... eller på at Arbeiderpartiet skal svare på hvorfor det blir billigere for Halden å bygge en barneskole for 700 millioner enn å bygge en felles barne- og ungdomsskole for 500 millioner gruppeleder Helge Bergseth Bangsmoen tidligere har påstått. I likhet med at Godot i teaterstykket uteblir glimrer også Arbeiderpartiet og deres svar med sitt fravær.

Man kan hente kunnskap fra mange ulike kilder, og som haldenser oppvokst med «svenskeantenne» så jeg ofte på svensk barne-TV og husker godt serien «Fem myror är fler än fyra elefanter». Og som tittelen antyder lærte jeg at fem er flere enn fire, akkurat som 700 millioner er mer enn 500 millioner og to skoler er mer enn en skole. Det betyr at vi står igjen med en ungdomsskole med et stort, udekket, oppgraderingsbehov og ingen innsparing på mange millioner på driftsbudsjettet som følge av at skolene ikke er samdriftet. Dette har kommunedirektøren informert om, og det vet Arbeiderpartiet.

Spørsmålet er så om Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene har lagt Bangsmoens påstand om at det nye prosjektet er billigere på grunn av lavere risiko til grunn som beslutningsgrunnlag for å forkaste «Favn» og heller gå for det nye prosjektet på Os. Påstanden om lavere risiko er ikke kommunisert ut fra kommunedirektøren, og således ikke en del av det felles beslutningsgrunnlaget partiene har brukt ved sine vurderinger. Hvor kommer dette fra Bangsmoen? Og er dette en ny måte å jobbe på i Halden arbeiderparti – at partiet selv utreder risiko i byggeprosjekter? I så fall er det viktig at innbyggerne i Halden vet at man i dagens posisjon har forlatt prinsippet om at administrasjonen utreder og politikerne vedtar. Fint om noen i Arbeiderpartiet kan svare opp dette.

Nå avventer vi kun at den rettslige prosessen rundt Os-prosjektet skal avsluttes før prosjektet kan igangsettes. Det blir bra for byens innbyggere å få satt punktum for en lang prosess og for barna på Os å endelig få sin skole i sentrum igjen.

Men hvor går veien videre for posisjonen? Hva med barna fra åttende til tiende klasse? Hva tenker posisjonspartiene om dem? Vi går inn i økonomiplanarbeidet nå – vil posisjonen prioritere alle sentrumsbarna, eller vil de gå for et 50-meters svømmebasseng og skyve ungdomselevens skole ut i evigheten? Begge deler krever investeringer på flere hundre millioner? Vi i Høyre undres hvordan regnestykket skal gå opp og hvordan man blant annet skal klare å gjøre nødvendige investeringer i skolesektoren i årene fremover.

Kommunedirektøren er bekymret for gjeldsgraden i kommunen og at fondsavsetningen blir mindre, men posisjonen legger så lang planer som øker gjeldsgraden i raskt og betydelig. Samtidig mangler posisjonen enhver evne til å prioritere ned noe. Nesten samtlige investeringsprosjekter fra forrige periode er videreført, men i nye og dyrere versjoner og i årets budsjett ble så godt som alle innsparingstiltak fra kommunedirektøren reversert og finansiert med bruk av fondsmidler og økt eiendomsskatt. Samtidig ser vi at økonomirapporten for første kvartal 2021 viser et foreløpig underskudd på 48 millioner.

Vi i Høyre er svært bekymret for den byens økonomi og evne til å løse sine oppgaver for innbyggerne dersom posisjonen fortsetter å nekte å ta kommunens økonomi inn i vurderingene av hvor fine byggverk vi skal bygge, hvordan skole- og barnehagene skal organiseres, hvor dagsenter skal ligge eller hva slags kriseseterløsning vi skal ha – eller hvor flott bymuseum vi skal bygge. For oss i Høyre er det viktigere at det er nok penger til å drifte tjenestene innbyggerne har krav på enn at bygget de sitter i er feiende flott. Som jeg har sagt tidligere: Barn er viktigere enn betong!