Akkurat nå er det over 700 ledige jobber i vår bo- og arbeidsmarkedsregion, alle innenfor en radius av 30 minutter i bilen eller på toget. Samtidig har vi mange mennesker i samfunnet som står helt eller delvis utenfor arbeid.

Skal næringslivet får dekket behovet for flere ansatte, må vi ta i bruk kompetansen og egenskapene til personer som i dag står utenfor arbeid. Vi må utfordre oss selv, utvide horisonten og tenkte nye tanker om drømmejobben.

Mediebildet og samfunnsdebatten preges nå av to ulike vinklinger:

 • Arbeidskraftreserven er brukt opp i en del bransjer. Mangel på arbeidskraft er en stor utfordring. Vi har lav arbeidsledighet. Ved utgangen av april var den på 2,9 prosent.
 • Samtidig er det mange mennesker i alderen 20-66 år som enten midlertidig eller varig er utenfor arbeidslivet. Dette inkluderer arbeidssøkere, mottakere av arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller sosialhjelp. I Halden er dette tallet 27,9 prosent av alle mellom 20 og 66 år. Det er høyest i hele Viken fylke. I Aremark er tallet 25,5 prosent. Det vil si at flere enn hver fjerde person mellom 20-66 år jobber ikke.

På landsbasis utgjør denne gruppen 20-66 år utenfor arbeidslivet hele 692.000 mennesker. De kan deles i tre kategorier:

 1. De som ikke vil jobbe. Det kan for eksempel være at de tar seg av barn eller foreldre.
 2. De som ikke kan jobbe. Det kan for eksempel være helse, mangler utdanning eller språk.
 3. De som ikke får jobbe. Det kan for eksempel være mangel på lærlingplasser eller deltidsstillinger.

Vi kan ikke lenger basere oss på at økt arbeidsinnvandring skal dekke behovet for økt arbeidskraft. Et bedre arbeidsmarked i Europa har blant annet gjort det mindre attraktivt å jobbe i Norge.

NAVs visjon er å gi mennesker muligheter. Da må vi sammen ta i bruk de ressursene som allerede finnes.

For hver enkelt som står uten arbeid er situasjonen alvorlig. Arbeid er viktig på alle måter i vårt samfunn. Da får vi brukt våre egenskaper, det er identitet, og det gir trygghet sosialt og økonomisk. Høy sysselsetting er en forutsetning for at vi også i framtiden kan ha gode velferdstjenester i Norge.

Et godt samarbeid mellom NAV, næringsliv, utdanning og helse kan bidra til at flere får muligheten til å delta i arbeidslivet.

Det er mange bedrifter i vårt område som er gode på inkludering. For at vi skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt er vi avhengig av mange flere. Vi må alle sammen tenke nytt og kreativt om rekruttering og kvalifisering. Vi har mange flotte ressurser i samfunnet som ennå ikke er arbeid. Vi må også gi etterspurt kompetanse til personer som i dag står utenfor arbeidslivet, og vi må sammen forhindre at flere faller ut av arbeidslivet.

Du som står utenfor arbeid vil finne en lang rekke råd og tips på nettsiden www.nav.no om hvordan du kan komme inn i arbeidslivet.

Start med å registrere din CV og å registrere deg som arbeidssøker hos www.nav.no eller ved å ta kontakt med NAV-kontoret. Da kan vi hjelpe deg med å komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

NAV kan hjelpe deg med karriererådgivning, kartlegge hva du har av kompetanse og erfaring og hva du trenger mer av. Vi har mange flinke veiledere og mange verktøy for å hjelpe deg, men du må ha en plan for hva du kan og hva du vil. Du må selv stå på for å få jobb.

Her er generelle råd til deg som er arbeidssøker:

 • Bli bevisst på egen kunnskap og lær deg å selge den.
 • Oppdater CV, jobbønsker og andre praktiske opplysninger.
 • Les stillingsannonser, snakk med arbeidsgivere og jobb aktivt for å få jobb.
 • www.arbeidsplassen.no finner du de fleste stillingene som lyses ut i Norge. Her ligger også de som publiseres hos www.finn.no.
 • Fullfør utdanning, ta fagbrev og annet du trenger for å bli attraktiv i arbeidsmarkedet.
 • Karrieresenteret Østfold gir gratis karriereveiledning til alle over 19 år som er bosatt i Østfold.

NAV har dyktige markedskontakter som kan bistå din virksomhet med å finne relevant arbeidskraft. Vi kjenner til lokale forhold.

Alle bedrifter kan bruke www.nav.no og lyse ut stillinger i www.arbeidsplassen.no. Vi kan hjelpe deg med å rekruttere og inkludere kandidater lokalt, regionalt, nasjonalt og i Europa til ulike bransjer.

NAV har også en rekke virkemidler som kan være aktuelle hvis du vil gi nye arbeidssøkere en sjanse til å komme i jobb. Her kan NAV bidra med for eksempel kompensasjon av lønn og hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen.

Hver bedrift kan også stille seg spørsmålet om hva som skal til for å ta en halvkvalifisert eller ukvalifisert person, en person som trenger arbeidstrening, eller en som kan faget og som trenger språktrening i tillegg.

NAV kan også:

 • Avklare aktuelle kandidater.
 • Veilede deg til å bruke NAV sine selvbetjeningsløsninger for arbeidsgivere.
 • Arrangere jobbmesser, også digitalt, hvis du har større rekrutteringsbehov.
 • Inngå rekrutterings - og samarbeidsavtaler.
 • Gi informasjon om virkemidler for inkludering.