er her verdt å minne om kostnadsestimater og økonomiske analyser knyttet til Favn-prosjektet som OALT vil finne i tidligere saksframlegg fra 2018/2019. Her kommer det fram at Favn-prosjektet krevde en kostnadsramme på 878 millioner kroner ved 85 prosents sannsynlighet for å unngå overskridelser. Basiskostnaden i estimatet var riktignok noe høyere enn et brutto pristilbud på 506 millioner kroner, men det alene er ikke nok til å gjøre sannsynlighetsberegningene ubetydelige eller noe man kan velge å overse. Derimot bidro den videre prosessen i prosjektet sammen med svakhetene i prosjektering, mangelfullt utredet premissgrunnlag, mangelfullt anbudsgrunnlag og avbøtende tiltak i en reguleringsplans siste behandling til at sannsynligheten for overskridelser antakelig bare ble enda større.

Da er det igjen fristende å stille samme spørsmål tilbake til OALT; hvilket saksframlegg, -utredning eller økonomisk analyse kan OALT selv vise til som dokumenterer at nettokostnaden for Favn-prosjektet ville bli 405 millioner kroner med 0 prosent sannsynlighet for overskridelser og der kommunen som byggherre ikke bærer noen som helst risiko i prosjektet? Det er nemlig dette OALT impliserer når de tankeløst sammenlikner netto/brutto pristilbud i Favn-prosjektet med brutto investeringsramme for dagens Os-prosjekt.

Som overskriften antyder tilfører OALT lite nytt til debatten om Os-prosjektet, men noe er tross alt nytt siden sist. Det er det greit å bemerke og ikke minst dvele litt ved. Halden Høyre har endelig innsett at den økonomiske risikoen er vesentlig redusert i det nye prosjektet, og tilkjennegir dette nå både gjennom innlegg i avisa og uttalelser i kommunestyrets behandling av Os-prosjektet 11. mars i år. Det er bra!

Denne erkjennelsen er viktig for langt flere enn Høyre selv og betyr implisitt at Høyre nå forstår at sannsynligheten for overskridelser var langt større i Favn-prosjektet enn dagens Os-prosjekt. Akkurat her vil forhåpentligvis også Håvard Tafjord etter hvert finne sitt svar på hvorfor et prosjekt til 506 millioner med stor sannsynlighet til slutt ville blitt dyrere enn et prosjekt til 685 millioner kroner.

I sitt innledende innlegg under behandlingen av reguleringsplanen for Favn-prosjektet i kommunestyret 3. september 2019 nevner ikke Terje Lie med ett eneste ord hvilken økonomisk usikkerhet som faktisk var knyttet til Favn-prosjektet. Han uttrykte derimot tilfredshet over en «såpass» billig pris for valgte løsning uten et eneste henblikk på kostnadskalkyler og usikkerhetsvurderinger gjort av uavhengig tredjepart i flere omganger, utførlig redegjort for i flere saksframlegg til kommunestyret siden 2018. Han uttaler videre at «en utsettelse og en omkamp vil være svært risikabelt ut fra et kostnadsperspektiv», og det er i dag godt å se at Halden Høyre har endret mening om dette. At Favn-prosjektet i september 2019 fremsto som umodent og uferdig både økonomisk og på de fleste andre plan, er i dag vanskelig å komme bort i fra. Stadig flere har innsett dette, og det er ikke uten grunn at kommunedirektøren og ulike saksframlegg har beskrevet Favn-prosjektet som «umodent».

At kommunestyret tidligere ikke har vært opptatt av økonomisk risiko i investeringsprosjekter er bekymringsfullt og sterkt kritikkverdig. At vi i dag bruker tid på å diskutere økonomisk risiko og sannsynligheter for overskridelser politisk anser jeg derfor som et positivt og nødvendig framskritt. Kombinert med et oppdatert økonomireglement som stadfester prosedyrer for investeringsprosjekters tidligfase, har kommunens rolle som byggherre blitt sikrere. Stikk i strid med hva OALT prediker er dette tvert imot en trygghet for kommunens innbyggere og skattebetalere.

Riktignok må det nevens at den tredje løsningen for Os-prosjektet; Link-prosjektet, likeens var heftet med stor usikkerhet. Med dagens Os-prosjekt er imidlertid mye av denne usikkerheten ryddet av veien og vi har i dag en investeringsramme som tar tilstrekkelig hensyn til risiko. Nødvendige utredninger er gjennomført og prosjektets premissgrunnlag bidrar til å minimere i stedet for å maksimere risiko. Samtidig har vi i dag en pris for totalentreprisen som fyller mange av hullene i anbudsgrunnlaget fra tidligere. Kommunestyret har endelig gjort et vedtak om en total investeringsramme som tar hensyn til en nødvendig grad av økonomisk usikkerhet, samtidig som den totale økonomiske risikoen er redusert såpass at kommunen som byggherre har langt større mulighet til å få realisert prosjektet i sin helhet innenfor vedtatt investeringsramme.