Hvor han har det fra, er vanskelig å vite. Det som er verst er ikke hans uvitenhet, men hans evne til å spre feilaktig informasjon og usikkerhet. Han viser med dette hvordan ledere ikke bør opptre dersom man vil ha fred i verden.

I 2019 meldte en tidligere generalløytnant og sjef for FNs observatørstyrke i Syria, og inntil nylig president i Røde Kors, seg inn Miljøpartiet De Grønne.

Hans navn er Robert Mood. Når en krigsveteran med 40 års erfaring fra herjinger i verden og ledende stillinger i FN og NATO melder seg inn i De Grønne, er det neppe fordi vi ikke bryr oss om forsvarspolitikk.

Han har via sitt internasjonale arbeid selv sett klimaendringene og hvordan det fører til et mer komplekst verdensbilde. Utfordringene kan virke langt borte fra oss, men er mye nærmere enn vi tror. For MDG er dette høyst relevant for vår forsvarspolitikk.

Miljøpartiet De grønne er skeptisk til militær maktbruk, men spesielt maktmisbruk. Dessverre er det for mye av krig som handler om misbruk. Resultatene er grelle, og etterlater land med store problemer som ressursmangel og massemigrasjon. Midtøsten er et eksempel, der de europeiske stormaktene via krigføring sikret seg tilgang til energiressursene og forverret stabiliteten. I følge Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI, 18.12.2020) viser erfaringer at bedre styresett ikke blir til ved brukt av makt. De oppsummerer det hele på denne måten: «Krig har gjort vondt verre» [i Midtøsten].

I Dagens Næringsliv (30.3.2021) får forsker Asle Toje fram det samme, når han skriver om nedrustingen av atomvåpen. Nedrustingen har vært stor siden 80-tallet, men til tross for det er stormaktene USA, Russland og Kina nå inne i en oppgradering av sitt atomvåpenarsenal. Han oppsummerer med at tvang i en nedrustningsavtale fungerer dårlig, og at man heller må jobbe med samarbeid. Fredrik Holm bruker ordtaket «Hvis du vil ha fred, forbered deg på krig», mens Toje bruker «samarbeid er veien til stjernene».

Forsvarspolitikk er mer enn å kjøpe inn svindyre F-35-fly med diskutabel nytteverdi, eller å la russere vedlikeholde norske spionskip.

Forsvarspolitikk for MDG er å være med i NATO, jobbe for felleseuropeiske løsninger for migrasjon, styrke det nordiske forsvarssamarbeidet og å utvikle et tettere samarbeid med EU. De Grønne ser på ikkevoldelig motstand og dialog som egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Vi vil bidra til en kultur der bruk av voldsmakt reduseres til et minimum. Militære midler må i tråd med FN-pakten være absolutt siste utvei, og kombineres med sivil, ikke-voldelig og humanitær innsats, også i etterkant.

Vi ønsker å satse mer på kjernefunksjoner i norsk forsvar, som Kystvakten og Heimevernet. Videre ønsker vi at minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til bistand og internasjonal solidaritet, samt innføre en klimaprosent hvor én prosent av nasjonalinntekten overføres årlig fra Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) til klimatiltak i utviklingsland.

Vi ønsker også strengere regler for dette fondet, som i dag tjener penger på våpen, alkohol, fossil energi og andre investeringer som neppe bidrar til en bedre verden. Nylig ble det kjent at Oljefondet har en milliardinvestering i et selskap som samarbeider med juntaen i Myanmar, som nå har kuppet landet og drept flere hundre mennesker.

Knapper og glansbilder fører dessverre ikke alltid fram, og MDG anerkjenner derfor at militær maktbruk kan være nødvendig. Men dialog og diplomati må komme foran, og spesielt forpliktende planer for humanitær hjelp, gjenoppbygging og fredsbygging, og å sikre grunnleggende menneskerettigheter.

At 844 millioner mennesker i verden ikke har tilgang til rent drikkevann og at 2,3 milliarder ikke har tilgang til grunnleggende sanitærforhold, er for MDG også knyttet til forsvarspolitikk. Det samme gjelder å redusere de økonomiske forskjellene i fattige land. I følge NUPI er det færre mellomstatlige kriger enn tidligere, mens det har vært en økning av borgerkriger. En av de viktigste underliggende årsakene til borgerkrig er knyttet til økonomi, blant annet på grunn av stor skjevfordeling av ressurser. Den andre årsaken er systematisk skjevfordeling mellom grupper, som oftest diskriminering på grunn av språk, religion eller status. Løsningen på dette er konfliktforebygging, i følge NUPI (20.11.2019).

Det største problemet verden står overfor akkurat nå, er fortsatt klima- og naturkrisen, som vi i MDG mener Høyre ikke gjør nok med. Med en svak klimapolitikk vil konsekvensene for Norge kunne bli høy migrasjon kombinert med mindre ressurser og omfattende internasjonal ustabilitet. I tillegg vil flere lands selvstyre bli utfordret (NUPI, 3.9.2019). Økende tørke og flom bidrar allerede til migrasjon, blant annet i flere land i Afrika. Når forholdene blir verre, blir problemene større også for oss i Norge.

For å oppsummere, så har MDG et stort engasjement for det norske forsvaret, og jeg har her listet opp en rekke momenter som forklarer vårt syn på saken. Internasjonalt samarbeid er fortsatt det viktigste, og det er da viktig at Norge fremstår som en verdig samtalepartner.

Det er et problem at en stortingskandidat og en kollega (riktignok fra et annet parti) i kommunestyret kommer med feil påstander for å bygge opp sitt eget kandidatur til Stortingsvalget. Ord er mektige våpen, og ved å bruke dem mer fornuftig finnes det håp om en mer fredfull verden både lokalt og i resten av verden. Det siste verden trenger, er politikere som bidrar til polarisering ved å spre feil påstander og usikkerhet.

Simen Paulsen, Miljøpartiet De Grønne Halden

Kilder:

https://www.no.undp.org/content/norway/no_no/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html

https://www.nettavisen.no/nyheter/topphemmelig-norsk-skip-skal-vedlikeholdes-av-russere-ikke-var-naive/s/12-95-3424094223

https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2021/oljefondet-adani-tatmadaw/

https://www.mdg.no/utenriks_og_forsvar

https://www.nupi.no/nupi_school/HHD-Artikler/2019/Dette-betyr-klimaendringene-for-utenrikspolitikken

https://www.nupi.no/nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2019/Hvordan-forhindre-borgerkrig

https://www.nupi.no/nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2020/Den-arabiske-vaaren-Ti-aar-etter

https://www.dn.no/globalt/kronikk-for-dyrt-for-dyrt-er-kongens-kampfly/2-1-990957

https://www.dn.no/globalt/nedrustning/atomvapen/nobels-fredspris/kronikk-hvorfor-nedrustning/2-1-985892

https://forsvaretsforum.no/mdg-vil-kutte-187-mill-til-forsvar--mener-de-styrker-det-totalt/110585

https://www.nettavisen.no/nyheter/rode-kors-president-robert-mood-har-meldt-seg-inn-i-miljopartiet-de-gronne/s/12-95-3423689898