Det er bra at MDG tar bekymringene til næringslivet på alvor og svarer oss i Halden Arbeiderblad. Det er allikevel for mange feilaktige påstander i de to innleggene fra Johan Johansen til at vi kan la være å kommentere noen av dem.

Vi registrerer at Johansen mener at næringsforeningen mangler substans og helhet i sine resonnementer i denne saken. Dette faller på sin egen urimelighet.

Dette handler ikke om at et par aktører fra byggenæringen får endret sine rammebetingelser. Tvert imot handler dette om at et næringsliv som sysselsetter 1000 personer, og årlig omsetter for over 3 milliarder kroner, har sett seg kraftig lei av uforutsigbarhet, forsinkelser og mangel på medvirkning i arealplanarbeidet. Plan- og bygningsloven stadfester tydelig at prinsippet om forutsigbarhet skal ivaretas som et særlig hensyn og være et vesentlig element ved plan- og byggesaksbehandling. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at næringslivet og tiltakshavere reagerer når situasjonen blir uforutsigbar, og at dette vedvarer over flere år.

Det er helt rimelig at innbyggere og næringsliv kan forvente at kommuneplanens arealdel gjelder fram til en ny plan blir vedtatt. Dette gjelder for andre planer og avtaler. Det ivaretar hensynet til viktige prinsipper som forutsigbarhet, planlegging og rettsikkerhet. Vi ser ikke at hensynet til en helhetlig planlegging av en ny arealplan skal trumfe disse prinsippene.

Johansen skriver i sitt innlegg at den politiske posisjonen har bestemt at byggesøknader og nye reguleringsplaner som vil kunne være i konflikt med den nye arealplanen, skal utsettes til ny arealplan er vedtatt. Dette for å sikre at nye byggesøknader og nye reguleringsplaner er i samsvar med de føringene den nye samfunnsplanen gir.

For lesere som ikke er kjent med denne planen, så setter den blant annet opp at Halden skal være en attraktiv kommune basert på bærekraftig utvikling, og hvor det er gode levevilkår, trygghet, mangfold og høy livskvalitet. Planen setter som mål at sysselsettingen skal øke, at resultatene i skolen skal forbedres, og at flere bedrifter skal etablere seg i Halden.

Vi bekymrer oss også over at sentrale mål i den nye samfunnsplanen til politikerne ikke blir nådd, men ikke av de samme årsakene som Johansen. Vi frykter at lavere utviklingsgrad og vekst, innen blant annet byggenæringen, vil kunne føre til mindre mangfold, og at Halden blir et mindre attraktivt sted å bo eller besøke. Mangel på vekst vil også gjøre det vanskeligere å både opprettholde og øke jobbskapingen.

Vi vil også opplyse om at det ikke finnes over 700 ferdige regulerte tomter i Halden som det hevdes i innlegget. Det har derimot vært framlagt en oversikt som viser at det på ferdig avsatte områder kan være tilrettelagt for 755 boenheter om man utnytter alle områder maksimalt. I rapporten er det for øvrig ikke undersøkt om de som eier områdene, faktisk ønsker å bygge der, og rapporten slår tydelig fast at forutsetningene som ligger til grunn og usikkerhetene gir en relativt stor feilmargin.

Vi minner avslutningsvis Johansen på at arealdelen er det dokumentet som har en juridisk bindende rettsvirkning, ikke samfunnsdelen.

I det videre arbeidet håper Halden Næringsutvikling at våre folkevalgte representanter vil samarbeide om en inkluderende prosess og en langsiktig plan som tilrettelegger for vekst og utvikling, og som skaper en attraktiv og mangfoldig by.