Gå til sidens hovedinnhold

Løser Intercityutbyggingen framtidas arbeidsmarked i Østfold?

FRITT ORD

Det er nå lagt fram planer fra regjeringen for en utbygging av jernbanenettet fra Oslo til Skien, Lillehammer og Halden gjennom Nasjonal Transportplan. Det skal nå bygges et moderne jernbanenett som skal gjøre hele regionen til et bo- og arbeidsmarked. Det er den helt overordna politiske strategien. Regjeringens planer angripes fra alle kanter. Det blir brukt sterke ord ovenfor samferdselsministeren om at her er det løftebrudd i alle retninger i forhold til det som var lovet fra regjeringen tidligere. Det ønskes derfor ytterligere milliarder fra opposisjonen for at enda flere deler av prosjektet skal kunne realiseres. Det ble i 2012 forutsatt at hele Intercity utbyggingen ville ha en kostnadsramme på ca. 130 milliarder for alle områdene rundt Oslo. Etter dette har det bare godt en vei. Overskridelser har skjedd som det ikke har vært mulig å kunne følge med på for en vanlig innbygger. Kostnadene i vårt eget fylke har bare gått en vei. Når det gjelder Follobanen fra 27 milliarder til 36 milliarder, Mosseprosjektet fra 10 milliarder til 17,9 milliarder etter det som kommer frem i revidert nasjonalbudsjett. Strekningen Råde og Fredrikstad til Sarpsborg har økt fra 13,6 milliarder til 36 milliarder. De her nevnte strekningene vil da få en kostnad på ca. 36+17,9+36 milliarder som blir ca. 90 milliarder. Hva kostnadene endelig vil bli for ferdig utbygget Intercity fram til Halden vil helt sikkert ende på over 100 milliarder. Dette er bare i vårt eget Østfold. De som i dag er i opposisjon på Stortinget, skal ha en Intercity utbygging fram til Halden hvor det blir dobbeltspor hele veien og et helt annet opplegg når det gjelder det som skal skje i byene. Hva dette vil koste er det ikke regnet på fullt ut til nå. Stort sett så er ingen imot at det blir foretatt en utbygging av Intercity for at det skal bli en bedre forbindelse til hovedstadsområdet, men det må allikevel være anledning til å stille noen spørsmål når kostnadene blir så store. Hvorfor skal så mange arbeidstagere fra Østfold ta toget til hovedstadsområdet? Er det på den måten som vårt fylke skal kunne sikre en bedre tilgang på arbeidsplasser i tiden som kommer? Burde ikke politikerne også tenke tanken om at det må være mulig å skape flere arbeidsplasser der vi i dag bor?

Går det an å tenke noe nytt i denne saken?

Så å si alle partiene på Stortinget har nå kommet fram til at sentraliseringen av alle de tjenester som staten utfører ovenfor sine innbyggere har gått for langt. Alle snakker om at de ulike distrikter og regioner må få tilbake oppgaver som nå i mange år har blitt en viktig del av sysselsettingen iblant annet i hovedstadsområdet. Der stiger bo og levekostnadene slik at det ikke er mulig for mange lønnsmottagere å greie sine vanlige kostnader for et forsvarlig livsopphold. Hvorfor er det ikke mulig å få til at politisk nivå ikke bare i Østfold, men også i andre deler av landet stopper denne utviklingen som nå har skjedd gjennom mange år. Med det så menes det virkelig stopp ikke bare i ord men også i reelle handlinger. Under den pandemien som nå pågår har det vist seg at det er fullt mulig å utføre arbeidsoppgaver fra det stedet du bor i større utstrekning enn det som skjer i dag. Det som her mangler er at også de som har det overordna ansvaret når det gjelder ledelsen av statlige forvaltningsoppgaver også blir flyttet ut fra hovedstadsområdet. Med andre ord hele virksomheter flyttes ut til omkringliggende områder bort fra hovedstadsområdet. Det kan ikke fortsette med at sysselsettingsgraden for byene i Østfold fortsetter å synke. Slik Pensjonistpartiet ser det så må det her vises en helt annen politisk handlingskraft om ikke den utviklingen som skjer i dag bare vil fortsette i tiden som kommer. Hvis sentraliseringspolitikken ikke stoppes så vil alle stasjonsområdene ved jernbanen i Østfold bli bygget ut med konsentrert høyhusbebyggelse med små dyre leiligheter for barnefamilier som så er disponibel arbeidskraft for hovedstadsområdet. Det er ikke Pensjonistpartiets politikk for Østfold.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.