Gå til sidens hovedinnhold

Mens vi venter på budsjettet for 2021

Året 2020 har vært utfordrende for kommunen på mange måter.

Budsjettet viste tidlig på året at det var store underbudsjetteringer på mange områder. Særlig innenfor undervisning, helse/omsorg og NAV som forholdsvis raskt fikk problemer med å holde budsjettet.

Dette forsterket seg ytterligere da at Koronaen kom. Det medførte også økte driftsutgifter. Løfter fra sentralt hold at dette skulle kommunen få kompensert fult ut skriver administrasjon er «utopisk».

Regjeringens oppfatningen er at kommunene tilnærmelsesvis alt nå har fått dekning for det i statsbudsjettet.

Et utvalg skal se på om det skal gjøres mer i den sammenheng.

Det som gjorde at det kom feil i vei var at det alt for 2019 var en overskridelse innenfor de nevnte store driftsområdene. 47 millioner ble IKKE ble rettet opp i budsjettet for 2020.

På et litt annet grunnlag er det derfor det samme forholdet som gjelder for 2021.

Det er nå også er en overskridelse for 2020 på ca. 40 millioner. Utfordringen for posisjonen er at det nå må bli en realistisk budsjettering for det kommende året. Her må det derfor først legges inn minst de 40 millionene som administrasjon nå foreslår av budsjettjusteringer slik at det blir en realistisk budsjettering for 2021.

Så kommer det viktige som det MÅ tas hensyn til for at kommunen ikke skal komme i den situasjon som nå har skjedd i flere år ved at det blir vedtatt et budsjett som det er mulig for administrasjon å kunne forholde seg til.

Eller skal det igjen budsjetteres med innsparinger som medfører reduserte driftskostnader for at renter /avdrag på store lån skal kunne dekkes? Det sammen med urealistiske fondsoppbygninger og økte skatter/avgifter for innbyggerne som er flerdobbelt av lønns/prisstigningen.

Hvis en tar for seg noen av de forhold som har vært oppe til diskusjon i mediene i den senere tid som nå må finne sin løsning kan det pekes på følgende forhold etter Pensjonistpartiets oppfatning. Det som opptar mange innbyggere er om det fortsatt skal bli innsparinger i undervisningssektoren slik at elever ikke får de tilbud de har krav på? Skal det fortsatt være for få ansatte innenfor helse/omsorgssektoren? Skal det ikke bli flere sykehjemsplasser til de som står på venteliste? Skal NAV gi de tilbud som flere etter gjeldende lovverkene krav på? Den saken som ble behandlet i kommunestyret som gjelder «Barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune» var ikke bra med grunnlag i revisorens konklusjoner. Pps forslag om å gjøre noe konkret med denne saken fikk ikke kommunestyrets tilslutning.

Hva skjer med de funksjonshemmedes ferietilbud? Hva skjer med dem som får husleieøkninger fra 1. februar på mange titusener, skal flere av disse over på NAV? Hva skjer med legekontoret i Tistedal, vil dette bare fortsette som en administrativ utredning? Hva skjer med dem som har omsorgslønn for å ta seg av sine nærmeste, vil timebetalingen bli justert opp til det direktoratet anbefaler? Vil det bli satt av penger slik at det blir en heltidskultur nå det gjelder stillinger i kommunen? Sentrale politikere sier at det skal gås fra ord til handling i denne saken til HA. Vil det bli satt av penger for at det blir bygget leiligheter til ungdom i etableringsfasen, og for vanskeligstilte grupper? Vil de som driver ungdomstilbudene i Arbeidersamfunnet få sine nødvendige bevilgninger, slik at dette tilbudet ikke blir lagt ned? Vil skatter/avgifter ikke bli mangedoblet i 2021 i forhold til lønns/prisstigningen slik som det er lovet? Mange avgifter steg med over 10 % i 2020. Her er det i samarbeidsavtalen lovet at avgiftene skulle holdes på dagens nivå.

Kommunen skal opprette ett helse og sosialombud i kommunene er også lovet, kommer det i 2021?

Pensjonistpartiet vil i flere innlegg i HA ta opp flere saker som det er lovet å gjøre noe med.

Det er ikke slik i den politiske verden at alt kan skje på en gang, men velferdstilbudene til innbyggerne som de i henhold til lov, regler og forskrift har krav på kommer foran alt slik vi ser det.

Vi aksepterer derfor ikke GODT NOK som grunnlag for kommunens tjenestetilbud. I tiden som nå kommer etter at oljealderen nå går mot slutten, og kommunene nå må forholde seg til noe annet enn det som var tidligere må det foretas en langt sterkere prioritering. For oss i Pensjonistpartiet er ingen sak for liten eller for stor, vi taler innbyggernes saker.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.